March 14,2010 14:21

無愛口譯,愛欲冤家?


今仔日ê自由時報對昨昏「海內外國是會議」做頭版頭條報導內容看---來,親像大會真圓滿成功,毋過,1位關心台灣前途ê外國朋友J. Michael Cole,伊佇現場煞有真sio-siâng ê觀察

 

伊所提出ê 1个論點是:大會中間,有濟濟時間是用台語發言,包括連日本講員Nakajima ê現場口譯,嘛是翻做台語,結果造成現場10外个外國人不時都無法度理解會議內容,,伊嘛煩惱講:親像這款ê會議,照理是愛有國際媒體來報導較好,毋過一般外國記者極加是會曉華語爾爾,若大會內容是以台語為主,受著報導ê機會佮宣傳ê效果攏會受著真大ê制限。

 

咱看這个反應,敢毋是就是台灣人不時咧冤佇會議--裡著講啥物語言、袂使使用啥物語言ê 1个倒照影?一爿是考慮復振母語、母語人權、文化多樣性,一爿是為溝通ê利便、宣傳ê利益咧按算,明明兩爿攏真重要,上好是會當兼顧,毋過,兼顧ê步數有啥人致意--無

 

現場多語口譯,就是一兼二顧ê正法,關心母語傳湠ê人,關心台灣前途ê人,拜託恁莫閣冤--啊!莫閣諍--啊!若有心,咱口譯ê人才著緊栽培牽成,口譯ê成本就毋通儉khiû簡省,無--者,仝款ê問題,未來干焦會直直發生、直直發生!

 

台灣人,放尿沙袂做堆已經真敗害,sian毋通閣講著全頭路,欲做無半步,喙--裡講欲復振母語、欲追求多元多樣,結果會議--lah、研討會--lah,無倩甲1个現場口譯,上蓋譀--ê,是會議名稱號做「國際會議」、「國際研討會」、「國內外大會」,仝款斷半口譯人員kap施設,結果--leh,且借問--一-下,無愛多語口譯,敢愛欲繼續冤家?


 • lausenghian 發表於樂多回應(33)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:724

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/11944971

  回應文章

  Ū-ê lâng kan-taⁿ siūⁿ-beh kā "Taigi" sak-tsò to̍k-it ê kok-ka gí-giân.
  | 檢舉 | Posted by pektiong at March 14,2010 16:19

  Pektiong hiann,

  Tse guá tsai, tíng-pái (mā sī thâu-tsi̍t-pái) tsham-ka tiān-tâi lio̍k-im, hit-ê tsú-tshî-jîn ê siūnn-huat tō sī án-ne (sui-jiân i bô kóng-bîng).

  Tâi-gí tsiânn-tsò to̍k-it ê kok-ka gí-giân, ū 2 ê būn-tê, tē-it, tī hiān-tsú-sî ê kok-tsè tiau-liû ē-kha, i ê tsìng-tong-sìng kap khó-liông-sìng ū juā kuân? Guá tsin hiau-gî.


  Tē-jī, nā sī Tâi-gí tsò kok-ka gí-giân, án-ne, ta̍k-ê guân-tsū-bîn-tso̍k ê gí-giân--leh? In kám khah bô tsu-keh? Iah sī kóng in kám bô koh-khah ū tsu-keh?


  Guá tī teh lio̍k tsiat-bo̍k ê sî, tō ū kóng--tio̍h, Tâi-gí beh tsiânn-tsò Tâi-uân to̍k-it ê kok-ka gí-giân, hit-ê sî-kan-tiám í-king kuè--a, Tâi-uân nā sī tī WWII liáu-āu, tō to̍k-li̍p kiàn-kok, tsit-ê tsìng-tshik tsin ū khó-lîng ē sîng-li̍p, bûn-tê sī kiânn-ji̍p 20 sè-kí ê āu-puànn liáu-āu, kok-ka ê tīng-gī kap tsoo-sîng, hām kok-tsè-siōng tuì gí-giân ê khuànn-huat, lóng í-king ū tsiok tuā ê kái-piàn, tann, koh siàu-siūnn beh kā Tâi-gí tīng-tsò to̍k-it ê kok-ka gí-giân, sī teh hām-bîn--lah!

