November 16,2009 09:47

現代國家是 1 鼎文化雜菜滷


近代 ê 單一民族國家已經是歷史--a!現此時人類 ê 國家組織,是公民 ê 組合,是國民國家!所以,國家認同 kap 文化認同無必然一致,tse 是真四常 ê 代誌,m̄ 知影有人為著別人 ê 文化認同 teh 氣 tshuah-tshuah 是為啥物???

咱來舉 tsi̍t-kuá 國外 ê 例:新加坡 ê 李光耀 tī 幾工前講「歡迎美國介入亞洲事務,kap 中國 lia̍h 平棒,維持亞洲 ê 和平。」結果引起中國網民 ê 圍攻,咱攏知李光耀講 tsiah-ê 話,是為著「新加坡 ê 國家利益」,tse kap 伊 tī 政策上、文化上認同儒教、華語,並無 sann 衝突。馬來西亞 tsit-tsām-á 討論 kah 真鬧熱 ê 1 个議題,是學校教育 kám beh「單一源流化」,意思是:教學語言 kap 課程 kám beh 統一,無分族群 tsiâu 用馬來語教學,結果馬來西亞 ê 華人起倒彈,in 要求維持華族獨立中學 ê 設置,尊重無仝族群 ê 文化 kap 語言,咱請問:tsiah-ê 馬來西亞華人,in kám 是想 beh uì 馬來西亞獨立出 1 个華人國?或者是想 beh hōo 中國統治?當然 m̄ 是,因為 in ê 國家認同(馬來西亞國家)kap 文化認同是魚還魚蝦還蝦 ê 兩件代誌。(若 in 是 m̄ 是無認潮州、無認漳、泉,顛倒去認賊做老爸,戇戇 á tī 學校用華語教學,tse 是另外 1 tsân,咱 tsia 無 beh 討論)


目今 ê 法國有濟濟祖家 tī 非洲 ê 烏人,mā 有濟濟信 Islam ê 人民,tsiah-ê 人 ê 文化傳統 kap 認同是非洲--ê、是 Islam--ê,也 in ê 文化 kap 宗教 hām 法國傳統 tik ê 天主教、法蘭西慣俗無 sio-siâng,m̄-koh in 有法國國籍,in 當然是百份百 ê 法國人!!!


所致若有人講:伊認同漳、泉、台、潮跨國界 ê Holo 文化,m̄-koh 因為生活方式、制度選擇 ê 關係,伊 ài beh 有 1 个獨立 ê 台灣國家,做台灣國 ê 國民,tse 是按怎 bē-tàng 看做是頭理路直,為啥因端 tio̍h 來大驚小怪?


總講--1-句:kah 若 tī 國境--ni̍h beh 喊 huah「多元族群、多元語言」,按呢,就無應該無 beh 看 tsit 鼎文化雜菜滷--ni̍h ê「菜料」人別鼎 mā 有摻 ê 現實,mā 無道理去排斥人「跨國界」ê 文化認同,無--者,就有影真矛盾--ah。


上尾,若 beh 起造新國家、維護國家 ê 存在,現此時 ê 社會,mā 只有透過「政治制度」、「經濟利益」、「素常時文化」來結連國內無仝 ê 人民,若 koh 想 beh 透過傳統文化 ê 切分、族群語言 ê 獨立來做強調、畫國界線,恐驚 á m̄-nā 缺欠正當性,koh tī 少年輩 ê 中間 mā 無市場。

 • lausenghian 發表於樂多回應(2)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:587

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/10725333

  回應文章

  Kóng bô kuan-hē, mā ū kuan-hē. Bō sī án-tsuáⁿ Belgium tit-beh thiah-khui, Quebec it-ti̍t beh piaⁿ-tshut-khì. Guá siūⁿ nā ū khó-lîng, Tāi-Má ê Huâ-jîn ē siūⁿ beh ka-kī to̍k-li̍p tsi̍t-kok.
  | 檢舉 | Posted by 島途中 at November 17,2009 08:55

  島途中:

  Khak-si̍t ū khó-lîng, m̄-koh guá ioh in tsua̍t-tuì bô siūⁿ beh kap--ji̍p-khì Tiong-kok.
  | 檢舉 | Posted by Taokara at November 17,2009 09:14
   
   


   
  -
  贊助商廣告