August 9,2010 00:41

Cha-ng ê tāi-chì

Chit-piàn oāⁿ góa kóng-kó͘ hō͘ A-pa thiaⁿ.

Cha-ng chia̍h-pn̄g chia̍h-liáu tō khì ī tiān-tōng-á, koh ū sńg hóe-chhia, koh ū sńg hóe-thoàⁿ, koh ū sńg Mario sái-chhia, lóng-tio̍h piah, pòng-pòng kiò. Koh ū hiòng thâu-chêng hó-hó-á sái hit-chióng. Kiat-kó the̍h-tio̍h me-to-lu khì oàⁿ gia̍t-á-thâng, ū n̂g-sek kap o͘-sek, chhiáu-mé-á sī chháu-á-sek.


  • luigoatho 發表於樂多回應(0)引用(0)編輯本文
    樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:525

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/13372777