A-pà ê chhut-thâu分類文章 顯示方式:簡文 | 列表

November 2,2009

Hàm-kó͘

Hit-kang góa tîⁿ goán A-pa beh ài i kóng-kó͘, i ū-kó͘ kóng kah bô kó͘, soah o͘-pe̍h loān-loān kóng. I án-ne kóng.Ū 1-chiah hái-ang, i hiông-hiông kám-kak thâu-khak-téng chiok chiūⁿ ê, in-ūi i bô chhiú, bô hoat-tō͘ liàu. Tng teh kan-khó͘ kún-ká, 1-chiah hî-á tùi hia kòe. Hái-ang kóng, "Hî-á, Hî-á, kín lâi kā góa tàu-saⁿ-kāng." Hî-á tō lâi kā i liàu thâu, liàu-liàu--ê ke chin khin-sang. Tō án-ne Hái-ang kap Hî-á saⁿ khan-sêng, chiâⁿ chò hó pêng-iú.


Ū 1-kang, Hái-ang kap Hî-á teh sàn-pō͘. Kiâⁿ kah poàⁿ-lō͘, Hái-ang pak-tó͘ thiàⁿ, thiàⁿ-thiàⁿ--ê oāⁿ kha-chhng thiàⁿ, thiàⁿ kah chin kan-khó͘. Hî-á tō siû lâi kàu Hái-ang ê kha-chhng hia kā khoàⁿ-māi. 1-ê khoàⁿ, tō sī 1-oân sái tiâu tī kha-chhng khang pàng bōe chhut-lâi, m̄-chiah ē thiàⁿ. Hî-á tō tàu-saⁿ-kāng, kā hit-oân sái ó͘--chhut-lâi, 1-ê ó͘-tiāu, āu-piah 1-tōa-phû tòe leh chhut-lâi. Hái-ang ê pak-tó͘ bōe thiàⁿ ah, i kóng, "Hî-á, chin ló͘-la̍t." Hî-á kā i khó͘-khǹg, "Hái-ang, lí ài chiah chhiⁿ-chhài, khah bōe pì-kiat lah."


Ū 1-kang, Hái-ang tōa pak-tó͘, siⁿ 1-chiah sòe-chiah hái-ang. I kā sòe-chiah hái-ang tu tu tu, tu khí-nı̍h hái-bīn chhoán-khùi, 2-ê 1-lâng phùn 1-lúi hái-ang-hoe. Tú-hó Hî-á ùi hia kòe, i mn̄g kóng, "Hái-ang, chit-ê sī siáⁿ-lâng, ah lín teh sńg siáⁿ-mi̍h?" Hái-ang kóng, "I sī gún-kiáⁿ, hō-chò Sòe-chiah Hái-ang. Goán teh chhoán-khùi." Hî-á kóng, "Án-ne oh, m̄-koh lín án-ne phùn-chúi ká-ná chin chhù-bī ê hêng." Hî-á tō siû lâi kàu Sòe-chiah Hái-ang ê phīⁿ-khang piⁿ, hō͘ Sòe-chiah Hái-ang phùn-1-ê pōe kah koân-koân, chin chhù-bī.


Ū-1-kang, tōa-chiah Hái-ang kap Sòe-chiah Hái-ang chhut-khì sàn-pō͘. Lō͘-nı̍h hî-á chin chōe, Sòe-chiah Hái-ang kiâⁿ 1-ê  soah phah-m̄-kiàn khì. Sòe-chiah Hái-ang khoàⁿ tōa-chiah Hái-ang bô--khì, chiok kiaⁿ, sì-kè khok-khok-chông beh chhōe tōa-chiah Hái-ang, lóng chhōe bô. Hó-leh ka-chài tú-tio̍h Hî-á. Hî-á mn̄g kóng, "Sòe-chiah Hái-ang, lí ná-ē 1-ê tī chiah? Tōa-chiah Hái-ang leh?" Sòe-chiah Hái-ang kóng, "Goán A-bú phah-m̄-kiàn--khì-ah lah." Hî-á tō kā i kà, kóng, "Lí nā kiâⁿ phah-m̄-kiàn, tō m̄-thang sì-kè khok-khok-chông, ài khiā tī goân-té ê só͘-chāi, tán tōa-chiah Hái-ang lâi chhōe lí." Hî-á tō kap Sòe-chiah Hái-ang chò-phoāⁿ, khiā tī hia tán tōa-chiah Hái-ang lâi. Bô jōa-kú, tōa-chiah Hái-ang lâi, kā Sòe-chiah Hái-ang sioh-sioh, koh kā Hî-á sòe tō-siā.


