2008-8 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

August 14,2008

Kiau-á

Kin-á-jı̍t goán A-né kóng-kó͘ hō͘ góa thiaⁿ, A-pa tī piⁿ-á khang-khoeh. Bô-tiuⁿ-tî i puh--1-kù, “Chit-ê kò͘-sū oán-jiân tō sī 1-chhut kiau-á mah.” Ē-kha tō sī A-pa kā lâng kái-pian ê pán-pún.


Kó͘-chá kó͘-chá, ū 1-ê Kok-ông, i siⁿ 10-ê cha-bó͘-kiáⁿ, ta̍k-ê iau-kiau bí-lē. Cha-bó͘-kiáⁿ tōa-hàn lâi, mā sī ài kā in chhoân sak-khuh. Chóng--sī ta̍k-kang chá-khí, 10-ê kong-chú tō lâi chhōe Kok-ông, kóng in sak-khuh ēng liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì. Kok-ông tō koh 1-lâng 1-a̍p hō͘ in. Keh-tńg-kang chá-khí, oân-á sī 10-lâng lóng lâi, kóng in sak-khuh ēng liáu-liáu, ū--ê koh ēng khah phòa--khì.


Kok-ông chin hoân-ló, tah kò-sī, kóng, put-koán-lâng nā ōe-tàng lâi tiau-cha, bán-koe chhiû-tîn, chai-iáⁿ Kong-chú sī án-choáⁿ sak-khuh ēng chiah siong, tō thang tī 10-ê kong-chú tiong-ng kéng 1-ê chò bó͘. Put-koán-lâng lóng thang lâi ông-kiong tòa-mî, chóng--sī 1-lâng hàn-chè tiau-cha 3 kang, tē-4-kang thàu-chá iáu chhâ bô goân-in, tō pau-hû-á khoán-khoán--ê ài tńg--khì.


Choân-kok ê siàu-liân-ke siau-tham 10-ê kong-chú iau-kiau bí-lē, chhōa lâi chò bó͘ m̄-chai jōa hó leh, 1-ê 1-ê pâi-tūi beh lâi chò thàm-cheng. In jı̍t--sî-á tō kā kong-chú tòe-tiâu-tiâu, kong-chú chia̍h in mā chia̍h, kong-chú tha̍k-chheh in mā tha̍k-chheh, kong-chú khì piān-só͘ in mā kò͘ tī mn̂g-kha-kháu. Chóng--sī àm-sî-á in m̄-chai án-choáⁿ lóng khùn khah sí-sí-hun-hun--khì, m̄-chai-lâng, thiⁿ-kng--lâi cheng-sîn, chiah khoàⁿ kong-chú ta̍k-ê 1-a̍p sak-khuh ēng liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì. Saⁿ-kang kàu-kî 1-ê 1-ê lóng pau-hû-á khoán-khoán--ê tńg--khì.


Ū 1-kang gōa-po͘-thâu lâi 1-ê siàu-liân-ke, lâng khoàⁿ--lâi cheng-kong cheng-kong. I khoàⁿ-tio̍k kò-sī, mā lâi chò thàm-cheng. I jı̍t--sî-á tō kā kong-chú tòe-tiâu-tiâu, kong-chú chia̍h i mā chia̍h, kong-chú tha̍k-chheh i mā tha̍k-chheh, kong-chú khì piān-só͘ i mā kò͘ tī mn̂g-kha-kháu. Chia̍h-àm pá, Tōa-kong-chú phâng 1-poe chiú lâi, kong, "Sian-siⁿ hùi-sîn loh, chit-poe kèng lí." Siàu-liân-ke khí giâu-gî, ké-iáⁿ lim, khêng-sı̍t heng-khám ū chhàng 1-tè sì-póng-chì, lóng hō͘ sì-póng-chì suh--khì. Koh lâi i ké-iáⁿ hun--khì, tó tī hia m̄-chai-lâng, tō sī ba̍k-chiu bî-bî-á khui teh thau-khoàⁿ.


