August 9,2010

Cha-ng ê tāi-chì

Chit-piàn oāⁿ góa kóng-kó͘ hō͘ A-pa thiaⁿ.

Cha-ng chia̍h-pn̄g chia̍h-liáu tō khì ī tiān-tōng-á, koh ū sńg hóe-chhia, koh ū sńg hóe-thoàⁿ, koh ū sńg Mario sái-chhia, lóng-tio̍h piah, pòng-pòng kiò. Koh ū hiòng thâu-chêng hó-hó-á sái hit-chióng. Kiat-kó the̍h-tio̍h me-to-lu khì oàⁿ gia̍t-á-thâng, ū n̂g-sek kap o͘-sek, chhiáu-mé-á sī chháu-á-sek.


luigoatho發表於 樂多00:41回應(0)引用(0)

November 2,2009

Hàm-kó͘

Hit-kang góa tîⁿ goán A-pa beh ài i kóng-kó͘, i ū-kó͘ kóng kah bô kó͘, soah o͘-pe̍h loān-loān kóng. I án-ne kóng.Ū 1-chiah hái-ang, i hiông-hiông kám-kak thâu-khak-téng chiok chiūⁿ ê, in-ūi i bô chhiú, bô hoat-tō͘ liàu. Tng teh kan-khó͘ kún-ká, 1-chiah hî-á tùi hia kòe. Hái-ang kóng, "Hî-á, Hî-á, kín lâi kā góa tàu-saⁿ-kāng." Hî-á tō lâi kā i liàu thâu, liàu-liàu--ê ke chin khin-sang. Tō án-ne Hái-ang kap Hî-á saⁿ khan-sêng, chiâⁿ chò hó pêng-iú.


Ū 1-kang, Hái-ang kap Hî-á teh sàn-pō͘. Kiâⁿ kah poàⁿ-lō͘, Hái-ang pak-tó͘ thiàⁿ, thiàⁿ-thiàⁿ--ê oāⁿ kha-chhng thiàⁿ, thiàⁿ kah chin kan-khó͘. Hî-á tō siû lâi kàu Hái-ang ê kha-chhng hia kā khoàⁿ-māi. 1-ê khoàⁿ, tō sī 1-oân sái tiâu tī kha-chhng khang pàng bōe chhut-lâi, m̄-chiah ē thiàⁿ. Hî-á tō tàu-saⁿ-kāng, kā hit-oân sái ó͘--chhut-lâi, 1-ê ó͘-tiāu, āu-piah 1-tōa-phû tòe leh chhut-lâi. Hái-ang ê pak-tó͘ bōe thiàⁿ ah, i kóng, "Hî-á, chin ló͘-la̍t." Hî-á kā i khó͘-khǹg, "Hái-ang, lí ài chiah chhiⁿ-chhài, khah bōe pì-kiat lah."


Ū 1-kang, Hái-ang tōa pak-tó͘, siⁿ 1-chiah sòe-chiah hái-ang. I kā sòe-chiah hái-ang tu tu tu, tu khí-nı̍h hái-bīn chhoán-khùi, 2-ê 1-lâng phùn 1-lúi hái-ang-hoe. Tú-hó Hî-á ùi hia kòe, i mn̄g kóng, "Hái-ang, chit-ê sī siáⁿ-lâng, ah lín teh sńg siáⁿ-mi̍h?" Hái-ang kóng, "I sī gún-kiáⁿ, hō-chò Sòe-chiah Hái-ang. Goán teh chhoán-khùi." Hî-á kóng, "Án-ne oh, m̄-koh lín án-ne phùn-chúi ká-ná chin chhù-bī ê hêng." Hî-á tō siû lâi kàu Sòe-chiah Hái-ang ê phīⁿ-khang piⁿ, hō͘ Sòe-chiah Hái-ang phùn-1-ê pōe kah koân-koân, chin chhù-bī.


Ū-1-kang, tōa-chiah Hái-ang kap Sòe-chiah Hái-ang chhut-khì sàn-pō͘. Lō͘-nı̍h hî-á chin chōe, Sòe-chiah Hái-ang kiâⁿ 1-ê  soah phah-m̄-kiàn khì. Sòe-chiah Hái-ang khoàⁿ tōa-chiah Hái-ang bô--khì, chiok kiaⁿ, sì-kè khok-khok-chông beh chhōe tōa-chiah Hái-ang, lóng chhōe bô. Hó-leh ka-chài tú-tio̍h Hî-á. Hî-á mn̄g kóng, "Sòe-chiah Hái-ang, lí ná-ē 1-ê tī chiah? Tōa-chiah Hái-ang leh?" Sòe-chiah Hái-ang kóng, "Goán A-bú phah-m̄-kiàn--khì-ah lah." Hî-á tō kā i kà, kóng, "Lí nā kiâⁿ phah-m̄-kiàn, tō m̄-thang sì-kè khok-khok-chông, ài khiā tī goân-té ê só͘-chāi, tán tōa-chiah Hái-ang lâi chhōe lí." Hî-á tō kap Sòe-chiah Hái-ang chò-phoāⁿ, khiā tī hia tán tōa-chiah Hái-ang lâi. Bô jōa-kú, tōa-chiah Hái-ang lâi, kā Sòe-chiah Hái-ang sioh-sioh, koh kā Hî-á sòe tō-siā.