Sòe-chiah Hái-ang goân-té chiah né-né, taⁿ tōa-hàn, tōa-chiah Hái-ang kóng, "Lí chit-má khai-sí ài chiah hî-á." Tō kà i phah-la̍h. In chhut-mn̂g, tú-tio̍h 1-chiah ō͘-àm-chhǹg, tōa-chiah Hái-ang tō jiok tī ō͘-àm-chhǹg āu-piah, iōng thâu kā cheng, koh iōng bōe-liu kā kòng. Kòng 1-ê sí-sí hūn-hūn khì, tō lia̍h lâi chia̍h, mā pūn hō͘ Sòe-chiah Hái-ang, kóng, "Che tho͘-loh, lí chia̍h khoàⁿ-māi. Āu-pái beh ài tō ka-tī lia̍h." Phah-la̍h tò-tńg--lâi, in tú-tio̍h Hî-á, Sòe-chiah Hái-ang tō jiok tī Hî-á āu-piah, beh iōng thâu kā i cheng, iōng bóe-liu kā i kòng. Tōa-chiah Hái-ang kóng, "M̄-thang lah, i sī pêng-iú, m̄-sī chia̍h-mi̍h." Sòe-chiah Hái-ang mn̄g, "Beh án-choáⁿ hun?" Tōa-chiah Hái-ang kóng, "Se̍k-sāi--ê sī pêng-iú, bô se̍k-sāi--ê sī chia̍h-mih̍."

luigoatho 發表於 樂多17:42回應(1)引用(0)

May 17,2009

April 25,2009

Sina-lâng

Goán poaⁿ tó-tńg-lâi Bí-kok, chin tio̍h-kip beh chhoe 1-ê só͘-chāi tòa.

Goán tòa--ê chit-ê siâⁿ sī Sina-lâng chiok-chōe ê só͘-chāi, chhù-sòe sè-kài kùi. Hó leh ka-chài éng-kòe goán tòa ê siā-khu lóng Ìn-tō͘-lâng, khoân-kéng chéng-chê koh bōe chhá. Chit-pái tńg--lâi A-pa hiâm hia chhù siuⁿ kū, m̄-ta̍t-tit hit-ê chhù-sòe, siūⁿ kóng poaⁿ lâi-khì keh-piah-siâⁿ chhù-sòe khah sio̍k ê só͘-chāi thang sòe khah sin khah tōa-keng ê chhù. Chóng--sī A-né sǹg hō͘ i thiaⁿ, kóng chit-pái lâi iáu m̄-chāi beh tòa jōa-kú, nā tòa tī chhī-tiûⁿ piⁿ-á, basu  koh ū kàu kong-hn̂g tô͘-su-koán chia--ê só͘-chāi, tō bián bóe tē-2-tâi chhia. Kiat-kó goán iû-goân tòa tī kâng-hit-ê siâⁿ bô-táⁿ-kín, koh tòa tī chhù-sòe koh-khah kùi ê siā-khu, ká-ná Sina-lâng kap Ji̍t-pún-lâng khah chōe ê khoán. Bāng-lō͘ téng lâng teh kóng, hit-ê siā-khu 2-ê khiàm-tiám, lāi-té kong-iōng ê chhah-chhia-ūi bô kàu, ah àm-sî-á chiok chhá. Chóng--sī chù tōa-keng koh chéng-lí kah sin-sin, iû-éng-tî chi̍t-nî-thàng-thiⁿ lóng sio-chúi, khoàⁿ--khí-lâi ū ta̍t hit-ê chhù-sòe, tō án-ne kā sòe--lo̍h-lâi.