Kong-chú khoáⁿ i tó tī hia m̄-chai-lâng, 10-ê oàⁿ súi-saⁿ, sak-khuh sa--leh chhut-mn̂g-khì. Siàu-liân-ke hn̄g-hn̄g tòe in kha-chiah-āu kiâⁿ, lâi kàu gū-hoe-hn̂g 1-ê phiah-siah ê só͘-chāi, 1-lia̍p tōa chio̍h-thâu chhāi tī hia. Kong-chú tī chio̍h-thâu téng khà 3-ê, chio̍h-thâu soah pit 1-phāng, lâng thang kòe, lāi-té bî-bî-á ū kng, khoàⁿ bōe thàu-bóe, m̄-chai ū jōa chhim.


Siàu-liân-ke hn̄g-hn̄g tòe in kha-chiah-āu jı̍p--khì. Iáu-siū, he kng m̄ sī tiān-hóe, m̄ sī la̍h-chek, sī 1-châng 1-châng ê chhiū-á, chhiū-oe sī san-ô͘, chhiū-hio̍h khōng gîn, he hoe 1-liú 1-liú sī kim-á phah--ê. M̄-chai goân-thâu tī tó-ūi ê kng hoán-chhiō, khoàⁿ--lâi kim-sih-sih. Chı̍t-lō͘ kiâⁿ--khì lóng sī chit-hō chhiū-á, jú lâi jú ba̍t, chiâⁿ chò 1-phiàn som-nâ, som-nâ lāi té 1-keng tōa-chhù. Kong-chú khui mn̂g jı̍p-khì, siàu-liân-ke m̄-káⁿ tòe, bih tī thang-á-mn̂g kha thau-khoàⁿ.


Chhù lāi 1-ê tōa-thiaⁿ, tāi-lí-chio̍h ê tē-pán, o͘-toâⁿ-bo̍k khōng kim ê thian-pông, 1-pha tiàu-teng phēng gû-chhia-lián khah tōa, choân soān-chio̍h. Thiaⁿ-nı̍h 10-ê cha-po͘-lâng, té-keh sí-pang, chēng-chhah pih-chah, ke̍k kah 1-sin ná hô-lân-tāu-á, 1-khoàⁿ m̄-sī ông-iâ mā sī chhân-kiâu-á in hau-siⁿ. Chı̍t-tīn-lâng tō án-ne pìⁿ án-ne bú, bú kui-mî, sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì.


Siàu-kiân-ke chı̍t-khoàⁿ khí gōng-gia̍h, siuⁿ kóng, che tńg--khì png ōe-tàng ō͘-pe̍h chia̍h, ōe bōe-tàng o͘-pe̍h kóng, ài ū chèng-kù. Tō chhun-chhiú bán 1-phìⁿ khōng-gîn ê chhiū-hio̍h, phiak 1-siaⁿ, ka-chài Kong-chú tng teh sóng, bô thiaⁿ-tio̍h, kan-taⁿ Bān-kong-chú thiaⁿ--tio̍h, kā in A-ché kóng, "Ū lâng tòe lán lâi." In A-ché lóng kóng, "Bô-iáⁿ ê tāi-chì, bián hoân-ló." Siàu-liân-ke tō chò-tāi-seng tńg-khì ông-kiong, chò i khùn.