  Kóng khah ū-iánn--leh, bī-lâi, m̄-kuán Tâi-uân ū huat-tōo piàn-tsò 1 ê tsìng-siông ê kok-ka--bô, Tâi-gí bô bia̍t-bô tō ài thau-tshiò--a, nā beh ài i tsò to̍k-it ê kok-ka gí-giân ê lâng, khióng-kiann-á tio̍h ài khì bāng-tiong tsáu-tshuē hit-ê í-king siau-sit ê nî-tāi, hit-ê 1 kok 1 gí, iōng tông-huà kiàn-li̍p kok-ka jīn-tông ê quasi-fascist ê nî-tāi.
  | 檢舉 | Posted by Taokara at March 14,2010 16:37

  版主先兮,我小改汝看bāi- -咧:

  「咱看這个反應,敢毋是就是台灣人不時咧冤佇寫臺文著寫啥物款字、袂使使用啥物款字ê 1个倒照影?一爿是考慮復振母語、母語人權、文化多樣性,一爿是為溝通ê利便、宣傳ê利益咧按算,明明兩爿攏真重要,上好是會當兼顧,毋過,兼顧ê步數有啥人致意--無?」

  呵呵,在下的看法,這毋是介嚴重的問題,因為,tseh根本tio̍h做-buē-kàu - -嘛

  主張用台語做國語的人,分明是無視buē曉台語ê人ê存在,in 認為毋免這寡人的支持?
  主張用POJ(教羅)寫臺文的人,kám免考慮人án-tsuánn愛用通用、漢文,kám講叫人春聯、墓牌tio̍h-ài用POJ,iā是講叫人佛經共款印POJ?ah無歸氣逐gê攏改信耶穌好- -毋?

  排斥台語以外ê語言,亦sann-sâng,無市場- -啦

  所以免煩惱kah hah-tsuē,慢慢in-tio̍h-ē「整合」,無需要急、無需要了心神去致意
  | 檢舉 | Posted by 無風生 at March 20,2010 11:11

  無風生:

  我想,kā「仝一種語言、無仝款書寫系統 (orthography)」提來講做是「復振母語、母語人權、文化多樣性」,恐驚仔有較大 ê 爭議性。

  因為書寫系統一致化 tsiah 有利益復振母語,koh,母語人權是 tī 無仝都合聽講讀寫母語 ê 權利,kap「使用無仝書寫系統」並無直接 ê 關係。 獨獨「文化多樣性」tsit 項 khah 有法度 tī tsia 講做有牽涉。

  所以,我無法度同意你 ê 比論,毋過,我真期待你進一步說明你按呢推論 ê 理由,凡勢聽你講講--leh,我會感覺真有理路 mā 無的確。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at March 20,2010 11:26

  版主:

  我的看法真簡單

  振興母語上要緊的是環境

  無彼號環境,tio̍h愛去創造、去爭取
  環境毋好,tio̍h愛去改善
  有好ê環境,tio̍h愛去珍惜、去維持

  古早台灣人敢是攏用台語?pat字、毋pat字不- tshiâng-tsāi- -啦,to 免講POJ,就算是pat漢文、日文ê,共款嘛是hiù-hiù-仔無幾个,人 in- -嘛免kôo手去比

  有一致ê書寫系統並毋是振興母語的必然條件,有新港、西夏文字,ah新港、西夏話伊今何在?
  | 檢舉 | Posted by 無風生 at March 20,2010 11:55

  無風生:

  我講「一致ê書寫系統」是振興母語ê「必要條件」,我無講「一致ê書寫系統」是振興母語ê「充要條件」,你舉新港文字、西夏文字做例,是離題--a!

  環境真重要,無毋著!毋過,咱袂使講因為環境嘛是重要條件,所以「書寫一致」就毋是必要條件。

  請明察!
  | 檢舉 | Posted by Taokara at March 20,2010 12:10

  版主:

  是喔?

  「字」是有人ē曉寫、表達了ē充分、人看有、欲接受tio̍h好
  敢的確愛pat字tsiah-ē曉台語?

  我舉新港文字、西夏文字做例,有離題?
  無彼號母語的環境,準講kan-nā靠一致性的書寫工具,有一工 (無定著免十年),kiám-tshá這句「伊今何在」嘛ē適用tī台語

  ^ - ^
  | 檢舉 | Posted by 無風生 at March 20,2010 12:42

  無風生,你ê第一个問題我看無,啥物號做「pat字」(捌字)?

  你ê第二个問題,有離題ê原因,是因為「必要條件」kap「充要條件」是無仝款--ê,你kā「必要條件」想做「充要條件」,所以tsiah會舉新港文字、西夏文字做例來反駁,所以離題--a。

  建議你 google 看啥物是「必要條件」、「充要條件」,按呢咱才袂直直花花袂清--喔!
  | 檢舉 | Posted by Taokara at March 20,2010 13:07

  版主:

  1.在我所知的範圍,台語「pat」字,除了寫「八、捌、別、識」以外,敢猶有其他的用字?
  意思是「知影、了解、ē-曉- -兮」
  我寫ê「pat字、毋pat字」,恁用「捌」,我用標音是因為有人講「bat」
  「捌」是清聲的幫母,無理由讀b-

  2.無離題- -啦,嘛毋是咧反駁,是舉二反一
  POJ、新港文字、西夏文字計是「字」,台語、新港話、西夏話計是「話」
  tó位咧爭差?