Thâu-1-kang poaⁿ--ji̍p-khì sī pài-6, àm-sî-á khì A-chhàn in-tau chhit-thô, tńg kàu-chhù 11-tiám-gōa, ôa, chhia-ūi khì hō͘ lâng chiàm--khì. A-pa kā chhia sái khì siā-khu gōa-kháu chhōe-1-ūi chhah, tńg--lâi chek-sî khè-iok sa--chhut-lâi, chiàu téng-koân ê tiān-ōe khà hō͘ pó-choân-kong-si. Liâm-piⁿ siú-ūi lâi, giām bêng-pek khè-iok téng-bīn siá kóng hit-ūi sī goán sòe--ê, kóng, goán siā-khu kap in chhiam--ê, bô thoa lâng chhia ê koân-le̍k, kan-taⁿ thang khui toaⁿ. Khui-toaⁿ tō khui-toaⁿ, siōng-bô hō͘ in chai-iáⁿ hit-ūi taⁿ ū lâng--ê ah, m̄-thang koh o͘-pe̍h chhah.

Hiān-hiān khè-iok tō pe̍h-chóa ō͘-jī kóng ū pian hoan-hō ê chhia-ūi bōe-tàng kā lâng chiàm, koh m̄ chiàu khí-kang lâi, beh thàn lâng poaⁿ-cháu sin chhù-kha iáu-bōe lâi ê sî, siūⁿ kóng hoâiⁿ-tı̍t hit-ūi khang--ê bô lâng iōng.  Āu--lâi koh khoàⁿ--tio̍h hit-tâi chhia ê chú-lâng, tō Sina-lâng tō tio̍h.

Cha-ng poàⁿ-mî, gōa-kháu 1-tâi chhia lá-pah tı̍t-tı̍t tân, pi chiâⁿ-10-hun, chhia-teng to̍h-to̍h, tō sī ū lâng chē tī chhia-té m̄-chai teh pi siáⁿ. A-pa hō͘ chhá kah kui pak-tó͘ hóe, thang-á thoah--khui kā jiáng, "Saⁿ-kiⁿ poàⁿ-mî!" Keh-piah Hân-kok chhù-piⁿ mā chin phòe-ha̍p, sòa-leh hoah, "Lâng lóng bián khùn hioh?" Chhia-té hit-ê lâng tōa-siaⁿ ìn, "Góa ê chhia-ūi lah!" Sòa--lo̍h-khì i kap piⁿ-á 1-ê ēng Pak-á-ōe chin tōa siaⁿ teh kóng-ōe, goân-lâi tō sī Sina-lâng.

Kàn! Sina-lâng, khan kah Bí-kok mā-sī Sina-lâng.

luigoatho 發表於 樂多2:57回應(0)引用(0)

August 14,2008

Kiau-á

Kin-á-jı̍t goán A-né kóng-kó͘ hō͘ góa thiaⁿ, A-pa tī piⁿ-á khang-khoeh. Bô-tiuⁿ-tî i puh--1-kù, “Chit-ê kò͘-sū oán-jiân tō sī 1-chhut kiau-á mah.” Ē-kha tō sī A-pa kā lâng kái-pian ê pán-pún.


Kó͘-chá kó͘-chá, ū 1-ê Kok-ông, i siⁿ 10-ê cha-bó͘-kiáⁿ, ta̍k-ê iau-kiau bí-lē. Cha-bó͘-kiáⁿ tōa-hàn lâi, mā sī ài kā in chhoân sak-khuh. Chóng--sī ta̍k-kang chá-khí, 10-ê kong-chú tō lâi chhōe Kok-ông, kóng in sak-khuh ēng liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì. Kok-ông tō koh 1-lâng 1-a̍p hō͘ in. Keh-tńg-kang chá-khí, oân-á sī 10-lâng lóng lâi, kóng in sak-khuh ēng liáu-liáu, ū--ê koh ēng khah phòa--khì.


Kok-ông chin hoân-ló, tah kò-sī, kóng, put-koán-lâng nā ōe-tàng lâi tiau-cha, bán-koe chhiû-tîn, chai-iáⁿ Kong-chú sī án-choáⁿ sak-khuh ēng chiah siong, tō thang tī 10-ê kong-chú tiong-ng kéng 1-ê chò bó͘. Put-koán-lâng lóng thang lâi ông-kiong tòa-mî, chóng--sī 1-lâng hàn-chè tiau-cha 3 kang, tē-4-kang thàu-chá iáu chhâ bô goân-in, tō pau-hû-á khoán-khoán--ê ài tńg--khì.


