January 12,2008 08:13

Bat-jī-khah

Bat-jī-khahGoán pà-a chin kú bô lâi kā góa blog, tō sī teh bô-êng chit-hāng. Lâng beh o̍h Eng-gí ū hit-hō 'Apple, Banana, Cherry' ê khah-phiⁿ, beh o̍h Hôa-gí mā-ū hit-lō po-pho-mo--ê, ko͘-ko͘ lán beh o̍h Tâi-gí soah lóng bô. Bô bōe-iàu-kín, chit-má chu-sìn-sî-tāi, beh siáⁿ lóng ē-tàng ka-ti lâi.

Chia-ê khah-phìⁿ àn-sǹg bô-liāu hō͘ ta̍k-ê hā-chāi, chóng--sī goán-tau bandwidth bô-kàu. Ka-chài hia-ê tô͘-bīn lóng-sī Wikimedia Commons lâi--ê, mā m̄-bián ùi goán-tau lia̍h, tō goán pà-a hit-ê lia̍h-tô͘ siⁿ-tô͘ ê script hō͘--lín, lín ka-ti koh kā cháu--1-pài tō hó-sè-hó-sè ah.

 • Script tī chia.

 • Lí ê tiān-náu ài ū:

  1. Linux

  2. gcc

  3. flex

  4. make

  5. wget

  6. gimp

  7. Charis SIL ê jī-bô͘

 • Tòng-àn tar--khui, khoàⁿ-tio̍h 1-ê hō-chò 'cho' ê script, kā chò--lòe tō-tio̍h. Seⁿ--chhut-lâi ê khah-phìⁿ khǹg-tī kha-phinn chit-ê bo̍k-lo̍k.

 • Gimp khêng-sı̍t bô sek-ha̍p chò chit-khoán tāi-chì, seⁿ-tô͘ put-chí-á bān, chiáⁿ nāi-sīm tán-hāu.


Koh-lâi kā hia-ê khah-phìⁿ the̍h-lâi-khì hip-siōng-koán sóe--chhut-lâi, 1-tiuⁿ 1-tiuⁿ tùi-poàⁿ áu, 2-pêng ēng kô͘-á liâm-leh tō hó--ah.

Beh án-choáⁿ ēng chia-ê khah-phìⁿ leh? Goán pà-a ū khoaⁿ-khoaⁿ-á siat-kè kòe.

 1. Kā āu-piah-bīn tōa-tōa-jī siá âng-jī ê kéng--chhut-lâi. Chit-cho͘ tō sī POJ ê jī-bó͘.

 2. Āu-piah-bīn chiàⁿ-pêng ē-khah ū 1-ê hoan-hō. Nā chiàu hoan-hō kā pâi, théng-hó chò bó͘-im ê siaⁿ-tiāu liān-sı̍p.

 3. Nā chiàu āu-piah-bīn ê sek-chúi kā khah-phìⁿ pun-chò kui-à-thah, án-ne tú-hó 1-thah sī siaⁿ-bó͘, 2-thah sī ūn-bó͘, 1-thah sī siaⁿ-tiāu. Lán chhìn-chhái 1-thah thiu 1-tiuⁿ--chhut-lâi, ē tàng chò pheng-im ê liān-sı̍p.

Ū 1-kóa-á tô͘-bīn tī Commons chhiau-bô, khoàⁿ lia̍t-ūi chek-peh nā ū ha̍p-ēng--ê chiah kā goán pà-a pò.

Khah-phiⁿ lóng-chóng 124 tiuⁿ, nā hiâm siuⁿ-chōe siuⁿ ho̍k-cha̍p, goán pà-a mā ū chhoân lēng-gōa 1-ê 30-tiuⁿ ê pán-pún, tō sī kan-taⁿ jī-bó͘ kap siaⁿ-tiau ê lē nā-tiāⁿ.

Goân-tóe che sī kóng beh chún góa-ê Sèng-tàn-cheh lé-mı̍h, kiat-kó bōe-hù, sī-kóng khah-iâⁿ-kòe bô lah.

Kin-á-jı̍t Tâi-oân soán Lı̍p-úi koh kiam kong-tâu, ǹg-bāng Tâi-oân-phài ē-tàng tōa-iâⁿ, hó-hó pó-sioh Tâi-oân ê thó͘-tè kap bûn-hòa, án-né tán góa tōa-hàn m̄-chiah ū 1-ê bí-lē ê ka-hn̂g thang khiā-khí.


 

 


 • luigoatho 發表於樂多回應(0)引用(0)A-pà ê chhut-thâu編輯本文
  樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:189

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/4967723

   
   


   
  -
  贊助商廣告