Sòe-chiah Hái-ang goân-té chiah né-né, taⁿ tōa-hàn, tōa-chiah Hái-ang kóng, "Lí chit-má khai-sí ài chiah hî-á." Tō kà i phah-la̍h. In chhut-mn̂g, tú-tio̍h 1-chiah ō͘-àm-chhǹg, tōa-chiah Hái-ang tō jiok tī ō͘-àm-chhǹg āu-piah, iōng thâu kā cheng, koh iōng bōe-liu kā kòng. Kòng 1-ê sí-sí hūn-hūn khì, tō lia̍h lâi chia̍h, mā pūn hō͘ Sòe-chiah Hái-ang, kóng, "Che tho͘-loh, lí chia̍h khoàⁿ-māi. Āu-pái beh ài tō ka-tī lia̍h." Phah-la̍h tò-tńg--lâi, in tú-tio̍h Hî-á, Sòe-chiah Hái-ang tō jiok tī Hî-á āu-piah, beh iōng thâu kā i cheng, iōng bóe-liu kā i kòng. Tōa-chiah Hái-ang kóng, "M̄-thang lah, i sī pêng-iú, m̄-sī chia̍h-mi̍h." Sòe-chiah Hái-ang mn̄g, "Beh án-choáⁿ hun?" Tōa-chiah Hái-ang kóng, "Se̍k-sāi--ê sī pêng-iú, bô se̍k-sāi--ê sī chia̍h-mih̍."

luigoatho發表於 樂多17:42回應(1)引用(0)A-pà ê chhut-thâu

May 17,2009

May 7,2009

Pháiⁿ-tō͘

A-pa kóng-kó͘ hō͘ góa thiaⁿ.

A-paGóa
Ū 1-chiah hô͘-lî, i àm-tǹg chú-thng, chú kah phang-kòng-kòng, i siūⁿ kóng, góa chiah gâu chú, lóng bô-lâng chai-iáⁿ chin bô-chhái. I tō khah tiān-ōe hō͘ pe̍h-lêng-si. Pe̍h-lêng-si chiap tiān-ōe, kóng, "Ôe~~è, góa sī pe̍h-lêng-si, chioh-mn̄g lán siáⁿ-mi̍h-lâng beh chhōe?" Hô͘-lî kóng, "Góa sī hô͘-lî lah, kin-á-ji̍t chú-thng, lí beh lâi chia̍h--bô?" ...
Pe̍h-lêng-si thiaⁿ kóng ū thng thang chia̍h, kín cháu khì hô͘-lî in-tau, lòng-mn̂g, ko̍k ko̍k ko̍k, hô͘-lî mn̄g kóng, "Sī siáⁿ-lâng?" "Góa sī pe̍h-lêng-si, lâi lín-tau chia̍h thng." Hô͘-lî tō khui-mn̂g hō͘ i ji̍p--lâi, ū-iáⁿ phiⁿ-tio̍h phang-kòng-kòng ê khì-bī, pe̍h-lêng-si tō chē-ti toh-á-piⁿ tán. Hô͘-lî thng phâng--chhut-lâi, sī iōng chhián-chhián ê poâⁿ-á té thng, hô͘-lî tō iōng chhùi-chi̍h kā thng chi̍h liáu-liáu, chóng--sī pe̍h-lêng-si ê chhùi chiam-chiam, bô-hoat-tō͘ iōng chhián-chhián ê poâⁿ-á lim thng, i tō chē tī hia khoàⁿ. Hô͘-lî kóng, "Che thng bô ha̍h lí ê kháu-bī hioh? Án-ne góa beh kā khanjio tiāu." I tō kā pe̍h-lêng-si hit-hūn mā chia̍h--khì, pe̍h-lêng-si tō iau-pak-tó͘ tò-tńg--khì, jú-siūⁿ jú m̄-kam-goān, siūⁿ beh pò niáu-̍chhí-á-oan. pháiⁿ... tō͘...
pháiⁿ... tō͘...
pháiⁿ-tō͘...
pháiⁿ-tō͘...

pháiⁿ-tō͘...
pháiⁿ-tō͘...

pháiⁿ-tō͘...
pháiⁿ-tō͘...
pháiⁿ-tō͘...
pháiⁿ-tō͘...

Keh-tńg-kang, pe̍h-lêng-si mā chú thng, chú phang-kòng-kòng ê thng, i tō khah tiān-ōe hō͘ hô͘-lî. Hô͘-lî chiap tiān-ōe, kóng, "Ôe~~è, góa sī hô͘-lî, chioh-mn̄g lán siáⁿ-mi̍h-lâng beh chhōe?" Pe̍h-lêng-si kóng, "Góa sī pe̍h-lêng-si lah, kin-á-ji̍t góa mā chú-thng, lí beh lâi chia̍h--bô?" Pháiⁿ-to͘,
Pháiⁿ-to͘,
Pháiⁿ-to͘,
Pháiⁿ-to͘,
Pháiⁿ-to͘,
Pháiⁿ-to͘!
Hô͘-lî thiaⁿ kóng ū thng thang chia̍h, kín cháu khì pe̍h-lêng-si in-tau, lòng-mn̂g, ko̍k ko̍k ko̍k, pe̍h-lêng-si mn̄g kóng, "Sī siáⁿ-lâng?" "Góa sī hô͘-lî, lâi lín-tau chia̍h thng." Pe̍h-lêng-si tō khui-mn̂g hō͘ i ji̍p--lâi, ū-iáⁿ phiⁿ-tio̍h phang-kòng-kòng ê khì-bī, hô͘-lî tō chē-ti toh-á-piⁿ tán. Pe̍h-lêng-si thng phâng--chhut-lâi, sī iōng kan-á-chhùi oe̍h-oe̍h ê kan-á té thng, pe̍h-lêng-si tō iōng chiam-chiam ê chhùi chún suh-kóng kā thng suh liáu-liáu, chóng--sī hô͘-lî ê chhùi tōa-tōa, bô-hoat-tō͘ iōng kan-á lim thng, i tō chē tī hia khoàⁿ. Pe̍h-lêng-si kóng, "Che thng bô ha̍h lí ê kháu-bī hioh? Án-ne góa beh kā khanjio tiāu." I tō kā hô͘-lî hit-hūn mā chia̍h--khì, hô͘-lî tō iau-pak-tó͘ tò-tńg--khì, án-ne pò tio̍h niáu-̍chhí-á-oan. PHÁIⁿ-TŌ͘,