  3.論真欲講,離題ê是版主ôo
  我是講「振興母語上要緊的是環境」、「有一致ê書寫系統並毋是振興母語的必然條件」

  是「必然條件」寫kah清清楚楚

  「毋是必然條件」tio̍h是「無需要急、無需要了心神去致意」、「免煩惱kah hah-tsuē」

  我講khah白- -兮,無彼號環境,講tseh計bô-tshái-kang

  ā-知哪ē去put一个「充要條件」tsit个名詞
  「充要條件」我毋pat,嘛無想欲去了解,因為kap咱tsim-má咧討論的問題一點仔tio̍h無tī代

  「有一致ê書寫系統並毋是振興母語的必然條件」我亦解說過囉:
  (a) pat字、毋pat字不- tshiâng-tsāi- -啦,to 免講POJ,就算是pat漢文、日文ê,共款嘛是hiù-hiù-仔無幾个,人 in- -嘛免kôo手去比
  (b) 敢的確愛pat字tsiah-ē曉台語?

  =================
  an-ne若猶koh ē-hue,做汝講,我盡量寫hōo詳細
  不過愛等拜一暗
  歹勢hânn
  | 檢舉 | Posted by 無風生 at March 20,2010 16:08
  | 檢舉 | Posted by 無諍金剛 at March 24,2010 11:01
  | 檢舉 | Posted by 無風生 at March 24,2010 18:38

  我是按呢想,文字化確實有伊个作用佇咧,今仔日真濟儂對台語無夠了解,抑者無法度閣卡深入,看無台語冊,台語冊無幾本通看,攏是原因,這嘛會使講是「環境」个一部份.

  若講今仔日汝卜學任何學問,攏一定愛透過台語文,台語文自然愛學好.

  無標準化个文字,就少儂會去寫冊,就少冊通予儂去看.

  卡早个儂完全毋捌字,當然台語有字無字,問題無遐嚴重,現此時,大部份个台灣儂捌中文,看中文冊,講中文.汝想,怹有啥物動機去學台語,去看其實無外濟本的台語冊.

  卜予台語繼續活落去,著愛予伊繼續發展,上尾,會使用台語寫,用台語學各種學問,這才是台語未來會使活落來个空間.
  | 檢舉 | Posted by 無諍金剛 at March 24,2010 23:01

  劉--先

  無諍金剛先生的「想法(伊講伊是按呢想)」
  敢著是恁主張文字標準化(抑是講有一致ê書寫系統)的理由?
  | 檢舉 | Posted by 無風生 at March 25,2010 08:49

  隨人講隨人ê想法,真好--啊!

  文字標準化,真重要;環境嘛真重要,閣,文字標準化佮環境並無衝突,甚至通講是助成環境ê其中1个因素。(按呢講,就是我進前所指出:兩个攏毋是充要條件ê意思)

  好ê台語環境咱毋是無--過,以早台語無hông壓迫ê時代,台語嘛無佇書面大發展,這就是書寫系統無發展、無一致ê因端。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at March 25,2010 09:18

  是真好阿,這啊使問

  我是咧請教,恁主張文字標準化(抑是講有一致ê書寫系統)的理由,敢著是無諍金剛先生所講--的安呢?

  無定著劉--先毋是「逃題」,是我問了無清楚,抑是因為咱書寫系統無一致的關係,所致汝毋知我咧講啥

  我換用教育部的教羅,將問題重再寫互詳細,請汝針對我欲問的,簡單回覆著好,但是拜託回覆著愛較具體咧

  Lâu--sin--senn

  Bû-tsing-kim-kong kun kap lí sio-siāng, long tsú-tionn Tâi-bûn ài phiau-tsún-huà, ia̍h-sī kóng-hō-tsò ài-iú it-tì-sìng--ê su-siá-hē-thóng.

  Bû-tsing-kim-kong kun sóo thê-tshut“Tâi-bûn ài phiau-tsún-huà”--ê tō-lí, lí iú tsàn-tông--bô? iā-sī huán-tuì?
  | 檢舉 | Posted by 無風生 at March 25,2010 20:42

  Guá sī-án-tsuánn tio̍h ài hōo lí pài-thok???
  | 檢舉 | Posted by Taokara at March 25,2010 23:23

  劉先:

  「我無法度同意你 ê 比論,毋過,我真期待你進一步說明你按呢推論 ê 理由,凡勢聽你講講--leh,我會感覺真有理路 mā 無的確。」

  呵呵,這句話是??????

