June 14,2010 11:01

Beh thàn 無 ta-uâ ê 現實?


Tsa 暗做編輯做 kah 風火 to̍h,原因是直直看著台語稿件內底出現華語 ê 語法,若 beh 改會顧慮作者 ê 自主性,m̄ 改 koh 家己心內是凝 kah beh 死。佇台語網問 sia̋n-pái 內中 ê 1 个句型(動詞 + 了 + 受詞 '名詞'),有回應--ê 攏講台語無 tsit 个語法,he 是華語 ê 語法,自按呢確定我本身 ê 語感並無 m̄-tio̍h,問題是 suah mā 無法度改變濟濟台語文本語法 ta̍uh-ta̍uh-á 華語化 ê 現實,後--來,學謙老師建議我 mā 愛參考語料庫,因為語言學來講永永是母語人上大,若濟濟人按呢講,hit 个用法咱 mā tio̍h 愛接受,自按呢,我去想著無偌久進前因為研究 ê 需要去 tshiau 語料庫 ê 情形。


論文內底,有 1 个例句需要講著親像 ē-kha ê 句型:


(1)a. 伊飯食飽--a。
    b. 伊食飯飽--a。
    c.*伊食飽飯--a。


若我家己 ê 語感,(1a) kap (1b) lóng OK,獨獨 (1c) 怪怪,為著 beh 確認,我就去允言老師 ê 台語文 Concordance 語料庫(http://203.64.42.21/tg/concordance/form.asp)查詢,結果,有幾 nā 十个 (1a) kap (1b) ê 例,若 (1c)--leh,kan-tann 1 條孤例。 Hit-tang-tsūn 我 ê 感覺就是:hit 个孤例 kiám-tshái 是作者寫 m̄-tio̍h,tann suah 已經收入去 tī 語料庫--a。


我家己 teh 做文字編輯,上 kài 感慨--ê,就是看著 tsi̍t-kuá 稿件,讀--lueh 就知是先用華語寫好,tsiah kā 部份語詞替換做台語,就 the̍h 來 teh 交,結果 ta̍k 不時有 kuá 足 ku 怪 ê 語法,看著是真 gāi-gio̍h,suah m̄ 知 beh 改--in iah m̄。


總--是學謙老師講了無 m̄-tio̍h,語言是會變化--ê,是使用者用喙 kap 手 teh 投票,決定啥物號做「正確」,問題是,現此時 ê 台語語法一直 teh  hōo 華語 tòo--去,無論是問發音人、查語料庫,是華語化--ê、新 ê用法直直 teh 佔贏,台語原本底 ê 語法 suah 直直 teh 流--去,對做語法研究ê人來講,實在會艱苦心。


我攏一直想講,beh 透過研究,指出台語、華語語法 ê 差別是啥、甚至進一步歸納出原則,結果,tann suah 會 giâu 疑,凡勢 tī 研究 kah 1 个坎站進前,台語 ê「現實語法」就已經 hōo 華語「完全同化」--去-a,按呢,研究 kap 區別 kánn 就無意義--a。


根據 tsi̍t-kuá 主流 ê 句法學家 ê 看法,台語 kap 華語根本無啥語法差別,所致,in 認為無必要致意做台語語法研究,做華語就好,就有夠額來包涵台語,tann 台語語法 ê 變化,suah 拄拄好 teh 支持 in ê 論點,有影!濟濟使用者家己 teh kā 台語語法華語化 ê 結果,就是 teh 造成 1 个既成 ê 事實........區別 kap 研究 ê 意義......愈看愈無--去。

 • lausenghian 發表於樂多回應(2)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:321

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/12668677

  回應文章

  我感覺, mā是ài提醒 tsi̍t-ē 寫 ê lâng, bô-tiāⁿ 伊一直 bô 感覺 tsit-khuán 做法 ū siáⁿ-mi̍h 問題.
  | 檢舉 | Posted by 島途中 at June 15,2010 19:21

  島途中:

  我想,若是作者本身有頂真 teh 寫作 tsit tsân 事,伊定著會 kā 刊物頂懸刊--出-來 ê 作品,kap 家己 ê 原稿對照,按呢,定著會知 toh 位無仝,了後,毋管是家己想,或者是寫批問編輯(包括不服來抗議),自然 tik 是會達成「提醒」ê 效果。

  若是作者本身對寫作並無用心神,按呢,編輯就準刁工寫批去佮伊參詳,驚了伊嘛是無要無緊也 kú-kánn。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at June 16,2010 15:36
   
   


   
  -
  贊助商廣告