PHÁIⁿ-TŌ͘!


PHÁIⁿ-TŌ͘!

PHÁIⁿ-TŌ͘!

PHÁIⁿ-TŌ͘!

PHÁIⁿ-TŌ͘!
Lâng tō chhiùⁿ koa, kóng,
Pháiⁿ-sim o͘-lo̍k-tō͘,
Beh sí chhoe-it cha̍p-gō͘,
Beh chhut-soaⁿ tō hong-thai-hō͘,
Beh khioh-kut tō chhōe bô bō͘.
Ah~~ m̄-thang~~ pháiⁿ-sim o͘-lo̍k-tō͘!
Chòe hó-sim, kiâⁿ hó-lō͘,
āu-pái chiah ū hó-chiân-tô͘.
(bî-bî-á chhiò)

luigoatho發表於 樂多14:11回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn

May 5,2009

Gâu-chá

ha-hi

A-pa chá-khí-sî lóng ē kap góa kóng gâu-chá, mā kà góa ài kóng gâu-chá. I nā kóng "A-koaⁿ gâu-chá," góa lóng kóng "Ma-ma chá."

Āu--lâi A-pa hō͘ góa khoàⁿ Má-lêng-chî-káu, khoàⁿ-tio̍h Hiuⁿ-ko͘-sì-kha-á hit-chhut, koh-lâi A-pa nā kap góa kóng gâu-chá, góa tō kóng "Hàm~~~"

Lé-pài hit-kang A-pa koh kap góa kóng gâu-chá, bô-tiuⁿ-tî góa soah ìn i "Bon...jour." A-pa mn̄g A-né, "Kám sī lí kā kà--ê?" A-né kóng bô,
A-pa mn̄g góa sī khì tó-ūi o̍h--ê? Góa a̍h chai, bô-tek-khak lâng chêng-sì-lâng sī Hoat-kok-lâng.

luigoatho發表於 樂多15:41回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn

May 1,2009

Khân...pái

Nn̄g-saⁿ-kò-goe̍h chêng goán iáu-tī Tâi-oân ê sî, Abon bat lâi goán-tau lim biluh, ū kà góa khanpai.

Khanpai put-chí-á chhù-bī, nā 2-hāng mi̍h-kiāⁿ sio-siâng tō thang khanpai. Ê-á chiàⁿ-kha kap tò-kha thang khanpai, A-pa ê thâu kap góa ê thâu mā thang khanpai.

Chóng--sī khanpai ái kóng 2-im-chat, chin ngē-táu.


luigoatho發表於 樂多17:32回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn

April 25,2009

Sina-lâng

Goán poaⁿ tó-tńg-lâi Bí-kok, chin tio̍h-kip beh chhoe 1-ê só͘-chāi tòa.

Goán tòa--ê chit-ê siâⁿ sī Sina-lâng chiok-chōe ê só͘-chāi, chhù-sòe sè-kài kùi. Hó leh ka-chài éng-kòe goán tòa ê siā-khu lóng Ìn-tō͘-lâng, khoân-kéng chéng-chê koh bōe chhá. Chit-pái tńg--lâi A-pa hiâm hia chhù siuⁿ kū, m̄-ta̍t-tit hit-ê chhù-sòe, siūⁿ kóng poaⁿ lâi-khì keh-piah-siâⁿ chhù-sòe khah sio̍k ê só͘-chāi thang sòe khah sin khah tōa-keng ê chhù. Chóng--sī A-né sǹg hō͘ i thiaⁿ, kóng chit-pái lâi iáu m̄-chāi beh tòa jōa-kú, nā tòa tī chhī-tiûⁿ piⁿ-á, basu  koh ū kàu kong-hn̂g tô͘-su-koán chia--ê só͘-chāi, tō bián bóe tē-2-tâi chhia. Kiat-kó goán iû-goân tòa tī kâng-hit-ê siâⁿ bô-táⁿ-kín, koh tòa tī chhù-sòe koh-khah kùi ê siā-khu, ká-ná Sina-lâng kap Ji̍t-pún-lâng khah chōe ê khoán. Bāng-lō͘ téng lâng teh kóng, hit-ê siā-khu 2-ê khiàm-tiám, lāi-té kong-iōng ê chhah-chhia-ūi bô kàu, ah àm-sî-á chiok chhá. Chóng--sī chù tōa-keng koh chéng-lí kah sin-sin, iû-éng-tî chi̍t-nî-thàng-thiⁿ lóng sio-chúi, khoàⁿ--khí-lâi ū ta̍t hit-ê chhù-sòe, tō án-ne kā sòe--lo̍h-lâi.

