2007-11 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

November 17,2007

Bô-mo͘ Tarō

Bô-mo͘

Hit-kang Ēng-ài ché in sió-tī móa-goe̍h, goán kui-ke-hóe-á khì kā khoàⁿ. Goán 2-ê iⁿ-á khǹg-chò-hóe hō͘ in tōa-lâng pâi-poeh-jī, ká-ná teh bóe ti-á-kiàⁿ leh, hiâm chit-ê chhī bô pûi, hit-ê hâm-bān chia̍h phun. Sī kóng goán siùⁿ ti--ê tō tī-á-kiáⁿ bô m̄-tio̍h, ah góa ke chia̍h i kò-gōa-goe̍h, sī ū phēng lâng khah tōa-chiah, kan-taⁿ 1-hâng su lâng, tō sī góa thâu-mo͘ iàu-bōe hoat.

Goán-pà-a it-tı̍t lia̍h-chò iù-eⁿ-á tō sī bô thâu-mo͘, bô-gî-ngō͘ lâng A-chhàn ê thâu-mo͘ koh tn̂g koh ba̍t, o͘-kim-á o͘-kim. Góa che kiám-chhái chó͘-thoân--ê, goán-pà-a chu bat-tāi-chì mā m̄-bat khoàⁿ-kòe goán A-kong ê thâu-chang.

Taⁿ goán-pà-a chhiò góa sī Bô-mo͘ Tarō, koh pian koa lâi kā góa khau.

Bô-mo͘ Tarōsan, Bô-mo͘ Tarōsan,
Lí ê thâu-khak khoàⁿ--khí-lâi kng-iàⁿ-iàⁿ,
îⁿ-lìn-lìn, chhiō lâng iáⁿ,
Chhin-chhiūⁿ teh chiò-kiàⁿ.

Góa bih-chhùi kā khòng-gī, A-né mā kā góa phāu-put-pêng, kóng, “Koh kòe--2-3-tang-á tán lí nā thut-thâu chiah khoàⁿ siáng sī Bô-mo͘ Tarō.”Posted by luigoatho at 8:25回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn

November 9,2007

Kin-á-jı̍t

Kin-á-jı̍t 11-goe̍h chhōe-8 tō sī goán-pá-a ê seⁿ-jı̍t, kah-tán-ê chhiat ke-nn̄g-ko hō͘ chiah, beh kā kóng seⁿ-jı̍t khòai-lo̍k.


Posted by luigoatho at 10:04回應(1)引用(0)A-pà ê chhut-thâu

November 6,2007

Lí siōng kah-ì siáng?

Ēng-ài ché teh o̍h kóng-ōe ê sî, in lāu-pē Ricardo a-peh ū kā hùn-liān, sam--put-gō͘-sî-á tō mn̄g Ēng-ài ché kóng “Lí siōng kah-ì siáng?” Ka-tī mn̄g koh ka-tī ìn, “Pa-pa!” Chit-má lâi kan-taⁿ kā mn̄g “Lí siōng kah-ì siáng?” Ēng-ài ché tō ē chiap-chhùi ìn kóng “Pa-pa!” Bōe-su ká-ná ka-lēng leh. Ah Ricardo a-peh thiaⁿ-1-ê tō lo̍k-thiòng-á lo̍k-thiòng, khimochi supuleng giang.

Goán-pà-a ū-iūⁿ khoàⁿ-iūⁿ, taⁿ mā lâi kā góa hùn-liān. A-né kóng i hó--ê m̄ o̍h, o̍h chit-ho bô--ê, m̄-tō ài kà góa kóng pa-pa ma-ma lóng kah-ì chiah-tio̍h. Goàn-pà-a kóng, “Nā bô lí ēng Kheh-ōe kā kà. `Mak-ngìn ngì chui chung-i? À-mê!`”Posted by luigoatho at 10:18回應(0)引用(0)A-pà ê chhut-thâu
 [1]