May 7,2009 14:11

Pháiⁿ-tō͘

A-pa kóng-kó͘ hō͘ góa thiaⁿ.

A-paGóa
Ū 1-chiah hô͘-lî, i àm-tǹg chú-thng, chú kah phang-kòng-kòng, i siūⁿ kóng, góa chiah gâu chú, lóng bô-lâng chai-iáⁿ chin bô-chhái. I tō khah tiān-ōe hō͘ pe̍h-lêng-si. Pe̍h-lêng-si chiap tiān-ōe, kóng, "Ôe~~è, góa sī pe̍h-lêng-si, chioh-mn̄g lán siáⁿ-mi̍h-lâng beh chhōe?" Hô͘-lî kóng, "Góa sī hô͘-lî lah, kin-á-ji̍t chú-thng, lí beh lâi chia̍h--bô?" ...
Pe̍h-lêng-si thiaⁿ kóng ū thng thang chia̍h, kín cháu khì hô͘-lî in-tau, lòng-mn̂g, ko̍k ko̍k ko̍k, hô͘-lî mn̄g kóng, "Sī siáⁿ-lâng?" "Góa sī pe̍h-lêng-si, lâi lín-tau chia̍h thng." Hô͘-lî tō khui-mn̂g hō͘ i ji̍p--lâi, ū-iáⁿ phiⁿ-tio̍h phang-kòng-kòng ê khì-bī, pe̍h-lêng-si tō chē-ti toh-á-piⁿ tán. Hô͘-lî thng phâng--chhut-lâi, sī iōng chhián-chhián ê poâⁿ-á té thng, hô͘-lî tō iōng chhùi-chi̍h kā thng chi̍h liáu-liáu, chóng--sī pe̍h-lêng-si ê chhùi chiam-chiam, bô-hoat-tō͘ iōng chhián-chhián ê poâⁿ-á lim thng, i tō chē tī hia khoàⁿ. Hô͘-lî kóng, "Che thng bô ha̍h lí ê kháu-bī hioh? Án-ne góa beh kā khanjio tiāu." I tō kā pe̍h-lêng-si hit-hūn mā chia̍h--khì, pe̍h-lêng-si tō iau-pak-tó͘ tò-tńg--khì, jú-siūⁿ jú m̄-kam-goān, siūⁿ beh pò niáu-̍chhí-á-oan. pháiⁿ... tō͘...
pháiⁿ... tō͘...
pháiⁿ-tō͘...
pháiⁿ-tō͘...

pháiⁿ-tō͘...
pháiⁿ-tō͘...

pháiⁿ-tō͘...
pháiⁿ-tō͘...
pháiⁿ-tō͘...
pháiⁿ-tō͘...

Keh-tńg-kang, pe̍h-lêng-si mā chú thng, chú phang-kòng-kòng ê thng, i tō khah tiān-ōe hō͘ hô͘-lî. Hô͘-lî chiap tiān-ōe, kóng, "Ôe~~è, góa sī hô͘-lî, chioh-mn̄g lán siáⁿ-mi̍h-lâng beh chhōe?" Pe̍h-lêng-si kóng, "Góa sī pe̍h-lêng-si lah, kin-á-ji̍t góa mā chú-thng, lí beh lâi chia̍h--bô?" Pháiⁿ-to͘,
Pháiⁿ-to͘,
Pháiⁿ-to͘,
Pháiⁿ-to͘,
Pháiⁿ-to͘,
Pháiⁿ-to͘!
Hô͘-lî thiaⁿ kóng ū thng thang chia̍h, kín cháu khì pe̍h-lêng-si in-tau, lòng-mn̂g, ko̍k ko̍k ko̍k, pe̍h-lêng-si mn̄g kóng, "Sī siáⁿ-lâng?" "Góa sī hô͘-lî, lâi lín-tau chia̍h thng." Pe̍h-lêng-si tō khui-mn̂g hō͘ i ji̍p--lâi, ū-iáⁿ phiⁿ-tio̍h phang-kòng-kòng ê khì-bī, hô͘-lî tō chē-ti toh-á-piⁿ tán. Pe̍h-lêng-si thng phâng--chhut-lâi, sī iōng kan-á-chhùi oe̍h-oe̍h ê kan-á té thng, pe̍h-lêng-si tō iōng chiam-chiam ê chhùi chún suh-kóng kā thng suh liáu-liáu, chóng--sī hô͘-lî ê chhùi tōa-tōa, bô-hoat-tō͘ iōng kan-á lim thng, i tō chē tī hia khoàⁿ. Pe̍h-lêng-si kóng, "Che thng bô ha̍h lí ê kháu-bī hioh? Án-ne góa beh kā khanjio tiāu." I tō kā hô͘-lî hit-hūn mā chia̍h--khì, hô͘-lî tō iau-pak-tó͘ tò-tńg--khì, án-ne pò tio̍h niáu-̍chhí-á-oan. PHÁIⁿ-TŌ͘,

PHÁIⁿ-TŌ͘!


PHÁIⁿ-TŌ͘!

PHÁIⁿ-TŌ͘!

PHÁIⁿ-TŌ͘!

PHÁIⁿ-TŌ͘!
Lâng tō chhiùⁿ koa, kóng,
Pháiⁿ-sim o͘-lo̍k-tō͘,
Beh sí chhoe-it cha̍p-gō͘,
Beh chhut-soaⁿ tō hong-thai-hō͘,
Beh khioh-kut tō chhōe bô bō͘.
Ah~~ m̄-thang~~ pháiⁿ-sim o͘-lo̍k-tō͘!
Chòe hó-sim, kiâⁿ hó-lō͘,
āu-pái chiah ū hó-chiân-tô͘.
(bî-bî-á chhiò)

  • luigoatho 發表於樂多回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn編輯本文
    樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:276

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/8886991