April 25,2009 02:57

Sina-lâng

Goán poaⁿ tó-tńg-lâi Bí-kok, chin tio̍h-kip beh chhoe 1-ê só͘-chāi tòa.

Goán tòa--ê chit-ê siâⁿ sī Sina-lâng chiok-chōe ê só͘-chāi, chhù-sòe sè-kài kùi. Hó leh ka-chài éng-kòe goán tòa ê siā-khu lóng Ìn-tō͘-lâng, khoân-kéng chéng-chê koh bōe chhá. Chit-pái tńg--lâi A-pa hiâm hia chhù siuⁿ kū, m̄-ta̍t-tit hit-ê chhù-sòe, siūⁿ kóng poaⁿ lâi-khì keh-piah-siâⁿ chhù-sòe khah sio̍k ê só͘-chāi thang sòe khah sin khah tōa-keng ê chhù. Chóng--sī A-né sǹg hō͘ i thiaⁿ, kóng chit-pái lâi iáu m̄-chāi beh tòa jōa-kú, nā tòa tī chhī-tiûⁿ piⁿ-á, basu  koh ū kàu kong-hn̂g tô͘-su-koán chia--ê só͘-chāi, tō bián bóe tē-2-tâi chhia. Kiat-kó goán iû-goân tòa tī kâng-hit-ê siâⁿ bô-táⁿ-kín, koh tòa tī chhù-sòe koh-khah kùi ê siā-khu, ká-ná Sina-lâng kap Ji̍t-pún-lâng khah chōe ê khoán. Bāng-lō͘ téng lâng teh kóng, hit-ê siā-khu 2-ê khiàm-tiám, lāi-té kong-iōng ê chhah-chhia-ūi bô kàu, ah àm-sî-á chiok chhá. Chóng--sī chù tōa-keng koh chéng-lí kah sin-sin, iû-éng-tî chi̍t-nî-thàng-thiⁿ lóng sio-chúi, khoàⁿ--khí-lâi ū ta̍t hit-ê chhù-sòe, tō án-ne kā sòe--lo̍h-lâi.

Thâu-1-kang poaⁿ--ji̍p-khì sī pài-6, àm-sî-á khì A-chhàn in-tau chhit-thô, tńg kàu-chhù 11-tiám-gōa, ôa, chhia-ūi khì hō͘ lâng chiàm--khì. A-pa kā chhia sái khì siā-khu gōa-kháu chhōe-1-ūi chhah, tńg--lâi chek-sî khè-iok sa--chhut-lâi, chiàu téng-koân ê tiān-ōe khà hō͘ pó-choân-kong-si. Liâm-piⁿ siú-ūi lâi, giām bêng-pek khè-iok téng-bīn siá kóng hit-ūi sī goán sòe--ê, kóng, goán siā-khu kap in chhiam--ê, bô thoa lâng chhia ê koân-le̍k, kan-taⁿ thang khui toaⁿ. Khui-toaⁿ tō khui-toaⁿ, siōng-bô hō͘ in chai-iáⁿ hit-ūi taⁿ ū lâng--ê ah, m̄-thang koh o͘-pe̍h chhah.

Hiān-hiān khè-iok tō pe̍h-chóa ō͘-jī kóng ū pian hoan-hō ê chhia-ūi bōe-tàng kā lâng chiàm, koh m̄ chiàu khí-kang lâi, beh thàn lâng poaⁿ-cháu sin chhù-kha iáu-bōe lâi ê sî, siūⁿ kóng hoâiⁿ-tı̍t hit-ūi khang--ê bô lâng iōng.  Āu--lâi koh khoàⁿ--tio̍h hit-tâi chhia ê chú-lâng, tō Sina-lâng tō tio̍h.

Cha-ng poàⁿ-mî, gōa-kháu 1-tâi chhia lá-pah tı̍t-tı̍t tân, pi chiâⁿ-10-hun, chhia-teng to̍h-to̍h, tō sī ū lâng chē tī chhia-té m̄-chai teh pi siáⁿ. A-pa hō͘ chhá kah kui pak-tó͘ hóe, thang-á thoah--khui kā jiáng, "Saⁿ-kiⁿ poàⁿ-mî!" Keh-piah Hân-kok chhù-piⁿ mā chin phòe-ha̍p, sòa-leh hoah, "Lâng lóng bián khùn hioh?" Chhia-té hit-ê lâng tōa-siaⁿ ìn, "Góa ê chhia-ūi lah!" Sòa--lo̍h-khì i kap piⁿ-á 1-ê ēng Pak-á-ōe chin tōa siaⁿ teh kóng-ōe, goân-lâi tō sī Sina-lâng.

Kàn! Sina-lâng, khan kah Bí-kok mā-sī Sina-lâng.

  • luigoatho 發表於樂多回應(0)引用(0)A-pà ê chhut-thâu編輯本文
    樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:158

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/8793591