2008-6 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

June 30,2008

Kè-têng-chhia

Goán-pà-a chū-lâi tō siong-sìn, kóng, Tâi-gí beh ho̍k-tín tō ài lán múi-1-ê lâng ke kóng chiah sī lō͘. M̄-chiah i chhut-mn̂g tī gōa-kháu lóng chīn-liōng kap lâng kóng Tâi-gí, án-ne tú-tio̍h chı̍t-kóa sim-sek ê tāi-chì, taⁿ lâi kap lia̍t-ūi chek peh î pò-kò.

Téng-kò-goe̍h goán-pà-a cha̍h 1-tâi kè-têng-chhia, ùn-chiàng khoàⁿ--khí-lâi 40-thóng-hòe-á lâng.

Ùn-chiàng: Chhèng ún iáu chhí nâ lî?
A-pa: Lâi khì chhia-thâu.
Ùn-chiàng: Oah, chiâⁿ-kú m̄-bat chài-tio̍h kóng lán-chit-ho ōe ê lâng-kheh ah. Chı̍t-jı̍t kàu àm bōe-su lóng teh chài gōa-kok-lâng leh.
A-pa: Hoⁿh, che sù-siông ê lah, góa thiau-kang tī gōa-kháu lóng kap lâng kóng Tâigí, mā bô-siáⁿ lâng ēng Tâigí kā góa hôe.

Ùn-chiàng chit-sî lajio͘ im-ga̍k chhiat-tiāu, kap Goán-pà-a 2-lâng 1-lō͘ khai-káng kàu chhia-thâu, beh lo̍h-chhia koh kā gún koah-ín 10-kho͘-gîn.
Posted by luigoatho at 16:58回應(0)引用(0)Tâi-gí ê seng-oa̍h
 [1]