Choân-kok ê siàu-liân-ke siau-tham 10-ê kong-chú iau-kiau bí-lē, chhōa lâi chò bó͘ m̄-chai jōa hó leh, 1-ê 1-ê pâi-tūi beh lâi chò thàm-cheng. In jı̍t--sî-á tō kā kong-chú tòe-tiâu-tiâu, kong-chú chia̍h in mā chia̍h, kong-chú tha̍k-chheh in mā tha̍k-chheh, kong-chú khì piān-só͘ in mā kò͘ tī mn̂g-kha-kháu. Chóng--sī àm-sî-á in m̄-chai án-choáⁿ lóng khùn khah sí-sí-hun-hun--khì, m̄-chai-lâng, thiⁿ-kng--lâi cheng-sîn, chiah khoàⁿ kong-chú ta̍k-ê 1-a̍p sak-khuh ēng liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì. Saⁿ-kang kàu-kî 1-ê 1-ê lóng pau-hû-á khoán-khoán--ê tńg--khì.


Ū 1-kang gōa-po͘-thâu lâi 1-ê siàu-liân-ke, lâng khoàⁿ--lâi cheng-kong cheng-kong. I khoàⁿ-tio̍k kò-sī, mā lâi chò thàm-cheng. I jı̍t--sî-á tō kā kong-chú tòe-tiâu-tiâu, kong-chú chia̍h i mā chia̍h, kong-chú tha̍k-chheh i mā tha̍k-chheh, kong-chú khì piān-só͘ i mā kò͘ tī mn̂g-kha-kháu. Chia̍h-àm pá, Tōa-kong-chú phâng 1-poe chiú lâi, kong, "Sian-siⁿ hùi-sîn loh, chit-poe kèng lí." Siàu-liân-ke khí giâu-gî, ké-iáⁿ lim, khêng-sı̍t heng-khám ū chhàng 1-tè sì-póng-chì, lóng hō͘ sì-póng-chì suh--khì. Koh lâi i ké-iáⁿ hun--khì, tó tī hia m̄-chai-lâng, tō sī ba̍k-chiu bî-bî-á khui teh thau-khoàⁿ.


Kong-chú khoáⁿ i tó tī hia m̄-chai-lâng, 10-ê oàⁿ súi-saⁿ, sak-khuh sa--leh chhut-mn̂g-khì. Siàu-liân-ke hn̄g-hn̄g tòe in kha-chiah-āu kiâⁿ, lâi kàu gū-hoe-hn̂g 1-ê phiah-siah ê só͘-chāi, 1-lia̍p tōa chio̍h-thâu chhāi tī hia. Kong-chú tī chio̍h-thâu téng khà 3-ê, chio̍h-thâu soah pit 1-phāng, lâng thang kòe, lāi-té bî-bî-á ū kng, khoàⁿ bōe thàu-bóe, m̄-chai ū jōa chhim.


Siàu-liân-ke hn̄g-hn̄g tòe in kha-chiah-āu jı̍p--khì. Iáu-siū, he kng m̄ sī tiān-hóe, m̄ sī la̍h-chek, sī 1-châng 1-châng ê chhiū-á, chhiū-oe sī san-ô͘, chhiū-hio̍h khōng gîn, he hoe 1-liú 1-liú sī kim-á phah--ê. M̄-chai goân-thâu tī tó-ūi ê kng hoán-chhiō, khoàⁿ--lâi kim-sih-sih. Chı̍t-lō͘ kiâⁿ--khì lóng sī chit-hō chhiū-á, jú lâi jú ba̍t, chiâⁿ chò 1-phiàn som-nâ, som-nâ lāi té 1-keng tōa-chhù. Kong-chú khui mn̂g jı̍p-khì, siàu-liân-ke m̄-káⁿ tòe, bih tī thang-á-mn̂g kha thau-khoàⁿ.