  講「請教、拜託」
  是互相尊重
  是網路禮貌

  所以,欲回覆毋回覆計未要緊,是恁tau--的代誌
  根屬是咧拍lâi 涼、罔度時間做gī-nīūnn

  我是「無愛冤家,愛欲開講」

  這个時陣來一片「青箭口香糖 (國語)」
  感覺應該bē-bái

  ^ _ ^
  | 檢舉 | Posted by 無風生 at March 26,2010 08:25

  按呢我知。是因為我進前有感覺你回應ê氣口無啥好,所以有淡薄仔 khí-moo bái,毋過,你按呢說明,我會 uì 好ê方向去想,這凡勢是因為溝通 tik ê誤會,你無歹意iā-kú-kánn。

  關係你ê問題,講tsiann實--ê,我是感覺我有解說--a,嘛已經有想辦法kā講hōo清楚,koh,你ê想法kap我ê想法中間,並無蓋大ê衝突(我頭前mā有說明--過),所致,我毋知我koh會當說明啥。

  以上,多謝!
  | 檢舉 | Posted by Taokara at March 26,2010 09:47

  安呢niN7?無誤會著好啦。

  是講汝嘛咧條直,感覺著人聲嗽毋好,tsong2 moo9 未小出聲問一下,kan1 naN7 ka7未爽囥箸心肝內,敢有通?呵呵。

  我欲佫做這個回應,是我認為汝咱的想法毋是衝突佮無衝突的問題。

  我認為台語文字的書寫方式是毋是有一致,敿振興母語無啥大 ti7 tai7,著是免煩惱徦遐濟,對這個議題咱的看法根本著南轅北轍。

  無諍金剛君的「想法」參「理由」,我完全無同意。
  但是我毋知影這是毋是主張台語文字愛一致性的人的共通看法,所以我才欲問汝。

  汝欲回應啊無愛,毋是介重要。
  講一句較無輸贏咧,橫直這款不成熟的理由,人聽了未入耳;準若毋是主張台語文字愛一致性的人的共通看法、或者汝有認同,我連欲提出質疑嘛想嬾,雖然我 hing3 thih8 hing3 thih8。
  | 檢舉 | Posted by 無風生 at March 26,2010 20:30

  無風生:

  無,按呢好--啊,你講「我認為台語文字的書寫方式是毋是有一致,敿振興母語無啥大 tī tāi。」 你講看覓,是按怎無tī tāi。

  我有替你想 1 个理由,1 个別所在歷史 tik ê 理由,毋過,你講 kah tsiah-ni̍h-á 有把握,我想,你應該有真好 ê 想法 tsiah 著。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at March 26,2010 21:21

  嘛好。

  1. A君講某人的頭鬃變徦粗 pe3 pe3、茸茸茸,若欲恢復以前的烏 sim3 sim3 佫金佫滑,著愛抹 in1 生產的茶仔油;B君講是因為今仔環境變 bai2,空氣污染、落酸雨,參抹啥麼油無 ti7 tai5。

  準講頭毛油有效,愛證明兮嘛是A君;因為以前A君 in1 猶未做茶仔油的時,人頭毛計嘛媠 tang1 tant1。

  2. 哪著佫去替我揣理由,我毋是有講過:

  2-1. 古早台灣人敢是攏用台語?
  2-2. pat字、毋 pat 字不-tshiâng-tsāi--啦,to 免講POJ,就算是 pat 漢文、日文ê,共款嘛是hiù-hiù--仔無幾个?
  2-3. 人 in--嘛免 kôo 手去比。

  這毋是「別所在歷史 tik ê 理由」,是咱過去的事實。

  3. 著啦,新港話消失的原因毋是無統一的書寫方式,是因為新港去變做「別所在」。

  是環境所迫,毋是弟子作孽,呵呵。

  4. 摕目前的現象做例嘛會使 tsi9,新眼光的博士博教囡仔講台語、客家電視台咧推廣客家話的節目,敢有咧教臺文抑是客家字?原因箸 toh4?客家電視台一直鼓勵人 tiam3 tshu3 內愛用 in1 的母語參囡仔溝通,kan2 無愛教囡仔先 pat4 字?

  簡單阿,因為這寡有實務經驗的先兮,知影啥麼較有效、啥麼較省氣力。

  阿古早敢無字?

