1-mî tōa 1-chhùn分類文章 顯示方式:簡文 | 列表

May 7,2009

Pháiⁿ-tō͘

A-pa kóng-kó͘ hō͘ góa thiaⁿ.

A-paGóa
Ū 1-chiah hô͘-lî, i àm-tǹg chú-thng, chú kah phang-kòng-kòng, i siūⁿ kóng, góa chiah gâu chú, lóng bô-lâng chai-iáⁿ chin bô-chhái. I tō khah tiān-ōe hō͘ pe̍h-lêng-si. Pe̍h-lêng-si chiap tiān-ōe, kóng, "Ôe~~è, góa sī pe̍h-lêng-si, chioh-mn̄g lán siáⁿ-mi̍h-lâng beh chhōe?" Hô͘-lî kóng, "Góa sī hô͘-lî lah, kin-á-ji̍t chú-thng, lí beh lâi chia̍h--bô?" ...
Pe̍h-lêng-si thiaⁿ kóng ū thng thang chia̍h, kín cháu khì hô͘-lî in-tau, lòng-mn̂g, ko̍k ko̍k ko̍k, hô͘-lî mn̄g kóng, "Sī siáⁿ-lâng?" "Góa sī pe̍h-lêng-si, lâi lín-tau chia̍h thng." Hô͘-lî tō khui-mn̂g hō͘ i ji̍p--lâi, ū-iáⁿ phiⁿ-tio̍h phang-kòng-kòng ê khì-bī, pe̍h-lêng-si tō chē-ti toh-á-piⁿ tán. Hô͘-lî thng phâng--chhut-lâi, sī iōng chhián-chhián ê poâⁿ-á té thng, hô͘-lî tō iōng chhùi-chi̍h kā thng chi̍h liáu-liáu, chóng--sī pe̍h-lêng-si ê chhùi chiam-chiam, bô-hoat-tō͘ iōng chhián-chhián ê poâⁿ-á lim thng, i tō chē tī hia khoàⁿ. Hô͘-lî kóng, "Che thng bô ha̍h lí ê kháu-bī hioh? Án-ne góa beh kā khanjio tiāu." I tō kā pe̍h-lêng-si hit-hūn mā chia̍h--khì, pe̍h-lêng-si tō iau-pak-tó͘ tò-tńg--khì, jú-siūⁿ jú m̄-kam-goān, siūⁿ beh pò niáu-̍chhí-á-oan. pháiⁿ... tō͘...
pháiⁿ... tō͘...
pháiⁿ-tō͘...
pháiⁿ-tō͘...

pháiⁿ-tō͘...
pháiⁿ-tō͘...

pháiⁿ-tō͘...
pháiⁿ-tō͘...
pháiⁿ-tō͘...
pháiⁿ-tō͘...

Keh-tńg-kang, pe̍h-lêng-si mā chú thng, chú phang-kòng-kòng ê thng, i tō khah tiān-ōe hō͘ hô͘-lî. Hô͘-lî chiap tiān-ōe, kóng, "Ôe~~è, góa sī hô͘-lî, chioh-mn̄g lán siáⁿ-mi̍h-lâng beh chhōe?" Pe̍h-lêng-si kóng, "Góa sī pe̍h-lêng-si lah, kin-á-ji̍t góa mā chú-thng, lí beh lâi chia̍h--bô?" Pháiⁿ-to͘,
Pháiⁿ-to͘,
Pháiⁿ-to͘,
Pháiⁿ-to͘,
Pháiⁿ-to͘,
Pháiⁿ-to͘!
Hô͘-lî thiaⁿ kóng ū thng thang chia̍h, kín cháu khì pe̍h-lêng-si in-tau, lòng-mn̂g, ko̍k ko̍k ko̍k, pe̍h-lêng-si mn̄g kóng, "Sī siáⁿ-lâng?" "Góa sī hô͘-lî, lâi lín-tau chia̍h thng." Pe̍h-lêng-si tō khui-mn̂g hō͘ i ji̍p--lâi, ū-iáⁿ phiⁿ-tio̍h phang-kòng-kòng ê khì-bī, hô͘-lî tō chē-ti toh-á-piⁿ tán. Pe̍h-lêng-si thng phâng--chhut-lâi, sī iōng kan-á-chhùi oe̍h-oe̍h ê kan-á té thng, pe̍h-lêng-si tō iōng chiam-chiam ê chhùi chún suh-kóng kā thng suh liáu-liáu, chóng--sī hô͘-lî ê chhùi tōa-tōa, bô-hoat-tō͘ iōng kan-á lim thng, i tō chē tī hia khoàⁿ. Pe̍h-lêng-si kóng, "Che thng bô ha̍h lí ê kháu-bī hioh? Án-ne góa beh kā khanjio tiāu." I tō kā hô͘-lî hit-hūn mā chia̍h--khì, hô͘-lî tō iau-pak-tó͘ tò-tńg--khì, án-ne pò tio̍h niáu-̍chhí-á-oan. PHÁIⁿ-TŌ͘,

PHÁIⁿ-TŌ͘!