Chhù lāi 1-ê tōa-thiaⁿ, tāi-lí-chio̍h ê tē-pán, o͘-toâⁿ-bo̍k khōng kim ê thian-pông, 1-pha tiàu-teng phēng gû-chhia-lián khah tōa, choân soān-chio̍h. Thiaⁿ-nı̍h 10-ê cha-po͘-lâng, té-keh sí-pang, chēng-chhah pih-chah, ke̍k kah 1-sin ná hô-lân-tāu-á, 1-khoàⁿ m̄-sī ông-iâ mā sī chhân-kiâu-á in hau-siⁿ. Chı̍t-tīn-lâng tō án-ne pìⁿ án-ne bú, bú kui-mî, sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì.


Siàu-kiân-ke chı̍t-khoàⁿ khí gōng-gia̍h, siuⁿ kóng, che tńg--khì png ōe-tàng ō͘-pe̍h chia̍h, ōe bōe-tàng o͘-pe̍h kóng, ài ū chèng-kù. Tō chhun-chhiú bán 1-phìⁿ khōng-gîn ê chhiū-hio̍h, phiak 1-siaⁿ, ka-chài Kong-chú tng teh sóng, bô thiaⁿ-tio̍h, kan-taⁿ Bān-kong-chú thiaⁿ--tio̍h, kā in A-ché kóng, "Ū lâng tòe lán lâi." In A-ché lóng kóng, "Bô-iáⁿ ê tāi-chì, bián hoân-ló." Siàu-liân-ke tō chò-tāi-seng tńg-khì ông-kiong, chò i khùn.


Thiⁿ-kng Kong-chú lóng tńg--lâi, khoàⁿ chit-ê Siàu-liân-ke teh khùn, ún-sim-á chòe in khì. Thàu-chá iû-goân khì chhōe Kok-ông, kóng in sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì, Kok-ông mā sī 1-lâng 1-a̍p koh hō͘ in. Chit-kang Siàu-liân-ke oân-ná kā kong-chú tòe-tiâu-tiâu, kong-chú chia̍h i mā chia̍h, kong-chú tha̍k-chheh i mā tha̍k-chheh, kong-chú khì piān-só͘ i mā kò͘ tī mn̂g-kha-kháu. Chia̍h-àm pá, Tōa-kong-chú oân-á 1-poe chiú lâi, oân-á hō͘ sì-póng-chì suh--khì, Siàu-liân-ke oân-ná tòe kóng-chú lâi kàu hit-lia̍p tōa-chio̍h-thâu, oân-á sī khà 3-ê tō pit-1-phāng, oân-á lâi kàu hit-keng tōa-chhù, I oân-ná bih tī thang-á-mn̂g kha thau-khoàⁿ, chóng--sī 10-ê cha-po͘ lóng oāⁿ lâng, chı̍t-tīn-lâng tō án-ne pìⁿ án-ne bú, bú kui-mî, sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì. Siàu-liân-ke oân-á siūⁿ-kóng ài lâu chèng-kù, chhun-chhiú bán 1-lúi kim-á-hoe, phiak 1-siaⁿ pheng cheng-kang khah tōa-siaⁿ, ka-chài Kong-chú tng teh haiⁿ, bô thiaⁿ-tio̍h, kan-taⁿ Bān-kong-chú thiaⁿ--tio̍h, kā in A-ché kóng, "Ū lâng tòe lán lâi." In A-ché lóng kóng, "Bô-iáⁿ ê tāi-chì, bián hoân-ló." Siàu-liân-ke tō chò-tāi-seng tńg-khì ông-kiong, chò i khùn.


