2009-4 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

April 25,2009

Sina-lâng

Goán poaⁿ tó-tńg-lâi Bí-kok, chin tio̍h-kip beh chhoe 1-ê só͘-chāi tòa.

Goán tòa--ê chit-ê siâⁿ sī Sina-lâng chiok-chōe ê só͘-chāi, chhù-sòe sè-kài kùi. Hó leh ka-chài éng-kòe goán tòa ê siā-khu lóng Ìn-tō͘-lâng, khoân-kéng chéng-chê koh bōe chhá. Chit-pái tńg--lâi A-pa hiâm hia chhù siuⁿ kū, m̄-ta̍t-tit hit-ê chhù-sòe, siūⁿ kóng poaⁿ lâi-khì keh-piah-siâⁿ chhù-sòe khah sio̍k ê só͘-chāi thang sòe khah sin khah tōa-keng ê chhù. Chóng--sī A-né sǹg hō͘ i thiaⁿ, kóng chit-pái lâi iáu m̄-chāi beh tòa jōa-kú, nā tòa tī chhī-tiûⁿ piⁿ-á, basu  koh ū kàu kong-hn̂g tô͘-su-koán chia--ê só͘-chāi, tō bián bóe tē-2-tâi chhia. Kiat-kó goán iû-goân tòa tī kâng-hit-ê siâⁿ bô-táⁿ-kín, koh tòa tī chhù-sòe koh-khah kùi ê siā-khu, ká-ná Sina-lâng kap Ji̍t-pún-lâng khah chōe ê khoán. Bāng-lō͘ téng lâng teh kóng, hit-ê siā-khu 2-ê khiàm-tiám, lāi-té kong-iōng ê chhah-chhia-ūi bô kàu, ah àm-sî-á chiok chhá. Chóng--sī chù tōa-keng koh chéng-lí kah sin-sin, iû-éng-tî chi̍t-nî-thàng-thiⁿ lóng sio-chúi, khoàⁿ--khí-lâi ū ta̍t hit-ê chhù-sòe, tō án-ne kā sòe--lo̍h-lâi.

Thâu-1-kang poaⁿ--ji̍p-khì sī pài-6, àm-sî-á khì A-chhàn in-tau chhit-thô, tńg kàu-chhù 11-tiám-gōa, ôa, chhia-ūi khì hō͘ lâng chiàm--khì. A-pa kā chhia sái khì siā-khu gōa-kháu chhōe-1-ūi chhah, tńg--lâi chek-sî khè-iok sa--chhut-lâi, chiàu téng-koân ê tiān-ōe khà hō͘ pó-choân-kong-si. Liâm-piⁿ siú-ūi lâi, giām bêng-pek khè-iok téng-bīn siá kóng hit-ūi sī goán sòe--ê, kóng, goán siā-khu kap in chhiam--ê, bô thoa lâng chhia ê koân-le̍k, kan-taⁿ thang khui toaⁿ. Khui-toaⁿ tō khui-toaⁿ, siōng-bô hō͘ in chai-iáⁿ hit-ūi taⁿ ū lâng--ê ah, m̄-thang koh o͘-pe̍h chhah.

Hiān-hiān khè-iok tō pe̍h-chóa ō͘-jī kóng ū pian hoan-hō ê chhia-ūi bōe-tàng kā lâng chiàm, koh m̄ chiàu khí-kang lâi, beh thàn lâng poaⁿ-cháu sin chhù-kha iáu-bōe lâi ê sî, siūⁿ kóng hoâiⁿ-tı̍t hit-ūi khang--ê bô lâng iōng.  Āu--lâi koh khoàⁿ--tio̍h hit-tâi chhia ê chú-lâng, tō Sina-lâng tō tio̍h.

Cha-ng poàⁿ-mî, gōa-kháu 1-tâi chhia lá-pah tı̍t-tı̍t tân, pi chiâⁿ-10-hun, chhia-teng to̍h-to̍h, tō sī ū lâng chē tī chhia-té m̄-chai teh pi siáⁿ. A-pa hō͘ chhá kah kui pak-tó͘ hóe, thang-á thoah--khui kā jiáng, "Saⁿ-kiⁿ poàⁿ-mî!" Keh-piah Hân-kok chhù-piⁿ mā chin phòe-ha̍p, sòa-leh hoah, "Lâng lóng bián khùn hioh?" Chhia-té hit-ê lâng tōa-siaⁿ ìn, "Góa ê chhia-ūi lah!" Sòa--lo̍h-khì i kap piⁿ-á 1-ê ēng Pak-á-ōe chin tōa siaⁿ teh kóng-ōe, goân-lâi tō sī Sina-lâng.

Kàn! Sina-lâng, khan kah Bí-kok mā-sī Sina-lâng.

Posted by luigoatho at 2:57回應(0)引用(0)A-pà ê chhut-thâu

April 16,2009

Kóng-kó͘ tē-2-pha

chiáu-á-nn̄g
Cha-hng goán-tau mn̂g-kha-kháu lâi 2-chiah hún-chiáu teh chò siū, kin-á-ji̍t koh khì khoàⁿ, chháu-á chhiū-ōe soàⁿ kah chi̍t-móa-sì-kè, 1-lia̍p nn̄g siak-phòa tī thô͘-kha.

Àm-sî A-má khà tiān-ōe lâi, A-pa kiò góa kóng chit-chân tāi-chì hō͘ A-má thiaⁿ.

Góa kóng, "nn̄g, oâ!"

A-má thiaⁿ kah bū-sà-sà, sa lóng bô.

Posted by luigoatho at 13:34回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn

April 9,2009

Kóng-kó͘

tī tōng-bu̍t-hn̂g
A-pa ta̍k-kang kóng-kó͘ hō͘ góa thiaⁿ.

Kin-á-ji̍t A-pa mn̄g góa, "A-koaⁿ lí ē-hiáu kóng-kó͘ bô? A-koaⁿ kóng-kó͘ hō͘ góa thiaⁿ."

Góa kóng, "kó͘."

A-pa chin hoaⁿ-hí.

Posted by luigoatho at 16:43回應(2)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn
 [1]