  無受過國民政府教育 pat4 字的台灣人,in1 敢用北京話的思維,去看かんばん、讀三國演義、寫批讀批、開藥單、批流年、記數目 (siau3 bak8)、拍契約、寫告狀、做台語歌詞 ……?

  這是最近5、60年來的代誌,若講日本、清朝、荷鄭的時代,汝想,毋 pat4 字兮有外濟?in1 敢毋是攏用母語?敢有需要箸 hia5 咧喝「振興、推廣」?

  根據1949年底的調查,彰化市的文盲著佔39%,請注意,這是「市」毋是「莊骹」oo5,是經過日本實施義務教育六七冬了後調查的數字 oo5。
  無管這39%是毋是有包含未成年者,但是我知影,這寡毋 pat4 字的人計是用 in1的母語。

  目前咱猶看會著兮,所有毋 pat4 字的老歲仔,in1 使用母語的頻率敿程度,敢會輸咱這寡箸網路頂頭寫徦文情並茂 (見笑,見笑)、天花亂墜的「母語關心者」、抑是編寫母語冊的人士。

  逐個 pat4 字當然較好,不過,連未曉字的人台語嘛有法度講徦削削叫,所以書寫方式無 hiah4 要緊,免傷鼓吹啦。

  5. 恁敢 pat4 想過:

  是按怎 kau3 taN1 猶咧呼籲台語愛有一致的書方式?

  冤了上厲害敢毋是咧討論台文書寫方式的彼批人?

  唉,tsiuN7 兮毋爬,毋 tsiuN7 兮 khoh8 khoh8 khang3,有影「無寫四」。
  | 檢舉 | Posted by 無風生 at March 27,2010 10:01

  「完全無同意」,聽起來口氣真大.毋閣,無推論,不過是一種口號爾爾.

  若講西夏文,he 是國家滅亡.若講新港文,我無研究,毋閣,彼時讀漢文才會用考科考,比較起來,新港文欠缺學習个利益,píng-tńg來看,English 本底是一種無水準个下等語言,等到英國科學發達,歐洲个儂嘛攏愛來 o̍h 即款「粗倯个庄跤話」.

  以上攏是歷史頂个例,毋是啥物「完全無同意」有法度抹去个.
  | 檢舉 | Posted by 無諍金剛 at March 27,2010 10:03

  卡早个儂誠濟是完全毋捌字,當然佮捌字無捌字無值代.

  現此時,是按怎厝裏父母毋佮囝講台語,汝有想過無?

  一種是有字有冊有現實利益个話語,一種是無標準字無啥冊通讀个話語,大部份功利个台灣儂會按怎選擇?

  有會父母規氣送出國,干單學英文,就準煞.

  若講台語無發展文字,自然無啥物未來.

  卜改變少年父母个想法,台語本身本底就愛有發展,文字就是第一關.若想講,宣傳愛少年父母攏佇厝 ke講,閣無法改變怹个想法,等於是一句口號爾爾.
  | 檢舉 | Posted by 無諍金剛 at March 27,2010 10:16

  無風生:

  原來你講ê理由,是根據彼个「古早教育無普及、媒體無發展、宣傳無重要、文學無價值」ê時代--喔!

  按呢,有影咱時代無仝--啦!莫怪講袂伸車。

  我進前講我欲替你舉ê例,是印刷資本主義拄拄起鼓ê英國--lah,彼時陣ê英國拄脫離法國Norman ê統治,英國人攏時行用法文,英語彼時陣是按怎振興--ê?我建議你揣一寡資料來讀。

  你講話攏真敢講,連「一點仔都無重要」這號話嘛敢唱,有影真gâu。

  事實上,「鼓吹口語使用」、「推展文字一致、發展」根本無衝突,結果你煞欲硬拗做有衝突,閣講後面這項一點仔都無重要,結果--咧! 講來講去,重點煞一直囥佇咧「古早彼个環境佮目今無仝ê時代佮條件」,有影毋知欲按怎講--你。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at March 27,2010 10:34

  Taokara:

  汝看著人講咱過去的代誌,kan2 會無看兮人咧講目前的事實,敢是近視,呵呵。

  我有影敢講,
  阿無汝「隨人講隨人ê想法,真好--啊!」講假的喔?

  gau5 無 gau5 隨在汝講,我無意見。
  我不過是咧講我的看法 ---
  嘛是汝叫我講兮,我當做是善意,所以毋才無學汝應講:
  「Guá sī-án-tsuánn tio̍h ài 照汝講的來講看覓???」

  「一點仔都無重要」,我講啥麼「一點仔都無重要」?
  汝報我看一下。

  taN1 嘛好心兮,我白紙烏字寫徦 hah4 明 ---

  「是我認為汝咱的想法毋是衝突佮無衝突的問題。」
  「我認為台語文字的書寫方式是毋是有一致,敿振興母語無啥大 ti7 tai7」

  汝 ka1 這兩句話 uan5 做我講「振興母語」參「台語愛有一致的書寫方式」有衝突?