Thâu-1-kang poaⁿ--ji̍p-khì sī pài-6, àm-sî-á khì A-chhàn in-tau chhit-thô, tńg kàu-chhù 11-tiám-gōa, ôa, chhia-ūi khì hō͘ lâng chiàm--khì. A-pa kā chhia sái khì siā-khu gōa-kháu chhōe-1-ūi chhah, tńg--lâi chek-sî khè-iok sa--chhut-lâi, chiàu téng-koân ê tiān-ōe khà hō͘ pó-choân-kong-si. Liâm-piⁿ siú-ūi lâi, giām bêng-pek khè-iok téng-bīn siá kóng hit-ūi sī goán sòe--ê, kóng, goán siā-khu kap in chhiam--ê, bô thoa lâng chhia ê koân-le̍k, kan-taⁿ thang khui toaⁿ. Khui-toaⁿ tō khui-toaⁿ, siōng-bô hō͘ in chai-iáⁿ hit-ūi taⁿ ū lâng--ê ah, m̄-thang koh o͘-pe̍h chhah.

Hiān-hiān khè-iok tō pe̍h-chóa ō͘-jī kóng ū pian hoan-hō ê chhia-ūi bōe-tàng kā lâng chiàm, koh m̄ chiàu khí-kang lâi, beh thàn lâng poaⁿ-cháu sin chhù-kha iáu-bōe lâi ê sî, siūⁿ kóng hoâiⁿ-tı̍t hit-ūi khang--ê bô lâng iōng.  Āu--lâi koh khoàⁿ--tio̍h hit-tâi chhia ê chú-lâng, tō Sina-lâng tō tio̍h.

Cha-ng poàⁿ-mî, gōa-kháu 1-tâi chhia lá-pah tı̍t-tı̍t tân, pi chiâⁿ-10-hun, chhia-teng to̍h-to̍h, tō sī ū lâng chē tī chhia-té m̄-chai teh pi siáⁿ. A-pa hō͘ chhá kah kui pak-tó͘ hóe, thang-á thoah--khui kā jiáng, "Saⁿ-kiⁿ poàⁿ-mî!" Keh-piah Hân-kok chhù-piⁿ mā chin phòe-ha̍p, sòa-leh hoah, "Lâng lóng bián khùn hioh?" Chhia-té hit-ê lâng tōa-siaⁿ ìn, "Góa ê chhia-ūi lah!" Sòa--lo̍h-khì i kap piⁿ-á 1-ê ēng Pak-á-ōe chin tōa siaⁿ teh kóng-ōe, goân-lâi tō sī Sina-lâng.

Kàn! Sina-lâng, khan kah Bí-kok mā-sī Sina-lâng.

luigoatho發表於 樂多02:57回應(0)引用(0)A-pà ê chhut-thâu

April 16,2009

Kóng-kó͘ tē-2-pha

chiáu-á-nn̄g
Cha-hng goán-tau mn̂g-kha-kháu lâi 2-chiah hún-chiáu teh chò siū, kin-á-ji̍t koh khì khoàⁿ, chháu-á chhiū-ōe soàⁿ kah chi̍t-móa-sì-kè, 1-lia̍p nn̄g siak-phòa tī thô͘-kha.

Àm-sî A-má khà tiān-ōe lâi, A-pa kiò góa kóng chit-chân tāi-chì hō͘ A-má thiaⁿ.

Góa kóng, "nn̄g, oâ!"

A-má thiaⁿ kah bū-sà-sà, sa lóng bô.

luigoatho發表於 樂多13:34回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn

April 9,2009

Kóng-kó͘

tī tōng-bu̍t-hn̂g
A-pa ta̍k-kang kóng-kó͘ hō͘ góa thiaⁿ.

Kin-á-ji̍t A-pa mn̄g góa, "A-koaⁿ lí ē-hiáu kóng-kó͘ bô? A-koaⁿ kóng-kó͘ hō͘ góa thiaⁿ."

Góa kóng, "kó͘."

A-pa chin hoaⁿ-hí.

luigoatho發表於 樂多16:43回應(2)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn

February 1,2009

Iù-iⁿ jī-tián

Che sī góa chit-má ē-hiáu kóng ê ōe.

 1.  hî-á: hî-á, tî-á, hio̍h-á
 2.  gû-oh: gû 
 3.  káu: káu
 4.  chhùi: gû-leng-chhùi
 5.  chhia: chhia
 6.  pá: sı̍p-pat-tâu-á, o͘-tó-bái
 7.  pá-pah: pài-pài
 8.  pho͘: A-pho, pháng
 9.  jín: jîn-jín
 10.  êng: lêng
 11.  î: a-î
 12.  vóng: báng
 13.  vóng-vóng: káu, lo̍k-á
 14.  pak: kéng-chhat, siú-ūi-á
 15.  mia: niau
 16.  kok-koh: ke
 17.  kha-kha: mô͘-he
 18.  né-neh: gû-leng
 19.  kong: a-kong, hê-á
 20.  seng-seng: chhiⁿ
 21.  iá-ia: ah
 22.  tá-tah: khui (lok-á)

luigoatho發表於 樂多22:30回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn

August 14,2008

Kiau-á

Kin-á-jı̍t goán A-né kóng-kó͘ hō͘ góa thiaⁿ, A-pa tī piⁿ-á khang-khoeh. Bô-tiuⁿ-tî i puh--1-kù, “Chit-ê kò͘-sū oán-jiân tō sī 1-chhut kiau-á mah.” Ē-kha tō sī A-pa kā lâng kái-pian ê pán-pún.