PHÁIⁿ-TŌ͘!

PHÁIⁿ-TŌ͘!

PHÁIⁿ-TŌ͘!

PHÁIⁿ-TŌ͘!
Lâng tō chhiùⁿ koa, kóng,
Pháiⁿ-sim o͘-lo̍k-tō͘,
Beh sí chhoe-it cha̍p-gō͘,
Beh chhut-soaⁿ tō hong-thai-hō͘,
Beh khioh-kut tō chhōe bô bō͘.
Ah~~ m̄-thang~~ pháiⁿ-sim o͘-lo̍k-tō͘!
Chòe hó-sim, kiâⁿ hó-lō͘,
āu-pái chiah ū hó-chiân-tô͘.
(bî-bî-á chhiò)

luigoatho 發表於 樂多14:11回應(0)引用(0)

May 5,2009

Gâu-chá

ha-hi

A-pa chá-khí-sî lóng ē kap góa kóng gâu-chá, mā kà góa ài kóng gâu-chá. I nā kóng "A-koaⁿ gâu-chá," góa lóng kóng "Ma-ma chá."

Āu--lâi A-pa hō͘ góa khoàⁿ Má-lêng-chî-káu, khoàⁿ-tio̍h Hiuⁿ-ko͘-sì-kha-á hit-chhut, koh-lâi A-pa nā kap góa kóng gâu-chá, góa tō kóng "Hàm~~~"

Lé-pài hit-kang A-pa koh kap góa kóng gâu-chá, bô-tiuⁿ-tî góa soah ìn i "Bon...jour." A-pa mn̄g A-né, "Kám sī lí kā kà--ê?" A-né kóng bô,
A-pa mn̄g góa sī khì tó-ūi o̍h--ê? Góa a̍h chai, bô-tek-khak lâng chêng-sì-lâng sī Hoat-kok-lâng.

luigoatho 發表於 樂多15:41回應(0)引用(0)

May 1,2009

Khân...pái

Nn̄g-saⁿ-kò-goe̍h chêng goán iáu-tī Tâi-oân ê sî, Abon bat lâi goán-tau lim biluh, ū kà góa khanpai.

Khanpai put-chí-á chhù-bī, nā 2-hāng mi̍h-kiāⁿ sio-siâng tō thang khanpai. Ê-á chiàⁿ-kha kap tò-kha thang khanpai, A-pa ê thâu kap góa ê thâu mā thang khanpai.

Chóng--sī khanpai ái kóng 2-im-chat, chin ngē-táu.


luigoatho 發表於 樂多17:32回應(0)引用(0)

April 16,2009

Kóng-kó͘ tē-2-pha

chiáu-á-nn̄g
Cha-hng goán-tau mn̂g-kha-kháu lâi 2-chiah hún-chiáu teh chò siū, kin-á-ji̍t koh khì khoàⁿ, chháu-á chhiū-ōe soàⁿ kah chi̍t-móa-sì-kè, 1-lia̍p nn̄g siak-phòa tī thô͘-kha.

Àm-sî A-má khà tiān-ōe lâi, A-pa kiò góa kóng chit-chân tāi-chì hō͘ A-má thiaⁿ.

Góa kóng, "nn̄g, oâ!"

A-má thiaⁿ kah bū-sà-sà, sa lóng bô.

luigoatho 發表於 樂多13:34回應(0)引用(0)

April 9,2009

Kóng-kó͘

tī tōng-bu̍t-hn̂g
A-pa ta̍k-kang kóng-kó͘ hō͘ góa thiaⁿ.

Kin-á-ji̍t A-pa mn̄g góa, "A-koaⁿ lí ē-hiáu kóng-kó͘ bô? A-koaⁿ kóng-kó͘ hō͘ góa thiaⁿ."

Góa kóng, "kó͘."

A-pa chin hoaⁿ-hí.

luigoatho 發表於 樂多16:43回應(2)引用(0)

February 1,2009

Iù-iⁿ jī-tián

Che sī góa chit-má ē-hiáu kóng ê ōe.

