November 3,2008

曾文溪 聯播網

詳情請看左上角

        曾
       文
      溪
    曾文溪 聯播網 http://blog.roodo.com/prozen
      聯
       播
        網 ...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多23:31回應(2)引用(0) │標籤:音樂,,果然棒,曾文溪,JMC

November 10,2018

Dakanow 達卡鬧〈Amin Anga Naluwan 只有Naluwan了〉『原住民什麼都沒有,只有Naluwan了…』

達卡鬧在演唱這首歌之前都會說這句話,簡短而深刻痛心的一句話。

噢啊但是這是一首輕快雷鬼節奏,聽起來好像很歡樂的歌曲!
...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多01:16回應(0)引用(0)

October 17,2018

母語日常書寫#9【電】

電壓ùi 110v改做220v,敢會電死人?其實電流才是重點啦!

舉一下例,路邊停一隻Tho͘-la-khuh(卡車),你用手摸無代誌。
若是時速99km ê Tho͘-la-khuh 挵--落會按怎?應該無需要我說明ho͘ⁿh?


Tiān-ap ùi 110v kái chò 220v, kám ē tiān sí lâng?
Kî-si̍t Tiān-liû chiah-sī tiōng-tiám lah!

Kí chi̍t-ē lē, lō͘-piⁿ thêng chi̍t chiah Tho͘-la-khuh, lí ēng chhiú bong bô tāi-chì.

Nā-sī sî-sok 99km ê Tho͘-la-khuh lòng loh ē án-choáⁿ? eng-kai bô su-iàu góa soat-bêng ho͘ⁿh? ...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多00:24回應(0)引用(0) │標籤:台語,台文,Tâi-gí,Tâi-bûn

September 11,2018

母語日常書寫#8【台羅,呆羅?】

【漢字羅馬字並用書寫(漢羅)】
Chiná民國教育部ê彼套「臺灣『閩南語』羅馬拼音『方案』」簡省叫呆羅(X)「台羅」

伊共白話字「ch」改換做「ts」,我家己讀台羅ê時定定會感覺足困擾,因為本底羅馬字著有「t」佮「th」兩ê字符,教育部呆羅ké-gâu(假gâu,接近華語自作聰明)ê結果着是當咱讀到「T」,可能是t,th,ts,tsh!?

改革應該愈改愈好,結果21世紀Chiná教育部ê呆羅顛倒比200冬前(19世紀末)耶穌會「a-tok-á 阿啄仔」ê白話字Pe̍h-ōe-jī閣較惱?
(圖文不符,囥一張相片按呢chiak bōe空空~)

...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多21:15回應(0)引用(0) │標籤:台語,台文,文化,,Tâi-gí,Tâi-bûn

September 9,2018

母語日常書寫#7 【Hong-thai 風颱】

(台語白話字 Tâi-gí Pe̍h-ōe-jī)
Pài-la̍k Lé-pài khó-lêng ū chi̍t-ê hong-thai beh lâi Tâi-oàn?

i hō-miâ kiò-chò Mangkhut, Mangkhut sī chi̍t-chióng Thài-kok ê chúi-kó, lán ē-tàng kiò-i "Soaⁿ-tek".

Pún-té nā chiò sūn-sū eng-kai ē hō-miâ kiò "Liû-liân",m̄-ko tī 2006 nî Hong-thai Liû-liân chō-sêng Tang-lâm-a chiâⁿ-tōa ê chai-hāi, só͘-í tio̍h hō͘ "Tû-miâ" kái-ōaⁿ chò kâng-khoán sī Thài-kok ê chúi-kó Mangkhut.

Hó-kî chhâ chi̍t-ē hong-thai, siō͘ⁿ-bē-kàu kèng-jiân ū hong-thai khì hông Tû-miâ ê kò͘-sū neh!