  準若是,啥人「硬拗」?
  準若毋是,汝講看 bai7 咧,我 tang1 時仔講「鼓吹口語使用」、「推展文字一致、發展」有衝突?

  有堅持是誠好啦。
  但敢毋是有人為著 ptk 參 bdg、通用毋通用,咧牛 tiau5 內 tak4 牛母?

  為著「台語的書寫方式」毋是有人投徦 ui3 教育部長、行政院長甚至當時的總統 hia5 去。

  啥人有理啥人拗蠻,無重要啦,結局毋是愛「整和」?
  既知如此,何必當初?

  這代表一項事實,台語書寫的問題,時機 kau3 hia5、有彼囉環境,自然著會解決,無須要箸 hia5 咧「內耗」啦。

  ======================

  呵呵,我所講的,人無愛同意,這真正常。
  小借問一下,汝敢有過講啥麼,來支持汝書寫一致是振興台語的必要條件這個講法?to2 一篇、to2 一句?

  有--無?
  若有,汝報我看一下。

  今仔拄好汝講著「古早教育無普及、媒體無發展、宣傳無重要、文學無價值」,阿無換汝解說一下:

  因為「教育普及、媒體發展、宣傳重要、文學有價值」的關係,所以欲「振興母語」書寫方式一定愛一致 (必要條件) 的理由是啥?
  | 檢舉 | Posted by 無風生 at March 27,2010 20:30

  著!你無講「一點仔都無重要」,你是講「一點仔都無 tī tāi」,我誤會--你-a,毋過,你講「一點仔都無 tī tāi」,是有精差 kah 佗位去???

  連「一點仔都無 tī tāi」都出喙--a,koh 講「口語推廣」和「書寫一致ê推行」兩个「無衝突」? 「無tī tāi」就是「無必要」,講人teh無彩氣力ê意思,敢毋是?按呢,koh號做「無衝突」?

  「教育普及、媒體發展、宣傳重要、文學有價值」,所以「台語文字化真重要」,是按怎重要? 我先問--你-啦!是按怎這馬ê家長、少年人無啥意願講台語、學台語?

  真簡單!因為講台語、學台語趁無錢、無實際利益,是按怎趁無錢、無實際利益?因為:教育語言是華語、準官方語言是華語、文學出版用華語、媒體文字用華語、國際化就強調英語.....佇這號情形下,學台語有啥好處???有啥市場???

  啊咱若欲想辦法拍破華語霸權,予台語進入教育體系做教育語言、進入公家機關做官方語言之一、進入媒體做書面語言(比論字幕)之一,進入出版事業做印刷語言之一,按呢,我請教--你,第一个拄著--ê,是啥物款困難?

  真簡單--啊!就是,人一定先 kā 你講:歹勢--neh!台語無文字,無,就是 kā 你講,台語文字系統傷濟套,無法度決定取佗一套,所以台語袂使進入教育、官方文書、媒體佮出版事業。

  按呢,台語只好繼續做 low language,無法度 kap 媒體、出版、教育、公文書結合,學台語共款無好處,無人欲學,無人欲插!

  這个理由遮爾明,你是刁工看無,或者是無藝量欲來練喙花???

  別項理由我攏先莫講,先講到遮就好。

  ps. 你莫怪我這幾个回應氣口無蓋好,是你先佇回應ê時無客氣--ê,你對我無足客氣,我就照你對待我ê方式回應--你。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at March 27,2010 20:53

  >>kám講叫人春聯、墓牌tio̍h-ài用POJ,iā是講叫人佛經共款印POJ?ah無歸氣逐gê攏改信耶穌好- -毋?

  越南的春聯有用羅馬字寫的。

  用羅馬字跟信不信基督宗教沒有關係,馬來語、印尼語、土耳其語和斯瓦希利語現在都改用羅馬字書寫,這些語言的使用者還是穆斯林。

  Uat-lam e tshun-lian u iong Lo-ma-ji sia--e.