 1.  hî-á: hî-á, tî-á, hio̍h-á
 2.  gû-oh: gû 
 3.  káu: káu
 4.  chhùi: gû-leng-chhùi
 5.  chhia: chhia
 6.  pá: sı̍p-pat-tâu-á, o͘-tó-bái
 7.  pá-pah: pài-pài
 8.  pho͘: A-pho, pháng
 9.  jín: jîn-jín
 10.  êng: lêng
 11.  î: a-î
 12.  vóng: báng
 13.  vóng-vóng: káu, lo̍k-á
 14.  pak: kéng-chhat, siú-ūi-á
 15.  mia: niau
 16.  kok-koh: ke
 17.  kha-kha: mô͘-he
 18.  né-neh: gû-leng
 19.  kong: a-kong, hê-á
 20.  seng-seng: chhiⁿ
 21.  iá-ia: ah
 22.  tá-tah: khui (lok-á)

luigoatho 發表於 樂多22:30回應(0)引用(0)

May 14,2008

Gián-kiù

oáⁿ kap thng-sîHiàn-chú-sî góa tùi tāng-la̍t chin chhù-bī, tng teh chhì-giām kóng, mı̍h-kiāⁿ chhiú nā pàng, kám tiāⁿ-tio̍h tō ài lak--lo̍h-khì.

Goán A-pà kā góa khó͘-khǹg, kóng he lâng kho-ha̍k-ka lóng gián-kiù kah thàu-ki ah, chhiú pàng mı̍h-kiāⁿ tō sī ài lak, sı̍t-giām koh khah chò mā bô hoat-tō͘ koh chhut lūn-bûn ah. Góa sī siūⁿ kóng kho-ha̍k ōe chìn-pō͘ tō sī ài tī put-gî-chhù iú gî, án-ne m̄ chiah ōe tit-tio̍h sin-ê hoat-hiān. Ūi-tio̍h án-ne góa chin kian-chhî koh kè-sio̍k gián-kiù, hó leh ka-chài chit-ê gián-kiù bô siáⁿ khai-chîⁿ, kàu taⁿ kan-taⁿ 1-ki Chiá-luh (Jı̍t-pún hâng-khong) sàng--ê thng-sî kap 1-tè Micky ê oáⁿ ūi kho-ha̍k lâi hi-seng. Góa tek-khak ài koh-khah phah-piàⁿ gián-kiù, hō͘ in hi-seng ū kè-ta̍t.luigoatho 發表於 樂多23:37回應(0)引用(0)

November 17,2007

Bô-mo͘ Tarō

Bô-mo͘

Hit-kang Ēng-ài ché in sió-tī móa-goe̍h, goán kui-ke-hóe-á khì kā khoàⁿ. Goán 2-ê iⁿ-á khǹg-chò-hóe hō͘ in tōa-lâng pâi-poeh-jī, ká-ná teh bóe ti-á-kiàⁿ leh, hiâm chit-ê chhī bô pûi, hit-ê hâm-bān chia̍h phun. Sī kóng goán siùⁿ ti--ê tō tī-á-kiáⁿ bô m̄-tio̍h, ah góa ke chia̍h i kò-gōa-goe̍h, sī ū phēng lâng khah tōa-chiah, kan-taⁿ 1-hâng su lâng, tō sī góa thâu-mo͘ iàu-bōe hoat.

Goán-pà-a it-tı̍t lia̍h-chò iù-eⁿ-á tō sī bô thâu-mo͘, bô-gî-ngō͘ lâng A-chhàn ê thâu-mo͘ koh tn̂g koh ba̍t, o͘-kim-á o͘-kim. Góa che kiám-chhái chó͘-thoân--ê, goán-pà-a chu bat-tāi-chì mā m̄-bat khoàⁿ-kòe goán A-kong ê thâu-chang.

Taⁿ goán-pà-a chhiò góa sī Bô-mo͘ Tarō, koh pian koa lâi kā góa khau.

Bô-mo͘ Tarōsan, Bô-mo͘ Tarōsan,
Lí ê thâu-khak khoàⁿ--khí-lâi kng-iàⁿ-iàⁿ,
îⁿ-lìn-lìn, chhiō lâng iáⁿ,
Chhin-chhiūⁿ teh chiò-kiàⁿ.

Góa bih-chhùi kā khòng-gī, A-né mā kā góa phāu-put-pêng, kóng, “Koh kòe--2-3-tang-á tán lí nā thut-thâu chiah khoàⁿ siáng sī Bô-mo͘ Tarō.”luigoatho 發表於 樂多8:25回應(0)引用(0)

October 30,2007

Chı̍t-mî kàu thiⁿ-kng

  

Bilu

10 goe̍h 15 hit-kang, góa 1-mî kàu thiⁿ-kng, poàⁿ-mî bô khí-lâi chhá chia̍h-leng. Goán pē-bú khui bilu khèng-chiok.

In hoaⁿ-hí liáu siuⁿ-chá, keh-tńg-kang góa iû-goân chiàu-khí-kang 2-tiám-cheng chia̍h 1-pái.

 


luigoatho 發表於 樂多14:51回應(0)引用(0)
 [1]