Góa-ê分類文章 顯示方式:簡文 | 列表

October 31,2007

Góa-ê miâ

oshichya.jpg

Góa bōe chhut-sì chìn-chêng goán-pà-a it-tı̍t siàu-siūⁿ beh 1-ê cha-bó͘-kiáⁿ. Goán a-né-á tı̍t-tı̍t kā kóng i ū-kám sī cha-po͘--ê, m̄-thiaⁿ tō sī m̄-thiaⁿ, kiàn-siuⁿ mā sī cha-bó͘-gín-á miâ. A-né kóng goán sìⁿ Lûi hō͘ lâng kám-kak khah o͘-im, tō hō 1-ê khah kng-iàⁿ ê miâ baliansu chı̍t-ê. Ah nā goán-pà-a ê gú-kám Lûi sī giám-ngē koh iông-kong ê jī, nā beh baliansu tō khah un-jiû khah nńg-sńg ê jī chiah sī lō͘. It-lâi-jī-khì, koh kng-iàⁿ koh un-jiû ê, he m̄-tō goe̍h-niû loh. Chit-jī Goa̍t--jī ēng-tī cha-bó͘-gín-á miâ sī chin sù-phòe, chū-án-ne kā koat-teng.

Iáu-koh, siāng-bóe-jī goán-pà-a siūⁿ-lâi-siūⁿ-khì, siūⁿ-tio̍h 1-jī Chhiō--jī, tō-sī ǹg-bāng i-ê cha-bó͘-kiáⁿ chhin-chhiūⁿ goe̍h-niû chhiō-tio̍h sè-kan, iáⁿ-ba̍k chóng--sī bô chha̍k-ba̍k, siâⁿ-lâng chóng--sī bōe pek-lâng. Chin bô-chhái, 1-jı̍t khì pīⁿ-īⁿ kiám-cha, chhiau-im-pho chhiō-tio̍h 1-ki a-chiáu-á, chit-ê lē-táu ê miâ góa bô hit-ê miā thang eng, taⁿ tō lâu hō͘ goán sió-bōe loh.

Koh-lâi goán-pà-a sim-koaⁿ tōa-sè-pêng, chū-chiông i chai-iáⁿ góa sī cha-po͘--ê tō pîn-toāⁿ koh kā góa hō-miâ. A-né-á m̄-kam góa, 1-jı̍t tō bîn-bāng tio̍h ū sîn-sian lâi kā kóng, nā goán sió-bē kiò Goa̍t-chhiō, góa tō thèng-hó kiò-chò Èng-hái, goe̍h-niû chhiō-tī hái-bīn, koh hoán-chhiō 1-ê chúi-iáⁿ, án-ne nn̄g-ê miâ tú-hó phòe 1-tùi, chiâⁿ súi-khùi. Chóng--sī a-pà bô kah-ì, kóng nā kàu-sî cha-bó͘-kiáⁿ siⁿ bô, ko͘-ko͘ chhun 1-ê Èng-hài he sī beh iaⁿ siáⁿ.

Koh A-né hit-tang-chūn teh khoàⁿ Okano Reiko ōe-ê ang-á-chheh Onmyōji, chú-lâng-ong sī Jı̍t-pún Heian sî-tāi chhut-miâ ê Abe-no-Seimei, hàn-jī Tâi-gí tha̍k Chêng-bêng, mā sī kng-iàⁿ-iàⁿ ê miâ, hō͘ lâng siūⁿ-khí joa̍h--lâng khòng-khoah ê thiⁿ. Ah tō lán Hō-ló ū teh phiah sī-tōa ê miâ, Bêng--jī A-pà ēng--kòe ah, tō bô-hoat-tō͘.

Kàu góa chha-put-to beh chhut-sì ah, goán-pà-a ke-nn̄g tàn kòe khe, khoàⁿ-phòa, cha-po͘--ê tō cha-po͘--ê, miâ mā sī ài hō. Siūⁿ kóng lâi hō 1-ê thâu-jī tē-8-siaⁿ, bóe-jī tē-7-siaⁿ ê, kap goán sió-bē ê miâ kâng siaⁿ-tiāu, sǹg sī chio-bē ê ì-sù. Tō kā Lâu Kiat-ga̍k sensei chéng-lí ê Hàn-jī/Pe̍h-ōe-jī tùi-chiàu-pió the̍h--lâi, kéng hit-hō tē-8-siaⁿ kap tē-7-siaⁿ ê jī lâi khoàⁿ. Khoàⁿ-lâi-khoàⁿ-khì, tē-8-siaⁿ ê jī ia̍h-sī Goa̍t siōng-kài hó, ah tē-7-siaⁿ--ê khì khoàⁿ-tio̍h 1-jī Hō--jī, ē-tit phòe hit-jī Goa̍t. Sui-bóng bô Goa̍t-chhiō hia súi-khùi, ēng tī cha-po͘-gín-á miâ sī iáu bē-bái.

Taⁿ oàⁿ goán-né bô kah-ì ah. Tē-it, chit-2-jī Kheh-ōe pháiⁿ ho͘, nā bô chhâ jī-tián bô lâng chai-iáⁿ Hō tha̍k-chò Hau. Tē-jī, i kiaⁿ Goa̍t sī chài-chhī-á miâ, siuⁿ-chōe-lâng ēng. Tō pài-chhiáⁿ Google ông-kong lâi mn̄g khoàⁿ ū jōa-chōe lâng ho-chò Goa̍t-hō. Chit-ê chhiau-chhōe, soah chhōe-tio̍h Tn̂g-soaⁿ Hàn-o̍h-á ê kó͘-chheh Si-keng ū chit-pha:

Goa̍t chhut hō hê, káu-jîn liû hê, su iu siū hê, lô-sim so hê.
Goa̍t chhut chhiō hê, káu-jîn liâu hê, su iáu siāu hê, lô-sim chhám hê.
Che sī teh kóng cha-po͘-lâng tui-kiû súi-ko͘-niû lóng sit-pāi, chin kan-khó͘, ēng hiān-chú-sî ê sî-kiâⁿ-ōe lâi kóng tō sī Shineshinedan ê ai-koa. Goán 2-hiaⁿ-bē ê miâ lóng jı̍p--khì ah, cha-bó͘-miâ sī bōe-iàu-kín, ē-tàng kóng sī beh chhiūⁿ hit-ê siâⁿ-lâng ê sió-chiá hia-nih súi, ah nā cha-po͘-miâ m̄-tō 1-sì-lâng lô͘-hàn-kha ê phài-kiat-tiāu loh? A-né tō chin giám chit-ê miâ, chóng--sī goán-pà-a thih-khí, kóng he kúi-á-chheng-nî chêng ê si, tòe lán sî-tāi bōe-tio̍h, m̄-bián chhap--i.

Chū án-ne lâi koat-tēng góa-ê miâ, ah goán-pà-a mā ū chiūⁿ-bang mn̄g i pêng-iú ê ì-kiàn, ta̍k-ke lóng bô tha̍k-chheh ê khoán, lóng kā kóng hó. Pà-a, āu-jı̍t góa nā chhōa bô bó͘ khoàⁿ lí beh án-choáⁿ hù-chek-jīm.


 


luigoatho 發表於 樂多10:24回應(0)引用(0)
 [1]