October 20,2009 10:44

台語:Holo 語 ê 1 種方言


我想 tsi̍t-kuá 朋友講了無 m̄-tio̍h,確實「閩南語」是後--來 ê 人造名詞,koh,創詞者是有 i ê 政治企圖--ê。若因為 án-ne,我並無反對用另外 1 个名,比論「Holo語」iah「福建話」,用來包括:台語、泉州話、漳州話、廈門話、Peneng 福建話、Philippine (『菲律賓』) 福建話等等ê dialect。

是按怎定著 ài 有 1 个總號名來包括 tsiah-ê 語言--leh?頂 kuân tsiah-ê 話 lóng 有 in 家己 ê 名 kám m̄ 是?Tio̍h--lah!因為人口遷徙語言 pun 湠,tī iáu 無研究 ê 代先,當然是「kā hit 位 ê 人講 ê 話,用地號來號名,也咱尊重 hit 所在 ê 人 in 對家己 ê 語言 ê 號名權」。總--是,若學術研究開始牽涉--入-來,開始分拆 tsiah-ê 語言互相 ê 關係,開始做分類 kap 歸屬 ê khang-khuè 了後,自然 ē 開始有新 ê 名 teh 使用。

比論動物:狗明明有「狗」tsit-ê 名,狼 mā 有自底 ê 名叫「狼」,m̄-koh 生物學家 suah kā in lóng 歸類做「犬科」,「犬科」tsit-ê 名自 án-ne 產生,tse 道理 kap 語言研究 beh 倚 beh 倚。

咱 mā ē-tàng 舉「語系」來比並,tsit 內底 uan-nā 有 sio-siâng ê 意思 tī-leh,咱講實在--ê,3 百冬前,英語 kap 德語 ê 使用者,kám ē 知影 in ê 語言 ē tī 後--來 hōo 語言學家歸類做伙,號做「Germanic語系」?當然無可能,總--是,咱 bē-tàng 因為 án-ne 就來講 tsit-ê「歸類」號「頂層名」ê 做法 m̄-tio̍h,kám m̄是--leh?
 
Tann 問題 m̄-nā án-ne--ooh,「語系」內底 ê ta̍k 種語言,基本 tik 無經過學習是無法度互相溝通--ê, in tī 社會語言學--ni̍h 是「language」ê 界定,是「獨立 ê 語言」,m̄-koh 咱 tsi̍t 開始所講ê「台語、泉州話、漳州話、廈門話、Peneng 福建話、Philippine福建話」濟濟話語中間,是 m̄ 免經過學習就 ē-tàng 互相溝通--ê,換話來講,in 算是「方言關係」(inter-dialectal relationship),若連無仝「語言」就 ē-tàng 做語系 ê 分類來號名--a,無仝「方言」中間 kā 號 1 个「總號名」iū-koh 有啥物 m̄-tio̍h--leh?

話講倒轉--來,我並 m̄ 是反對「台語」、「台灣話」tsiah-ê 名,tsit-ê 名有伊 ê 傳統,mā 是咱母語人號名權 ê 實踐,tsit-ê 情形,就親像我想無必要去反對「泉州話」、「廈門話」tsiah-ê 名 sio-siâng,我所講--ê,是 tsiah-ê 話語中間,tik 實是「方言關係」,也我認為有 1 个頂層ê「總號名」(Holo話、福建話、閩南語)並無啥 m̄-tio̍h,án-ne niā-tiānn。

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:408

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/10391989

   
   


   
  -
  贊助商廣告