Kó͘-chá kó͘-chá, ū 1-ê Kok-ông, i siⁿ 10-ê cha-bó͘-kiáⁿ, ta̍k-ê iau-kiau bí-lē. Cha-bó͘-kiáⁿ tōa-hàn lâi, mā sī ài kā in chhoân sak-khuh. Chóng--sī ta̍k-kang chá-khí, 10-ê kong-chú tō lâi chhōe Kok-ông, kóng in sak-khuh ēng liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì. Kok-ông tō koh 1-lâng 1-a̍p hō͘ in. Keh-tńg-kang chá-khí, oân-á sī 10-lâng lóng lâi, kóng in sak-khuh ēng liáu-liáu, ū--ê koh ēng khah phòa--khì.


Kok-ông chin hoân-ló, tah kò-sī, kóng, put-koán-lâng nā ōe-tàng lâi tiau-cha, bán-koe chhiû-tîn, chai-iáⁿ Kong-chú sī án-choáⁿ sak-khuh ēng chiah siong, tō thang tī 10-ê kong-chú tiong-ng kéng 1-ê chò bó͘. Put-koán-lâng lóng thang lâi ông-kiong tòa-mî, chóng--sī 1-lâng hàn-chè tiau-cha 3 kang, tē-4-kang thàu-chá iáu chhâ bô goân-in, tō pau-hû-á khoán-khoán--ê ài tńg--khì.


Choân-kok ê siàu-liân-ke siau-tham 10-ê kong-chú iau-kiau bí-lē, chhōa lâi chò bó͘ m̄-chai jōa hó leh, 1-ê 1-ê pâi-tūi beh lâi chò thàm-cheng. In jı̍t--sî-á tō kā kong-chú tòe-tiâu-tiâu, kong-chú chia̍h in mā chia̍h, kong-chú tha̍k-chheh in mā tha̍k-chheh, kong-chú khì piān-só͘ in mā kò͘ tī mn̂g-kha-kháu. Chóng--sī àm-sî-á in m̄-chai án-choáⁿ lóng khùn khah sí-sí-hun-hun--khì, m̄-chai-lâng, thiⁿ-kng--lâi cheng-sîn, chiah khoàⁿ kong-chú ta̍k-ê 1-a̍p sak-khuh ēng liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì. Saⁿ-kang kàu-kî 1-ê 1-ê lóng pau-hû-á khoán-khoán--ê tńg--khì.


Ū 1-kang gōa-po͘-thâu lâi 1-ê siàu-liân-ke, lâng khoàⁿ--lâi cheng-kong cheng-kong. I khoàⁿ-tio̍k kò-sī, mā lâi chò thàm-cheng. I jı̍t--sî-á tō kā kong-chú tòe-tiâu-tiâu, kong-chú chia̍h i mā chia̍h, kong-chú tha̍k-chheh i mā tha̍k-chheh, kong-chú khì piān-só͘ i mā kò͘ tī mn̂g-kha-kháu. Chia̍h-àm pá, Tōa-kong-chú phâng 1-poe chiú lâi, kong, "Sian-siⁿ hùi-sîn loh, chit-poe kèng lí." Siàu-liân-ke khí giâu-gî, ké-iáⁿ lim, khêng-sı̍t heng-khám ū chhàng 1-tè sì-póng-chì, lóng hō͘ sì-póng-chì suh--khì. Koh lâi i ké-iáⁿ hun--khì, tó tī hia m̄-chai-lâng, tō sī ba̍k-chiu bî-bî-á khui teh thau-khoàⁿ.


Kong-chú khoáⁿ i tó tī hia m̄-chai-lâng, 10-ê oàⁿ súi-saⁿ, sak-khuh sa--leh chhut-mn̂g-khì. Siàu-liân-ke hn̄g-hn̄g tòe in kha-chiah-āu kiâⁿ, lâi kàu gū-hoe-hn̂g 1-ê phiah-siah ê só͘-chāi, 1-lia̍p tōa chio̍h-thâu chhāi tī hia. Kong-chú tī chio̍h-thâu téng khà 3-ê, chio̍h-thâu soah pit 1-phāng, lâng thang kòe, lāi-té bî-bî-á ū kng, khoàⁿ bōe thàu-bóe, m̄-chai ū jōa chhim.


Siàu-liân-ke hn̄g-hn̄g tòe in kha-chiah-āu jı̍p--khì. Iáu-siū, he kng m̄ sī tiān-hóe, m̄ sī la̍h-chek, sī 1-châng 1-châng ê chhiū-á, chhiū-oe sī san-ô͘, chhiū-hio̍h khōng gîn, he hoe 1-liú 1-liú sī kim-á phah--ê. M̄-chai goân-thâu tī tó-ūi ê kng hoán-chhiō, khoàⁿ--lâi kim-sih-sih. Chı̍t-lō͘ kiâⁿ--khì lóng sī chit-hō chhiū-á, jú lâi jú ba̍t, chiâⁿ chò 1-phiàn som-nâ, som-nâ lāi té 1-keng tōa-chhù. Kong-chú khui mn̂g jı̍p-khì, siàu-liân-ke m̄-káⁿ tòe, bih tī thang-á-mn̂g kha thau-khoàⁿ.


