2009-11 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

November 2,2009

Hàm-kó͘

Hit-kang góa tîⁿ goán A-pa beh ài i kóng-kó͘, i ū-kó͘ kóng kah bô kó͘, soah o͘-pe̍h loān-loān kóng. I án-ne kóng.Ū 1-chiah hái-ang, i hiông-hiông kám-kak thâu-khak-téng chiok chiūⁿ ê, in-ūi i bô chhiú, bô hoat-tō͘ liàu. Tng teh kan-khó͘ kún-ká, 1-chiah hî-á tùi hia kòe. Hái-ang kóng, "Hî-á, Hî-á, kín lâi kā góa tàu-saⁿ-kāng." Hî-á tō lâi kā i liàu thâu, liàu-liàu--ê ke chin khin-sang. Tō án-ne Hái-ang kap Hî-á saⁿ khan-sêng, chiâⁿ chò hó pêng-iú.


Ū 1-kang, Hái-ang kap Hî-á teh sàn-pō͘. Kiâⁿ kah poàⁿ-lō͘, Hái-ang pak-tó͘ thiàⁿ, thiàⁿ-thiàⁿ--ê oāⁿ kha-chhng thiàⁿ, thiàⁿ kah chin kan-khó͘. Hî-á tō siû lâi kàu Hái-ang ê kha-chhng hia kā khoàⁿ-māi. 1-ê khoàⁿ, tō sī 1-oân sái tiâu tī kha-chhng khang pàng bōe chhut-lâi, m̄-chiah ē thiàⁿ. Hî-á tō tàu-saⁿ-kāng, kā hit-oân sái ó͘--chhut-lâi, 1-ê ó͘-tiāu, āu-piah 1-tōa-phû tòe leh chhut-lâi. Hái-ang ê pak-tó͘ bōe thiàⁿ ah, i kóng, "Hî-á, chin ló͘-la̍t." Hî-á kā i khó͘-khǹg, "Hái-ang, lí ài chiah chhiⁿ-chhài, khah bōe pì-kiat lah."


Ū 1-kang, Hái-ang tōa pak-tó͘, siⁿ 1-chiah sòe-chiah hái-ang. I kā sòe-chiah hái-ang tu tu tu, tu khí-nı̍h hái-bīn chhoán-khùi, 2-ê 1-lâng phùn 1-lúi hái-ang-hoe. Tú-hó Hî-á ùi hia kòe, i mn̄g kóng, "Hái-ang, chit-ê sī siáⁿ-lâng, ah lín teh sńg siáⁿ-mi̍h?" Hái-ang kóng, "I sī gún-kiáⁿ, hō-chò Sòe-chiah Hái-ang. Goán teh chhoán-khùi." Hî-á kóng, "Án-ne oh, m̄-koh lín án-ne phùn-chúi ká-ná chin chhù-bī ê hêng." Hî-á tō siû lâi kàu Sòe-chiah Hái-ang ê phīⁿ-khang piⁿ, hō͘ Sòe-chiah Hái-ang phùn-1-ê pōe kah koân-koân, chin chhù-bī.


Ū-1-kang, tōa-chiah Hái-ang kap Sòe-chiah Hái-ang chhut-khì sàn-pō͘. Lō͘-nı̍h hî-á chin chōe, Sòe-chiah Hái-ang kiâⁿ 1-ê  soah phah-m̄-kiàn khì. Sòe-chiah Hái-ang khoàⁿ tōa-chiah Hái-ang bô--khì, chiok kiaⁿ, sì-kè khok-khok-chông beh chhōe tōa-chiah Hái-ang, lóng chhōe bô. Hó-leh ka-chài tú-tio̍h Hî-á. Hî-á mn̄g kóng, "Sòe-chiah Hái-ang, lí ná-ē 1-ê tī chiah? Tōa-chiah Hái-ang leh?" Sòe-chiah Hái-ang kóng, "Goán A-bú phah-m̄-kiàn--khì-ah lah." Hî-á tō kā i kà, kóng, "Lí nā kiâⁿ phah-m̄-kiàn, tō m̄-thang sì-kè khok-khok-chông, ài khiā tī goân-té ê só͘-chāi, tán tōa-chiah Hái-ang lâi chhōe lí." Hî-á tō kap Sòe-chiah Hái-ang chò-phoāⁿ, khiā tī hia tán tōa-chiah Hái-ang lâi. Bô jōa-kú, tōa-chiah Hái-ang lâi, kā Sòe-chiah Hái-ang sioh-sioh, koh kā Hî-á sòe tō-siā.


Sòe-chiah Hái-ang goân-té chiah né-né, taⁿ tōa-hàn, tōa-chiah Hái-ang kóng, "Lí chit-má khai-sí ài chiah hî-á." Tō kà i phah-la̍h. In chhut-mn̂g, tú-tio̍h 1-chiah ō͘-àm-chhǹg, tōa-chiah Hái-ang tō jiok tī ō͘-àm-chhǹg āu-piah, iōng thâu kā cheng, koh iōng bōe-liu kā kòng. Kòng 1-ê sí-sí hūn-hūn khì, tō lia̍h lâi chia̍h, mā pūn hō͘ Sòe-chiah Hái-ang, kóng, "Che tho͘-loh, lí chia̍h khoàⁿ-māi. Āu-pái beh ài tō ka-tī lia̍h." Phah-la̍h tò-tńg--lâi, in tú-tio̍h Hî-á, Sòe-chiah Hái-ang tō jiok tī Hî-á āu-piah, beh iōng thâu kā i cheng, iōng bóe-liu kā i kòng. Tōa-chiah Hái-ang kóng, "M̄-thang lah, i sī pêng-iú, m̄-sī chia̍h-mi̍h." Sòe-chiah Hái-ang mn̄g, "Beh án-choáⁿ hun?" Tōa-chiah Hái-ang kóng, "Se̍k-sāi--ê sī pêng-iú, bô se̍k-sāi--ê sī chia̍h-mih̍."

Posted by luigoatho at 17:42回應(1)引用(0)A-pà ê chhut-thâu
 [1]