October 29,2007 06:31

Góa--lah

Góa

Góa A-hō-á, Lûi Goa̍t-hō lah, chhut-sì kàu taⁿ khah liám 2-koh-goe̍h, tng tú-tio̍h Web 2.0 ê sî-tāi, bōe-chêng ē-hiáu siá-jī phah-tiān-náu, tō seng pài-thok goán-pà-a kā góa blog.

Ah goán-tāu tō pêⁿ-po͘ hoan-á-tóe, bat-jī bô chōe, sī chit-nn̄g-tang-á goán-pà-a khì kap lâng o̍h chit-hō Tâi-oân-jī, m̄-chiah ū-thang ngó͘-chhiú siá ngó͘-khió. Tán góa nā khah tōa-hàn leh, tek-khak tō lâi kap goán-pà-a o̍h nn̄g-pō͘-á, bô-beh koh chò chhiⁿ-mî-gû.

Lia̍t-ūi chek-á peh-á î-á nā ū kiâⁿ-kha kàu-chia, put-heng iáu m̄-bat-jī--ê, goán-pà-a ū kau-tài, pò lín khì ē-kha ê bāng-chām se̍h-se̍h-leh.
Holopedia soat-bêng-su

Tiān-náu chhú-lí Tâi-bûn  • luigoatho 發表於樂多回應(0)引用(0)Ta̍h-ōe-thâu編輯本文
    切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:313

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/4383723