2009-2 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

February 1,2009

Iù-iⁿ jī-tián

Che sī góa chit-má ē-hiáu kóng ê ōe.

 1.  hî-á: hî-á, tî-á, hio̍h-á
 2.  gû-oh: gû 
 3.  káu: káu
 4.  chhùi: gû-leng-chhùi
 5.  chhia: chhia
 6.  pá: sı̍p-pat-tâu-á, o͘-tó-bái
 7.  pá-pah: pài-pài
 8.  pho͘: A-pho, pháng
 9.  jín: jîn-jín
 10.  êng: lêng
 11.  î: a-î
 12.  vóng: báng
 13.  vóng-vóng: káu, lo̍k-á
 14.  pak: kéng-chhat, siú-ūi-á
 15.  mia: niau
 16.  kok-koh: ke
 17.  kha-kha: mô͘-he
 18.  né-neh: gû-leng
 19.  kong: a-kong, hê-á
 20.  seng-seng: chhiⁿ
 21.  iá-ia: ah
 22.  tá-tah: khui (lok-á)

Posted by luigoatho at 22:30回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn
 [1]