June 9,2018 23:48

[唸歌] Ti-thâu--á Koa 豬頭á歌

cheng-seⁿ kóng lâng-ōe, lâng kóng cheng-seⁿ-ōe.
精牲講人話,人講精牲話。


【Tài-gî Pe̍h-ōe-jī 台語白話字】

(01)
Ti-thâu ti-náu khòaⁿ sè-kài
Góa lâi liām-koa hō lín chai
Chúi-piⁿ Ti-á thau pàng-sái
Chúi-té Hî-á kiông-beh hāi

(02)
Ti-á khui-chhùi tio̍h kóng-khí
Chúi-té lah-sap mài chhap-i
Lín chia Hî-á chiâⁿ koài-kî
Ná-ē bô-ēng Hì chhoán-khùi

(03)
Chit-ê kò͘-sū bōe kài hàng (hàm)
Ti-thâu ti-náu chiâⁿ-chē lâng
Thâu-khak lāi-té khang-khang-khang
Kai kóng tō-lí bô-chhái-kang

(04)
Khó͘-khǹg sī-sè kap tióng-pòe
Mài thiaⁿ Ti-thâu liān-siáu-ōe
Soán-kí chi-phiò pàng-hong-chhoe
Lán-ê ji̍t-chí bōe hó-kòe


khoàⁿ-phòa jîn-seng ê hi-hoa
Ti-thâu sī lí ia̍h-sī góa
Cheng-seⁿ kò͘-sū kóng bē soah
Siá chò chhit-jī-á lâi liām-koa


Koa-á kàu chia seng ká-chí
Ū-êng koh-lâi liām koa-si
Thiaⁿ Kóng Tha̍k Siá o̍h Tâi-gí
Ha̍p-ke-pêng-an lóng hoaⁿ-hí


【Tâi-gí Hàn-jī 台語漢字】

(01)
豬頭豬腦看世界
我來唸歌予恁知
水邊豬仔偷放屎
水底魚仔強欲害

(02)
豬仔開喙着講起
水底垃圾覅喢伊
恁遮魚仔誠怪奇
哪會無用肺喘氣

(03)
這个故事未蓋胮(譀)
豬頭豬腦誠濟人
頭殼內底空空空
偕講道理無彩工

(04)
苦勸序細佮長輩
覅聽豬頭練痟話
選舉支票放風吹
咱个日子未好過


看破人生个虛花
豬頭是汝抑是我
精牲故事講未煞
寫做七字仔來唸歌


歌仔夠遮先絞止
有閒閣來唸歌詩
聽講讀寫學台語
閤家平安攏歡喜                                                                                

chhit-jī-á 七字仔:Chan-bûn-sè 曾文細

khek-tiāu 曲調:Kang-ô͘-tiāu 江湖調

                                                                                

2018/06/17 更新:

1. 紅字部份新ê這葩囥第3葩,原底第3改去第4葩

2. 「hàng 胮」原底是腫脹ê意思,佇遮借做「hàm-kó͘ 譀古」ê「hàm 譀」

3.「kai 偕」sī「kā-i 共伊」ê連音字

06/19 更新第⑤、葩(綠色部份)

06/23 補充:

有个台語漢字無法度佇BLOG顯示,想講「未好過」一般未共寫做「未」
毋過若是我寫「彼个」字,伊後壁个文章攏會消失?實在真怪奇...
我盡量揀卡合用个漢字來that(塞)

ū-ê Tâi-gí Hàn-jī bô-hoat-tō͘ tī BLOG hián-sī,

siō͘ⁿ kóng (siūⁿ-kóng) "bōe hó-kòe" it-poaⁿ bē kā siá chó 「未」

m̄-ko nā-sī góa siá "hit-ê" jī, i āu-piah ê bûn-chiong lóng ē siau-sit? si̍t-chāi chin koài-kî...

góa chīn-liōg kéng khah ha̍p-ēng ê Hàn-jī lâi that.

-----
2018/07/10 練習紀錄影片 • seeso411 發表於樂多回應(2)引用(0)編輯本文
  樂多分類:音樂切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:95 │標籤:創作,台語,台文,月琴,唸歌,Tâi-gí

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/62789949
  回應文章

  La̍k goe̍h Cha̍p-gō͘6/15 ka-ji̍p iáⁿ-phìⁿ
  | 檢舉 | Posted by Chanbûnsè at June 15,2018 16:47

  更新第⑤、⑥葩(綠色部份)
  告一段落
  | 檢舉 | Posted by Chanbûnsè at June 19,2018 20:38