Chhù lāi 1-ê tōa-thiaⁿ, tāi-lí-chio̍h ê tē-pán, o͘-toâⁿ-bo̍k khōng kim ê thian-pông, 1-pha tiàu-teng phēng gû-chhia-lián khah tōa, choân soān-chio̍h. Thiaⁿ-nı̍h 10-ê cha-po͘-lâng, té-keh sí-pang, chēng-chhah pih-chah, ke̍k kah 1-sin ná hô-lân-tāu-á, 1-khoàⁿ m̄-sī ông-iâ mā sī chhân-kiâu-á in hau-siⁿ. Chı̍t-tīn-lâng tō án-ne pìⁿ án-ne bú, bú kui-mî, sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì.


Siàu-kiân-ke chı̍t-khoàⁿ khí gōng-gia̍h, siuⁿ kóng, che tńg--khì png ōe-tàng ō͘-pe̍h chia̍h, ōe bōe-tàng o͘-pe̍h kóng, ài ū chèng-kù. Tō chhun-chhiú bán 1-phìⁿ khōng-gîn ê chhiū-hio̍h, phiak 1-siaⁿ, ka-chài Kong-chú tng teh sóng, bô thiaⁿ-tio̍h, kan-taⁿ Bān-kong-chú thiaⁿ--tio̍h, kā in A-ché kóng, "Ū lâng tòe lán lâi." In A-ché lóng kóng, "Bô-iáⁿ ê tāi-chì, bián hoân-ló." Siàu-liân-ke tō chò-tāi-seng tńg-khì ông-kiong, chò i khùn.


Thiⁿ-kng Kong-chú lóng tńg--lâi, khoàⁿ chit-ê Siàu-liân-ke teh khùn, ún-sim-á chòe in khì. Thàu-chá iû-goân khì chhōe Kok-ông, kóng in sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì, Kok-ông mā sī 1-lâng 1-a̍p koh hō͘ in. Chit-kang Siàu-liân-ke oân-ná kā kong-chú tòe-tiâu-tiâu, kong-chú chia̍h i mā chia̍h, kong-chú tha̍k-chheh i mā tha̍k-chheh, kong-chú khì piān-só͘ i mā kò͘ tī mn̂g-kha-kháu. Chia̍h-àm pá, Tōa-kong-chú oân-á 1-poe chiú lâi, oân-á hō͘ sì-póng-chì suh--khì, Siàu-liân-ke oân-ná tòe kóng-chú lâi kàu hit-lia̍p tōa-chio̍h-thâu, oân-á sī khà 3-ê tō pit-1-phāng, oân-á lâi kàu hit-keng tōa-chhù, I oân-ná bih tī thang-á-mn̂g kha thau-khoàⁿ, chóng--sī 10-ê cha-po͘ lóng oāⁿ lâng, chı̍t-tīn-lâng tō án-ne pìⁿ án-ne bú, bú kui-mî, sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì. Siàu-liân-ke oân-á siūⁿ-kóng ài lâu chèng-kù, chhun-chhiú bán 1-lúi kim-á-hoe, phiak 1-siaⁿ pheng cheng-kang khah tōa-siaⁿ, ka-chài Kong-chú tng teh haiⁿ, bô thiaⁿ-tio̍h, kan-taⁿ Bān-kong-chú thiaⁿ--tio̍h, kā in A-ché kóng, "Ū lâng tòe lán lâi." In A-ché lóng kóng, "Bô-iáⁿ ê tāi-chì, bián hoân-ló." Siàu-liân-ke tō chò-tāi-seng tńg-khì ông-kiong, chò i khùn.


Thiⁿ-kng Kong-chú lóng tńg--lâi, khoàⁿ chit-ê Siàu-liân-ke teh khùn, ún-sim-á chòe in khì. Thàu-chá iû-goân khì chhōe Kok-ông, kóng in sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì, Kok-ông mā sī 1-lâng 1-a̍p koh hō͘ in. Chit-àm, koh kâng-khoán, 10-ê cha-po͘ koh lóng oāⁿ lâng, chı̍t-tīn-lâng tō án-ne pìⁿ án-ne bú, bú kui-mî, sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì. Siàu-liân-ke oân-á siūⁿ-kóng ài lâu chèng-kù, tùi āu-bóe-mn̂g thau cháu-jı̍p-khì, kā Bān-kong-chú ê lāi-khò͘ chhàng tī lak-á-té, koh chhut--lâi. Kong-chú tng teh sóng, bô chù-ì--tio̍h, kan-taⁿ Bān-kong-chú teh chhoe-bô lāi-khò͘, kā in A-ché kóng, "Ū lâng tòe lán lâi, koh thau the̍h góa-ê lāi-khò͘." In A-ché lóng kóng, "Bô-iáⁿ ê tāi-chì, sī lí sóng kòe-thâu, lāi-khò͘ kā phah-m̄-kiàn." Siàu-liân-ke tō chò-tāi-seng tńg-khì ông-kiong, chò i khùn.


