February 28,2010 13:50

uì 選了 ê 語言使用講起

 

立委補選 suah,民進黨是按怎四席提三席?我無 beh 評論。獨獨對 1 件代誌印象真深。


主進步黨 ê 秘書長出來致詞,又 koh kap 頂擺 sio-siâng làu 華語,tse 咱無意外--lahTo m̄ 是頭 1 工認 bat 啥物號做「政治人物」--ahkhah 意外--ê 是,tī 嘉義縣輸 kah hi-lè-lè ê 國民黨候選人、仝時是中正大學教授 ê 林德瑞,伊 teh 接受記者訪問 ê 時,規个表現suah hōo 我目睭---來!


先講風度 ê 方面,有影真好,笑是假虔笑,話全無 khau 掛削, ê 表現,咱深深感受著伊是誠懇恭喜對手當選,koh mā 是誠心感謝所有支持伊 ê 選民--ê


tsit-ê 部份 lia̍h 外,koh-khah hōo gông-gia̍h--ê,是伊自頭 kah lóng 講台灣話,而且,記者 sio 連紲幾若擺用華語問伊問題,伊攏無 tùn-tenn,真自然就用 liàn-tńg koh tiah ê 台語來應,ia̍h ê 發言內底差不多斷半華語詞句,hōo 看著有影佩服--伊,尤其伊是教授人,tī 台灣受過高等華語/英語教育洗腦,有 tsit 號語言使用 ê 自覺 kap 才調,tik tsiann 罕見!


比嘉義縣勝選 ê 候選人總幹事,雖罔用台語接受記者訪問,m̄-koh 講講--lehsuah koh 刁工濫 kuá 呼音無正 ê 華語熟語 kap 話詞,tse kám bē hōo lia̍h 講某 tsi̍t-kuá 母語人心內有母語自卑感,愛 beh 用殖民者 ê high language thānn 話,bē 輸按呢,家己講--ê khah 媠氣、khah 有理氣。


Tsit
號龜怪 ê 心理,我頂禮拜 tī 車頭就現現拄--過。1 對翁仔某 ná ná teh 用台語開講,做翁--ê 聽某投某 mi̍h 代誌投 suah,想 beh ka 苦勸兼安搭,台語講講--lehsuah 雄雄停---來,用 tsiok tsiūnn-kioh ê 華語接:『就好像兩軍....兩軍...』,按呢 thi-thi thu̍h-thu̍h beh 10 外秒,in 某看袂做--得,tsiah 教伊:『兩軍對立...』(其實講『兩軍對峙』上好,m̄-koh 我當然無可能去 kā in 閘話),hit 个查埔人聽了,無想倒轉,koh leh làu ê 破華語:『對!兩軍對立,敵人不動,你就不要動,敵人動,你也不要動,這樣就對啦!』


tī --仔聽伊 hit lám 路華語,無感覺好笑,獨獨起悲哀!Tsit 款人,lia̍h 準家己 beh 開拆道理,tio̍h-ài hit 號「khah 有學問」ê 語言,事實上--leh,用台語來講,明明無 khah 輸面,是人家己 teh 看無家己 ê 話語爾爾


毋信,我來講 hōo 恁聽:「就親像兩爿軍兵做對頭,對敵若無 tín 動,咱就 mài 拍生驚--in,就準對敵有動作,咱猶原在壁壁,按呢就著--ah-lah!」


話牽來 tī 遠兜tann 轉來講阮祖公仔 ê 故鄉嘉義做例,兩爿軍兵 tshāi 對陣,人國民黨 suah 有人對重在地語言,民進黨--leh中央到地方,kha̍p-bē 著就 beh 去捧 thánn 別人 ê 話語,親像 tsit 款「食曹操米,講劉備話」ê 政治操作,想---來就是 2000 年到 2008 ê 執政寫真,kám 講 m̄

 


 • lausenghian 發表於樂多回應(5)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:580

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/11822353

  回應文章
  goan2茄萣仔上愛講北京話e人是賣檳榔e查人
  這是我觀察著e
  | 檢舉 | Posted by liau at March 1,2010 03:51

  謼,連這嘛咧氣。...若按呢昭華姊仔頂遍佇公視hong5訪問,毋tsiong5仔嘛愛予你氣在內??

