November 17,2007 08:25

Bô-mo͘ Tarō

Bô-mo͘

Hit-kang Ēng-ài ché in sió-tī móa-goe̍h, goán kui-ke-hóe-á khì kā khoàⁿ. Goán 2-ê iⁿ-á khǹg-chò-hóe hō͘ in tōa-lâng pâi-poeh-jī, ká-ná teh bóe ti-á-kiàⁿ leh, hiâm chit-ê chhī bô pûi, hit-ê hâm-bān chia̍h phun. Sī kóng goán siùⁿ ti--ê tō tī-á-kiáⁿ bô m̄-tio̍h, ah góa ke chia̍h i kò-gōa-goe̍h, sī ū phēng lâng khah tōa-chiah, kan-taⁿ 1-hâng su lâng, tō sī góa thâu-mo͘ iàu-bōe hoat.

Goán-pà-a it-tı̍t lia̍h-chò iù-eⁿ-á tō sī bô thâu-mo͘, bô-gî-ngō͘ lâng A-chhàn ê thâu-mo͘ koh tn̂g koh ba̍t, o͘-kim-á o͘-kim. Góa che kiám-chhái chó͘-thoân--ê, goán-pà-a chu bat-tāi-chì mā m̄-bat khoàⁿ-kòe goán A-kong ê thâu-chang.

Taⁿ goán-pà-a chhiò góa sī Bô-mo͘ Tarō, koh pian koa lâi kā góa khau.

Bô-mo͘ Tarōsan, Bô-mo͘ Tarōsan,

Lí ê thâu-khak khoàⁿ--khí-lâi kng-iàⁿ-iàⁿ,
îⁿ-lìn-lìn, chhiō lâng iáⁿ,
Chhin-chhiūⁿ teh chiò-kiàⁿ.

Góa bih-chhùi kā khòng-gī, A-né mā kā góa phāu-put-pêng, kóng, “Koh kòe--2-3-tang-á tán lí nā thut-thâu chiah khoàⁿ siáng sī Bô-mo͘ Tarō.”  • luigoatho 發表於樂多回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn編輯本文
    樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:163

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/4493851