Thàu-chá Kok-ông lâi, mn̄g Siàu-liân-ke kóng, "Tāi-chì pān-liáu án-choáⁿ?" Siàu-liân-ke kóng, Kong-chú tō sī ta̍k-àm chhēng súi-saⁿ, chah sak-khuh, khì hit-liap tōa-chio̍h-thâu, khà 3-ê, chio̍h-thâu pit-1-phāng, lāi-té chèng chhiū-á, sī kim-hoe gîn-hioh san-ô͘ chhiū-oe, jı̍p--khì som-nâ--nı̍h 1-keng tōa-chhù, sī khong-kim ê thian-pông soān-chio̍h ê tiàu-teng, ū 10-ê cha-po͘-lâng, in kap Kong-chú án-ne pìⁿ án-ne bú, bú kui-mî, m̄-chiah sak-khuh ēng-liáu-liáu, ū--ê koh ēng kah phòa--khì. Kong-chú mē i kóng pe̍h-chha̍t, pe̍h-pò͘ beh kā lâng ní o͘. I kóng ū chèng-kù, tō sī he khōng-gîn ê hio̍h-á, kim-á phah ê hoe, koh Bān-kong-chú ê lāi-khò͘. Chit-siaⁿ Kong-chú bô ōe thang kóng, tāi-chì pia̍k-khang hō͘ lâng lia̍h-pau, tō sī 1-ê ài kè i.


luigoatho發表於 樂多17:33回應(0)引用(0)A-pà ê chhut-thâu

June 30,2008

Kè-têng-chhia

Goán-pà-a chū-lâi tō siong-sìn, kóng, Tâi-gí beh ho̍k-tín tō ài lán múi-1-ê lâng ke kóng chiah sī lō͘. M̄-chiah i chhut-mn̂g tī gōa-kháu lóng chīn-liōng kap lâng kóng Tâi-gí, án-ne tú-tio̍h chı̍t-kóa sim-sek ê tāi-chì, taⁿ lâi kap lia̍t-ūi chek peh î pò-kò.

Téng-kò-goe̍h goán-pà-a cha̍h 1-tâi kè-têng-chhia, ùn-chiàng khoàⁿ--khí-lâi 40-thóng-hòe-á lâng.

Ùn-chiàng: Chhèng ún iáu chhí nâ lî?
A-pa: Lâi khì chhia-thâu.
Ùn-chiàng: Oah, chiâⁿ-kú m̄-bat chài-tio̍h kóng lán-chit-ho ōe ê lâng-kheh ah. Chı̍t-jı̍t kàu àm bōe-su lóng teh chài gōa-kok-lâng leh.
A-pa: Hoⁿh, che sù-siông ê lah, góa thiau-kang tī gōa-kháu lóng kap lâng kóng Tâigí, mā bô-siáⁿ lâng ēng Tâigí kā góa hôe.

Ùn-chiàng chit-sî lajio͘ im-ga̍k chhiat-tiāu, kap Goán-pà-a 2-lâng 1-lō͘ khai-káng kàu chhia-thâu, beh lo̍h-chhia koh kā gún koah-ín 10-kho͘-gîn.
luigoatho發表於 樂多16:58回應(0)引用(0)Tâi-gí ê seng-oa̍h

May 14,2008

Gián-kiù

oáⁿ kap thng-sîHiàn-chú-sî góa tùi tāng-la̍t chin chhù-bī, tng teh chhì-giām kóng, mı̍h-kiāⁿ chhiú nā pàng, kám tiāⁿ-tio̍h tō ài lak--lo̍h-khì.

Goán A-pà kā góa khó͘-khǹg, kóng he lâng kho-ha̍k-ka lóng gián-kiù kah thàu-ki ah, chhiú pàng mı̍h-kiāⁿ tō sī ài lak, sı̍t-giām koh khah chò mā bô hoat-tō͘ koh chhut lūn-bûn ah. Góa sī siūⁿ kóng kho-ha̍k ōe chìn-pō͘ tō sī ài tī put-gî-chhù iú gî, án-ne m̄ chiah ōe tit-tio̍h sin-ê hoat-hiān. Ūi-tio̍h án-ne góa chin kian-chhî koh kè-sio̍k gián-kiù, hó leh ka-chài chit-ê gián-kiù bô siáⁿ khai-chîⁿ, kàu taⁿ kan-taⁿ 1-ki Chiá-luh (Jı̍t-pún hâng-khong) sàng--ê thng-sî kap 1-tè Micky ê oáⁿ ūi kho-ha̍k lâi hi-seng. Góa tek-khak ài koh-khah phah-piàⁿ gián-kiù, hō͘ in hi-seng ū kè-ta̍t.luigoatho發表於 樂多23:37回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn

January 12,2008

Bat-jī-khah

Bat-jī-khahGoán pà-a chin kú bô lâi kā góa blog, tō sī teh bô-êng chit-hāng. Lâng beh o̍h Eng-gí ū hit-hō 'Apple, Banana, Cherry' ê khah-phiⁿ, beh o̍h Hôa-gí mā-ū hit-lō po-pho-mo--ê, ko͘-ko͘ lán beh o̍h Tâi-gí soah lóng bô. Bô bōe-iàu-kín, chit-má chu-sìn-sî-tāi, beh siáⁿ lóng ē-tàng ka-ti lâi.