Thiⁿ-kng Kong-chú lóng tńg--lâi, khoàⁿ chit-ê Siàu-liân-ke teh khùn, ún-sim-á chòe in khì. Thàu-chá iû-goân khì chhōe Kok-ông, kóng in sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì, Kok-ông mā sī 1-lâng 1-a̍p koh hō͘ in. Chit-kang Siàu-liân-ke oân-ná kā kong-chú tòe-tiâu-tiâu, kong-chú chia̍h i mā chia̍h, kong-chú tha̍k-chheh i mā tha̍k-chheh, kong-chú khì piān-só͘ i mā kò͘ tī mn̂g-kha-kháu. Chia̍h-àm pá, Tōa-kong-chú oân-á 1-poe chiú lâi, oân-á hō͘ sì-póng-chì suh--khì, Siàu-liân-ke oân-ná tòe kóng-chú lâi kàu hit-lia̍p tōa-chio̍h-thâu, oân-á sī khà 3-ê tō pit-1-phāng, oân-á lâi kàu hit-keng tōa-chhù, I oân-ná bih tī thang-á-mn̂g kha thau-khoàⁿ, chóng--sī 10-ê cha-po͘ lóng oāⁿ lâng, chı̍t-tīn-lâng tō án-ne pìⁿ án-ne bú, bú kui-mî, sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì. Siàu-liân-ke oân-á siūⁿ-kóng ài lâu chèng-kù, chhun-chhiú bán 1-lúi kim-á-hoe, phiak 1-siaⁿ pheng cheng-kang khah tōa-siaⁿ, ka-chài Kong-chú tng teh haiⁿ, bô thiaⁿ-tio̍h, kan-taⁿ Bān-kong-chú thiaⁿ--tio̍h, kā in A-ché kóng, "Ū lâng tòe lán lâi." In A-ché lóng kóng, "Bô-iáⁿ ê tāi-chì, bián hoân-ló." Siàu-liân-ke tō chò-tāi-seng tńg-khì ông-kiong, chò i khùn.


Thiⁿ-kng Kong-chú lóng tńg--lâi, khoàⁿ chit-ê Siàu-liân-ke teh khùn, ún-sim-á chòe in khì. Thàu-chá iû-goân khì chhōe Kok-ông, kóng in sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì, Kok-ông mā sī 1-lâng 1-a̍p koh hō͘ in. Chit-àm, koh kâng-khoán, 10-ê cha-po͘ koh lóng oāⁿ lâng, chı̍t-tīn-lâng tō án-ne pìⁿ án-ne bú, bú kui-mî, sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì. Siàu-liân-ke oân-á siūⁿ-kóng ài lâu chèng-kù, tùi āu-bóe-mn̂g thau cháu-jı̍p-khì, kā Bān-kong-chú ê lāi-khò͘ chhàng tī lak-á-té, koh chhut--lâi. Kong-chú tng teh sóng, bô chù-ì--tio̍h, kan-taⁿ Bān-kong-chú teh chhoe-bô lāi-khò͘, kā in A-ché kóng, "Ū lâng tòe lán lâi, koh thau the̍h góa-ê lāi-khò͘." In A-ché lóng kóng, "Bô-iáⁿ ê tāi-chì, sī lí sóng kòe-thâu, lāi-khò͘ kā phah-m̄-kiàn." Siàu-liân-ke tō chò-tāi-seng tńg-khì ông-kiong, chò i khùn.


Thàu-chá Kok-ông lâi, mn̄g Siàu-liân-ke kóng, "Tāi-chì pān-liáu án-choáⁿ?" Siàu-liân-ke kóng, Kong-chú tō sī ta̍k-àm chhēng súi-saⁿ, chah sak-khuh, khì hit-liap tōa-chio̍h-thâu, khà 3-ê, chio̍h-thâu pit-1-phāng, lāi-té chèng chhiū-á, sī kim-hoe gîn-hioh san-ô͘ chhiū-oe, jı̍p--khì som-nâ--nı̍h 1-keng tōa-chhù, sī khong-kim ê thian-pông soān-chio̍h ê tiàu-teng, ū 10-ê cha-po͘-lâng, in kap Kong-chú án-ne pìⁿ án-ne bú, bú kui-mî, m̄-chiah sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì. Kong-chú mē i kóng pe̍h-chha̍t, pe̍h-pò͘ beh kā lâng ní o͘. I kóng ū chèng-kù, tō sī he khōng-gîn ê hio̍h-á, kim-á phah ê hoe, koh Bān-kong-chú ê lāi-khò͘. Chit-siaⁿ Kong-chú bô ōe thang kóng, tāi-chì pia̍k-khang hō͘ lâng lia̍h-pau, tō sī 1-ê ài kè i.


Posted by luigoatho at 17:33回應(0)引用(0)A-pà ê chhut-thâu
 [1]