Thiⁿ-kng Kong-chú lóng tńg--lâi, khoàⁿ chit-ê Siàu-liân-ke teh khùn, ún-sim-á chòe in khì. Thàu-chá iû-goân khì chhōe Kok-ông, kóng in sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì, Kok-ông mā sī 1-lâng 1-a̍p koh hō͘ in. Chit-àm, koh kâng-khoán, 10-ê cha-po͘ koh lóng oāⁿ lâng, chı̍t-tīn-lâng tō án-ne pìⁿ án-ne bú, bú kui-mî, sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì. Siàu-liân-ke oân-á siūⁿ-kóng ài lâu chèng-kù, tùi āu-bóe-mn̂g thau cháu-jı̍p-khì, kā Bān-kong-chú ê lāi-khò͘ chhàng tī lak-á-té, koh chhut--lâi. Kong-chú tng teh sóng, bô chù-ì--tio̍h, kan-taⁿ Bān-kong-chú teh chhoe-bô lāi-khò͘, kā in A-ché kóng, "Ū lâng tòe lán lâi, koh thau the̍h góa-ê lāi-khò͘." In A-ché lóng kóng, "Bô-iáⁿ ê tāi-chì, sī lí sóng kòe-thâu, lāi-khò͘ kā phah-m̄-kiàn." Siàu-liân-ke tō chò-tāi-seng tńg-khì ông-kiong, chò i khùn.


Thàu-chá Kok-ông lâi, mn̄g Siàu-liân-ke kóng, "Tāi-chì pān-liáu án-choáⁿ?" Siàu-liân-ke kóng, Kong-chú tō sī ta̍k-àm chhēng súi-saⁿ, chah sak-khuh, khì hit-liap tōa-chio̍h-thâu, khà 3-ê, chio̍h-thâu pit-1-phāng, lāi-té chèng chhiū-á, sī kim-hoe gîn-hioh san-ô͘ chhiū-oe, jı̍p--khì som-nâ--nı̍h 1-keng tōa-chhù, sī khong-kim ê thian-pông soān-chio̍h ê tiàu-teng, ū 10-ê cha-po͘-lâng, in kap Kong-chú án-ne pìⁿ án-ne bú, bú kui-mî, m̄-chiah sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì. Kong-chú mē i kóng pe̍h-chha̍t, pe̍h-pò͘ beh kā lâng ní o͘. I kóng ū chèng-kù, tō sī he khōng-gîn ê hio̍h-á, kim-á phah ê hoe, koh Bān-kong-chú ê lāi-khò͘. Chit-siaⁿ Kong-chú bô ōe thang kóng, tāi-chì pia̍k-khang hō͘ lâng lia̍h-pau, tō sī 1-ê ài kè i.


luigoatho 發表於 樂多17:33回應(0)引用(0)

January 12,2008

Bat-jī-khah

Bat-jī-khahGoán pà-a chin kú bô lâi kā góa blog, tō sī teh bô-êng chit-hāng. Lâng beh o̍h Eng-gí ū hit-hō 'Apple, Banana, Cherry' ê khah-phiⁿ, beh o̍h Hôa-gí mā-ū hit-lō po-pho-mo--ê, ko͘-ko͘ lán beh o̍h Tâi-gí soah lóng bô. Bô bōe-iàu-kín, chit-má chu-sìn-sî-tāi, beh siáⁿ lóng ē-tàng ka-ti lâi.

Chia-ê khah-phìⁿ àn-sǹg bô-liāu hō͘ ta̍k-ê hā-chāi, chóng--sī goán-tau bandwidth bô-kàu. Ka-chài hia-ê tô͘-bīn lóng-sī Wikimedia Commons lâi--ê, mā m̄-bián ùi goán-tau lia̍h, tō goán pà-a hit-ê lia̍h-tô͘ siⁿ-tô͘ ê script hō͘--lín, lín ka-ti koh kā cháu--1-pài tō hó-sè-hó-sè ah.

 • Script tī chia.

 • Lí ê tiān-náu ài ū:

  1. Linux

  2. gcc

  3. flex

  4. make

  5. wget

  6. gimp

  7. Charis SIL ê jī-bô͘

 • Tòng-àn tar--khui, khoàⁿ-tio̍h 1-ê hō-chò 'cho' ê script, kā chò--lòe tō-tio̍h. Seⁿ--chhut-lâi ê khah-phìⁿ khǹg-tī kha-phinn chit-ê bo̍k-lo̍k.

 • Gimp khêng-sı̍t bô sek-ha̍p chò chit-khoán tāi-chì, seⁿ-tô͘ put-chí-á bān, chiáⁿ nāi-sīm tán-hāu.


Koh-lâi kā hia-ê khah-phìⁿ the̍h-lâi-khì hip-siōng-koán sóe--chhut-lâi, 1-tiuⁿ 1-tiuⁿ tùi-poàⁿ áu, 2-pêng ēng kô͘-á liâm-leh tō hó--ah.

