October 22,2009 13:30

M̄-thang 按呢 sio 激剔


Tsiok 久無聽阿媽講話--a,伊 tsit-tsām-á 人來 tī 台北,tsa 暗 hām 伊 kap 阿爸、阿母食飯,欲走進前,阿媽 hiàm--我,kā 我講:「你 kā 恁阿爸阿母講 m̄-thang 按呢 sio (?siunn) ?kiat-thih...」阿媽 beh 講啥我知,tī 1个傳統 ê 東方家庭--ni̍h,伊做家族 ê 大家長,mā 無 hit-ê 地位去對 in 後生講--啥,連母 á 囝中間查某人 mā 減 1 輩 iā-kú-kánn。

是講我有啥物立場去勸阮爸 iah 阮母--a-lah!Mài 講我 kap in 中間 teh 來去 ê 慣勢 hōo 我做 bē 得到(阮小妹檢采 khah 適合),ia̍h 我家己 ê 問題 to 也花 sà-sà--ah,若去 tànn tse,極 ke 是犯人嫌我有喙講別人,無喙講家己爾爾,koh 再講(kóng to 1 枝長長--leh),tsi̍t-kuá 問題講 to 也講--過-a,koh 講 kám 就有 khah-tsua̍h。


Tsa 暗看 tsit 齣經投 ê 真戲,koh 看電視頂 kuân ê 假戲,看 kah 心情有夠 bái,確實 tsit 世間真濟代誌無 tháu,iā m̄ 是親像假戲--ni̍h hiah 單純 teh 想退悔無想退悔 niā-tiānn,一切 tshui kah 盡尾,khah 濟是人 ài 想真家己 beh ti̍h--ê 是啥,koh 現此時 ê 做法 kám 有符合 hit-ê 期待,萬項事 lóng 有伊 ê 代價,koh 咱做決定是親像跋筊,tù 若硩--落就無 thang 抽退--a,活--leh,是獨獨 ē-tàng 直直 tu 向前而已,到死 tsiah 有真正 ê tshé-suah。


寫寫 tsiah 濟究實是無營養話,khah 輸轉來稽考阿媽用 ê hit-ê 詞,雖然明其知伊 ê 意思,m̄-kú tsit-ê 詞自早 m̄-bat 聽--neh,m̄-tsiah tsa 暗坐電流籠落--去,出大門 ê 時,緊 ka 記--落-來。


Tsiū 所聽--著-ê:「kiat-thih」tī 字典內底 tshuē 無 sann 倚--ê ,想--來我 ê 聽力一向有問題,只好開始想看是 toh 位聽走精--去,考慮頂 ē 文,khah 有可能--ê,kan-tann 「激剔」(kik-thik)tsit-ê 選擇,總--是無法度確定是 iah m̄ 是(人客倌若知--ê tsiah 請指正),若是,tse 的實是真雅氣 ê 詞,我 beh kā 學--起-來。

 • lausenghian 發表於樂多回應(2)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:460

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/10412911

  回應文章

  Ū leh tshim--leh. Guá tú tshâ-tio̍h ê tsi̍t-ê uē-sû "thak-thik" kám-sī lí kóng-ê "kik-thik"?
  | 檢舉 | Posted by 島途中 at October 22,2009 20:24

  島途中:

  我想我聽毋著「韻頭」ê 機會 khah 少,是韻腹 kap 韻尾 khah 無把握,所以「tk」ak-thik ê 可能性無 kuân,是講...huān-sè 意思saⁿ 倚。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at October 22,2009 22:49
   
   


   
  -
  贊助商廣告