  Iong Lo-ma-ji kap sin siann-mih tsong-kau bo kuan-he, Melayu-gu Indonesia-gi Turkiye-gi kap Swahili-gi, tsit-ma long kai iong Lo-ma-ji su-sia,in iah si sin Islam ,m pian-tsok Ki-tok-thoo.
  | 檢舉 | Posted by Katagalan at March 29,2010 12:14

  Taokara:

  汝講我氣口 bai2 對汝無客氣,我無意見,雖然我無彼囉主觀意圖;但我未去注意這款代誌 (當然,汝嘛免解說,做汝講、做汝寫,免顧慮),因為語文是在人解讀的,無保領逐個攏聽有、看有。
  像汝講「(古早) 文學無價值」,我嘛捎無到底是「文學箸古早無價值」抑是「古早文學箸今仔無價值」?
  所以我毋是 tiN3 毋知,挑意故欲來盤喙花;想傷濟阿啦,我真正無 hah4 gau5。
  著是安呢,汝先講一部份,別項欲小按下,我無意見;講過兮這部分若會 (he7) 煞,才來講 tshun1 e1。

  安呢啦,咱 mai3 急,憑頭來,一條仔一條 tshik8 若清楚,自然著未佫有誤解。

  另外,汝問我的問題,減采我有回應落鉤兮,汝嘛會使佫 ka7 我提醒。

  ------------------------------------

  若連一致的書寫方式對振興母語「一點仔都無重要」這囉話都唱會出喙,這有影 gau5。

  阿若台語「一點仔都無 tī tāi」參「一點仔都無重要」無精差 kah 佗位去;這句話準若毋 pat4,應該號做是 kha1 sau1。

  1.「一點仔都無重要」這句話汝已經證實我無講,是汝誤會,多謝啦;若無,我嘛叫是講家己正實 gau5 徦佫會 hong7 o1 lo2。

  2. 我台語無的確有影下路,不過,我欲愛佫參汝佫確認一下:

  2-1. 我實在未記兮我講過一致的書寫方式對振興母語「一點仔都無 tī tāi」。
  我欲確認的,這是 ti7 tang1 時仔的留言,汝才報我一下。

  2-2. 準我若有講一致的書寫方式對振興母語「一點仔都無tī tāi」這句話,我確實未曉「『一點仔都無 tī tāi』參『一點仔都無重要』無精差 kah 佗位去」,這我承認,我會佫勉強。
  我欲確認的,汝的意思是「『無 tī tāi』佮『無重要』無精差 kah 佗位去」,著- -無?

  ====================

  Katagalan:

  汝講的我欲相信,雖然我 kan1 naN7 知影美國人的墓牌是刻英文的 --- ui3 電視頂頭看的,in1 除了英文以外,無別種的書寫方式咧並用。
  台灣亦有人用漢、英做對聯,用英文刻幕牌、ka1 台語歌濫日語佮英文,無人反對抑是排斥。
  我欲講的是:在人中意的啦,毋免去 kang7 限制或者干涉。
  | 檢舉 | Posted by 無風生 at March 29,2010 21:41

  無風生:

  你講你無歹意,我想欲相信--你,是講,你 koh 用「kha sau」這个詞來講--人,敢袂 siunn 譀?

  2-1. 請看你佇March 26,2010 20:30 ê留話:「我認為台語文字的書寫方式是毋是有一致,敿振興母語無啥大 ti7 tai7,著是免煩惱徦遐濟。」

  2-2. 「無 tī tāi」就是「無關係」、「無牽涉」ê意思,kap 母語振興「無關係」、「無牽涉」ê代誌,就是無路用ê代誌,按呢,這款代誌是欲偌爾重要?你講看覓。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at March 29,2010 23:16

  ....
  我先問--你-啦!是按怎這馬ê家長、少年人無啥意願講台語、學台語?

  真簡單!因為講台語、學台語趁無錢、無實際利益,是按怎趁無錢、無實際利益?因為:教育語言是華語、準官方語言是華語、文學出版用華語、媒體文字用華語、國際化就強調英語.....佇這號情形下,學台語有啥好處???有啥市場???
  ....
  Posted by Taokara at March 27,2010 20:53
  ======

  頂懸的Q and A,欲按怎講咧??....橫直毌管你問少年家丶問藍的丶問綠的,(紅衫軍就免問矣,哈哈哈),應該攏會感覺毌是按呢pa7??....啊若家長,除了絕對無考慮佮本國人嫁娶(東南亞丶中國無算),抑是自卑感傷重的,應該才會想欲用講華語丶英語,來...的講。

  ======
  哈,是又閣看著這款"好問題",連想講"信望愛"會有討論版,結果嘛無,教育部彼塊討論版,嘛無人欲去??....我毌知影是毌是愛閣等到換政府了後,會曉用/拍台語字的,才會予台語版"人聲鼎沸"??....因為照這陣看,逐家攏家己開一个台語blog,並袂予台語版沖沖滾起來的,著無??^^
  | 檢舉 | Posted by midismilex at April 1,2010 20:41