  看所在,看佇佗訪問。....一个佇台北,一个佇嘉義。....嘉義遐無人咧講北京話的,無看劉兆玄頂遍去予in家己國民黨的驚轉來台北。

  陳明文講台語,林瑞德講台語。

  若來台北,攏無人會受著"影響",按呢台北曷會予人講是外省仔城??.....無咱家己想看覓,佇無人共你逼的情形下,你予記者採訪,抑是佮同事丶外口人講話,kah逐遍攏會講台語咧??....真正想無按呢曷通好提出來氣!!^^
  | 檢舉 | Posted by midismilex at March 5,2010 20:14

  midismilex:

  我無受氣--啦,是咧想無,是按怎逐个理所當然共華語當做共通語爾爾,台灣佇國民黨實行語言屠殺政策進前,共通語明明是Holo話,而且,彼當陣,各族群母語嘛活跳跳佇--咧。

  別項我毋敢講--啦,毋過若有記者來共我訪問,我會用台語來回答(犯勢濫寡客語),上無,一定一句台語、翻做華語,袂直接落華語。

  是講,阮這款腳數,無人會來訪問,所以我毋免煩惱甲遐去(閣,我嘛無愛hông訪問,真麻煩)。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at March 5,2010 21:32
  goá chá-chá tioh khoàⁿ-phoà bîn-chìn-tóng loh . in éng-pái chí-sī ū chi̍t-koá gōng-táⁿ niā-niā.

  kî-si̍t pēng-m̄-sī ū siáⁿ-mih kian-chhî ê lí-liām . che hâm ji̍t-pún-sî-tāi ê tâi-oân-lâng kâng-khoán. kî-si̍t lóng-sī tī-leh si̍t-bîn-chu siat-ho ê hoān-ûi lai leh cheng-chhú siáⁿ-mih bîn-chú jîn-khoan , soat tui tâi-oân ê si̍t-bîn chōng-hóng long bo hoán-séng.
  | 檢舉 | Posted by inosen at April 2,2010 21:08

  inosen,

  Chin kú bô tú--tio̍h ^^ In-uī lí lâi lâu-oē, goá chiah chai thang kā lí ê blog ê link thè-oāⁿ, taⁿ goá ū tēng--a, koh lâi ē tiāⁿ-tiāⁿ khì lí hia khai-káng.

  Bîn-chìn-tóng ê chêng-hêng, kî-si̍t khan-sia̍p-tio̍h lō͘-soàⁿ ê soán-tek, beh án-choáⁿ chiáng-ak thé-chè-lāi-goā ê ūn-chok, che si̍t-chāi m̄-sī 1 kiāⁿ kán-tan ê tāi-chì.

  Tâi-oân pī-si̍t-bîn ê chōng-hóng, khêng-si̍t sī it-ti̍t ū lâng teh hoah-siaⁿ, m̄-koh, Tâi-oân-lâng m̄-sī bô thiaⁿ--tio̍h, bô tō-sī kek-goā-goā. án-ne, tō chún hán-hoah, mā oh-tit ū hāu-kó.

  Tû-liáu lâu-hoeh, soán-kí sī taⁿ uî-it ê chhiú-toāⁿ, nā jîn-bîn pún-sin bô kak-chhíⁿ, chèng-tóng pún-sin thê-chhut hoán-si̍t-bîn ê lō͘-soàⁿ, kám ū-hoat-tō͘ tit-tio̍h chi-chhî? Goá siūⁿ che su-iàu chìn-chi̍t-pō͘ lâi su-khó.

  Nā beh lâu-hoeh kek-bēng, ū koat-sim--bô? Ū iâⁿ-bīn--bô? Che mā sī koh 1 ê toā būn-tê.
  | 檢舉 | Posted by Taokara at April 3,2010 10:29
   
   


   
  -
  贊助商廣告