(Hong-thai beh lâi bô-tāi-bô-chì mài cháu-khì hái-piⁿ-á, chiok hûi-hiám!)
(上圖:風颱欲來無代無誌莫走去海邊á,足危險!)
...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多22:16回應(0)引用(0) │標籤:,台語,台文,Tâi-gí,Tâi-bûn

September 6,2018

母語日常書寫#6【Chia̍h 食】

【Tâi-gí Pe̍h-ōe-jī 台語白話字】
(1) Thàu-chá khí Tê--ê-mô͘-chhiú bé
chi̍t-poe Le̍k-tê-gû-ni.
Lim loh kám-kak koài-koài?
Goân-lâi gōa-kháu thong-siông leh bē ê sī Ba̍k-nī-le̍k-tê, kin-á-ji̍t lim--tio̍h Sûn--ê Le̍k-tê tian-tò bē koàn-sì.

(2) Hóe-liông-kó, chi̍t khai-sí sī pe̍h-bah ê, āu-bé chhut-hiān âng-bah ê, tio̍h khah bô khoàⁿ--tio̍h pe̍h-bah Hóe-liông-kó ah.

Kiǎⁿ àm-tǹg chia̍h liáu ê chúi-kó sī pe̍h-bah hóe-liông-kó, chi̍t pō͘ lo̍h-khì chiah hoat-hiān, ūi-siáⁿ-mi̍h lâng kóng âng-bah ê khah hó-chia̍h?
In-ūi âng-bah Hóe-liông-kí khah sng, i-ê tiⁿ-tō͘ ē pí pe̍h-bah ê khah bêng-hián. ...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多21:50回應(0)引用(0) │標籤:台語,台文,Tâi-gí,Tâi-bûn

August 27,2018

2018年「八二三水災」


Siá chi̍t-kóa Liû-súi-siàu(Chéng-lí kúi-ê tiōng-tiám:)

1. Khì-siōng-kio̍k tī 8/22 tio̍h ū ī-pò kóng ē lo̍h-tōa-hō͘.

2. Bīn-tùi ke̍k-khám ê khì-hāu piàn-chhian, lán beh án-nóa-pān neh?

3. Chèng-hú ê chai-hāi èng-piàn? lán ka-tī sī jû-hô bīn-tùi chúi-chai?

4. Hiong-chhun "To͘-chhī-hòa(Không-kuh-lih)" ê éng-hióng.

以下有Tâigí漢字「翻譯」
...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多21:19回應(0)引用(0) │標籤:社會,曾文溪,,台語,台文,Tâi-gí,Tâi-bûn

July 27,2018

母語日常書寫#5【台語火星文】
我想要買吉他,結果樂器行說:「小提琴小巧可愛,少兩條弦比較簡單啦…」

所以我就買了小提琴回家乒乒乓乓自以為是「吉他之神」?

話說那個羽毛球拍超多條「弦」的neh
按呢戴資穎毋着是超越吉他之神的超級弦樂之神???

台語火星文(拍謝、凍蒜…)
着是抱着小提琴自以為是「吉他之神」?
結果汝吉他嘛未曉、小提琴嘛兩光,無彩工。 ...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多00:43回應(0)引用(0) │標籤:,台語,台文,歧視,文化,天龍,Tâi-gí,Tâi-bûn

July 10,2018

繼續抵制711

(Tâigí Hànjī 台語漢字)
明á載是7月11,咱繼續對抗711利便商店佮統一烏心集團。
...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多21:16回應(0)引用(0) │標籤:台語,台文,天龍,Tâi-gí,Tâi-bûn

July 4,2018

新番組《ULTRAMAN R / B》


(Tâigí Hànjī 台語漢字)
這禮拜六着欲開始放送新ê 《ULTRAMAN R/B》

這改兄弟á兩位主角攏會變身為超人
而且厝內閣有古錐ê小妹á XD

圓谷úi幾冬前着直接共彼禮拜尚新ê節目囥佇YouTube 予人看免錢ê

製做《假面騎士、超級戰隊》節目ê另外一間公司(東映)怹有ê影片攏鎖牢ê,干焦日本國內可當收看,實在是真無仝款。
...繼續閱讀

seeso411發表於 樂多23:45回應(0)引用(0) │標籤:家人,英雄,玩具,台語,台文,Tâi-gí,Tâi-bûn
 
-
贊助商廣告