  Taokara:

  照「台語/華語線頂辭典」寫的「kha1 sau1」華語的意思是「小癟三 / 拙劣 / 膿包 / 蹩腳 / 下賤 / 低微 / 呆子」;形容母語學了無徹,愛揀的解說是啥?偌歹聽?
  講家己 ham7 ban7,亦會去礙著- -人?歹勢啦,我講話無 hah4 藝術,但嘛未 hah4 khe1 hai5 啦。
  是好是歹、人欲怎想,我攏OK。

  一致的書寫方式對振興母語「無啥大 ti7 tai7」,這句話我知影我有講過阿,不過,我「ti7 tai7」的辭意參下骹的例句相同:

  1. 我穿鞋毋穿襪,佮汝無 ti7 tai7。
  1. 雞母未生卵,參風水無 ti7 tai7 啦。
  1.「收租婆」的氣口就無仝,是毋是有「收租公」?he佮恁祖媽無治代,阿婆我就是即間茨的茨主,就是欲來收茨租…… (一蕊花 cit-lúi-hoe)
  1. 金仔店,是咱台語e文化,銀樓佮咱無治代。(黃元興)
  1.「ah好啊啦,會好bōe好,橫直 恁兜的代誌啦!佮恁爸無治代 ……」(Limkianhui)

  在我的了解:
  「無啥人」參「一點仔都無人」,毋是無啥 kang5,是一點仔都無kang5。
  「無啥燒」參「一點仔都無燒」,毋是無啥 kang5,是一點仔都無kang5。
  「無啥錢」參「一點仔都無錢」,毋是無啥 kang5,是一點仔都無kang5。
  「無啥脈」參「一點仔都無脈」,毋是無啥 kang5,是一點仔都無kang5
  「無啥鹹」參「一點仔都無鹹」,毋是無啥 kang5,是一點仔都無kang5
  「無啥 kang5」,嘛毋是「一點仔都無kang5」。
  阿「無啥差」佮「一點仔都無差」是 ----「差很大 (國語)」!

  敢講連「無啥」這句台語,我亦佫拂毋著去啊?hiau1 hing7 (是咧講我家己 oo5)。

  既然「你講話攏真敢講,連『一點仔都無重要』這號話嘛敢唱,有影真gâu。」參「你講話攏真敢講,連『無啥大 ti7 tai7」』這號話嘛敢唱,有影真gâu。」的意思無爭差 kah4 to2 位去,我講啥汝著照我講的寫,kan2 著 hiah4 功夫佫幫我改,敢有啥特殊的理由,與汝 tsiah4 費神?

  我想幾仔囉工,想無!呵呵,毋 pat4 字有影未 hau1 siau5 咧 (是咧講我家己 oo5)。

  ====================

  midismilex:

  …… 應該攏會感覺毌是按呢pa7??

  阿無是啥?願聞其詳。

  ^ - ^
  | 檢舉 | Posted by 無風生 at April 1,2010 21:17

  是啥喔??....啊都一間店若看起來欲死欲死,行過的人,應該嘛無啥人會想欲入去看覓一下pa7??....啊若一間店,人客雖然無講蓋濟,毋過三不五時定定攏看有人客佇咧,行過的人,會罔想欲去試看覓。.....啥知影無定這間店佗一工tsiong5仔變"鴻海"啊咧,哈哈。

  官版台語字典出來的時,其實"華語界"有去"注意著",無論是揣本省的少年藝人(應該攏蹛台北pa7??...欸,台語慘甲欲死)上節目,抑是看教育部彼个bbs,欲若我,哈...免"關注"矣啦,對華語的地位一點仔攏袂"構成威脅"。

  所以...會造成Taokara想的"因為講台語、學台語趁無錢、無實際利益,是按怎趁無錢、無實際利益?因為:教育語言是華語、準官方語言是華語、文學出版用華語、媒體文字用華語、國際化就強調英語.....佇這號情形下,學台語有啥好處???有啥市場???"按呢,....簡單講應該就是"袂合"pa7??....袂輸"一盤散沙"。....毋知這是毋是宿命,佇教育部彼个bbs猶未出來進前,我嘛有佇網路揣著一丶兩个仔台語bbs,毋閣...OMG,哪會攏無人啦!!>
  | 檢舉 | Posted by midismilex at April 2,2010 18:18

  "袂合"請改做"袂和"。^^
  | 檢舉 | Posted by midismilex at April 2,2010 18:38
   
   


   
  -
  贊助商廣告