Beh án-choáⁿ ēng chia-ê khah-phìⁿ leh? Goán pà-a ū khoaⁿ-khoaⁿ-á siat-kè kòe.

 1. Kā āu-piah-bīn tōa-tōa-jī siá âng-jī ê kéng--chhut-lâi. Chit-cho͘ tō sī POJ ê jī-bó͘.

 2. Āu-piah-bīn chiàⁿ-pêng ē-khah ū 1-ê hoan-hō. Nā chiàu hoan-hō kā pâi, théng-hó chò bó͘-im ê siaⁿ-tiāu liān-sı̍p.

 3. Nā chiàu āu-piah-bīn ê sek-chúi kā khah-phìⁿ pun-chò kui-à-thah, án-ne tú-hó 1-thah sī siaⁿ-bó͘, 2-thah sī ūn-bó͘, 1-thah sī siaⁿ-tiāu. Lán chhìn-chhái 1-thah thiu 1-tiuⁿ--chhut-lâi, ē tàng chò pheng-im ê liān-sı̍p.

Ū 1-kóa-á tô͘-bīn tī Commons chhiau-bô, khoàⁿ lia̍t-ūi chek-peh nā ū ha̍p-ēng--ê chiah kā goán pà-a pò.

Khah-phiⁿ lóng-chóng 124 tiuⁿ, nā hiâm siuⁿ-chōe siuⁿ ho̍k-cha̍p, goán pà-a mā ū chhoân lēng-gōa 1-ê 30-tiuⁿ ê pán-pún, tō sī kan-taⁿ jī-bó͘ kap siaⁿ-tiau ê lē nā-tiāⁿ.

Goân-tóe che sī kóng beh chún góa-ê Sèng-tàn-cheh lé-mı̍h, kiat-kó bōe-hù, sī-kóng khah-iâⁿ-kòe bô lah.

Kin-á-jı̍t Tâi-oân soán Lı̍p-úi koh kiam kong-tâu, ǹg-bāng Tâi-oân-phài ē-tàng tōa-iâⁿ, hó-hó pó-sioh Tâi-oân ê thó͘-tè kap bûn-hòa, án-né tán góa tōa-hàn m̄-chiah ū 1-ê bí-lē ê ka-hn̂g thang khiā-khí.


 

 


luigoatho 發表於 樂多8:13回應(0)引用(0)

November 9,2007

Kin-á-jı̍t

Kin-á-jı̍t 11-goe̍h chhōe-8 tō sī goán-pá-a ê seⁿ-jı̍t, kah-tán-ê chhiat ke-nn̄g-ko hō͘ chiah, beh kā kóng seⁿ-jı̍t khòai-lo̍k.


luigoatho 發表於 樂多10:04回應(1)引用(0)

November 6,2007

Lí siōng kah-ì siáng?

Ēng-ài ché teh o̍h kóng-ōe ê sî, in lāu-pē Ricardo a-peh ū kā hùn-liān, sam--put-gō͘-sî-á tō mn̄g Ēng-ài ché kóng “Lí siōng kah-ì siáng?” Ka-tī mn̄g koh ka-tī ìn, “Pa-pa!” Chit-má lâi kan-taⁿ kā mn̄g “Lí siōng kah-ì siáng?” Ēng-ài ché tō ē chiap-chhùi ìn kóng “Pa-pa!” Bōe-su ká-ná ka-lēng leh. Ah Ricardo a-peh thiaⁿ-1-ê tō lo̍k-thiòng-á lo̍k-thiòng, khimochi supuleng giang.

Goán-pà-a ū-iūⁿ khoàⁿ-iūⁿ, taⁿ mā lâi kā góa hùn-liān. A-né kóng i hó--ê m̄ o̍h, o̍h chit-ho bô--ê, m̄-tō ài kà góa kóng pa-pa ma-ma lóng kah-ì chiah-tio̍h. Goàn-pà-a kóng, “Nā bô lí ēng Kheh-ōe kā kà. `Mak-ngìn ngì chui chung-i? À-mê!`”luigoatho 發表於 樂多10:18回應(0)引用(0)
 [1]