Chia-ê khah-phìⁿ àn-sǹg bô-liāu hō͘ ta̍k-ê hā-chāi, chóng--sī goán-tau bandwidth bô-kàu. Ka-chài hia-ê tô͘-bīn lóng-sī Wikimedia Commons lâi--ê, mā m̄-bián ùi goán-tau lia̍h, tō goán pà-a hit-ê lia̍h-tô͘ siⁿ-tô͘ ê script hō͘--lín, lín ka-ti koh kā cháu--1-pài tō hó-sè-hó-sè ah.

 • Script tī chia.

 • Lí ê tiān-náu ài ū:

  1. Linux

  2. gcc

  3. flex

  4. make

  5. wget

  6. gimp

  7. Charis SIL ê jī-bô͘

 • Tòng-àn tar--khui, khoàⁿ-tio̍h 1-ê hō-chò 'cho' ê script, kā chò--lòe tō-tio̍h. Seⁿ--chhut-lâi ê khah-phìⁿ khǹg-tī kha-phinn chit-ê bo̍k-lo̍k.

 • Gimp khêng-sı̍t bô sek-ha̍p chò chit-khoán tāi-chì, seⁿ-tô͘ put-chí-á bān, chiáⁿ nāi-sīm tán-hāu.


Koh-lâi kā hia-ê khah-phìⁿ the̍h-lâi-khì hip-siōng-koán sóe--chhut-lâi, 1-tiuⁿ 1-tiuⁿ tùi-poàⁿ áu, 2-pêng ēng kô͘-á liâm-leh tō hó--ah.

Beh án-choáⁿ ēng chia-ê khah-phìⁿ leh? Goán pà-a ū khoaⁿ-khoaⁿ-á siat-kè kòe.

 1. Kā āu-piah-bīn tōa-tōa-jī siá âng-jī ê kéng--chhut-lâi. Chit-cho͘ tō sī POJ ê jī-bó͘.

 2. Āu-piah-bīn chiàⁿ-pêng ē-khah ū 1-ê hoan-hō. Nā chiàu hoan-hō kā pâi, théng-hó chò bó͘-im ê siaⁿ-tiāu liān-sı̍p.

 3. Nā chiàu āu-piah-bīn ê sek-chúi kā khah-phìⁿ pun-chò kui-à-thah, án-ne tú-hó 1-thah sī siaⁿ-bó͘, 2-thah sī ūn-bó͘, 1-thah sī siaⁿ-tiāu. Lán chhìn-chhái 1-thah thiu 1-tiuⁿ--chhut-lâi, ē tàng chò pheng-im ê liān-sı̍p.

Ū 1-kóa-á tô͘-bīn tī Commons chhiau-bô, khoàⁿ lia̍t-ūi chek-peh nā ū ha̍p-ēng--ê chiah kā goán pà-a pò.

Khah-phiⁿ lóng-chóng 124 tiuⁿ, nā hiâm siuⁿ-chōe siuⁿ ho̍k-cha̍p, goán pà-a mā ū chhoân lēng-gōa 1-ê 30-tiuⁿ ê pán-pún, tō sī kan-taⁿ jī-bó͘ kap siaⁿ-tiau ê lē nā-tiāⁿ.

Goân-tóe che sī kóng beh chún góa-ê Sèng-tàn-cheh lé-mı̍h, kiat-kó bōe-hù, sī-kóng khah-iâⁿ-kòe bô lah.

Kin-á-jı̍t Tâi-oân soán Lı̍p-úi koh kiam kong-tâu, ǹg-bāng Tâi-oân-phài ē-tàng tōa-iâⁿ, hó-hó pó-sioh Tâi-oân ê thó͘-tè kap bûn-hòa, án-né tán góa tōa-hàn m̄-chiah ū 1-ê bí-lē ê ka-hn̂g thang khiā-khí.


 

 


luigoatho發表於 樂多08:13回應(0)引用(0)A-pà ê chhut-thâu

November 17,2007

Bô-mo͘ Tarō

Bô-mo͘

Hit-kang Ēng-ài ché in sió-tī móa-goe̍h, goán kui-ke-hóe-á khì kā khoàⁿ. Goán 2-ê iⁿ-á khǹg-chò-hóe hō͘ in tōa-lâng pâi-poeh-jī, ká-ná teh bóe ti-á-kiàⁿ leh, hiâm chit-ê chhī bô pûi, hit-ê hâm-bān chia̍h phun. Sī kóng goán siùⁿ ti--ê tō tī-á-kiáⁿ bô m̄-tio̍h, ah góa ke chia̍h i kò-gōa-goe̍h, sī ū phēng lâng khah tōa-chiah, kan-taⁿ 1-hâng su lâng, tō sī góa thâu-mo͘ iàu-bōe hoat.

Goán-pà-a it-tı̍t lia̍h-chò iù-eⁿ-á tō sī bô thâu-mo͘, bô-gî-ngō͘ lâng A-chhàn ê thâu-mo͘ koh tn̂g koh ba̍t, o͘-kim-á o͘-kim. Góa che kiám-chhái chó͘-thoân--ê, goán-pà-a chu bat-tāi-chì mā m̄-bat khoàⁿ-kòe goán A-kong ê thâu-chang.

Taⁿ goán-pà-a chhiò góa sī Bô-mo͘ Tarō, koh pian koa lâi kā góa khau.

Bô-mo͘ Tarōsan, Bô-mo͘ Tarōsan,
Lí ê thâu-khak khoàⁿ--khí-lâi kng-iàⁿ-iàⁿ,
îⁿ-lìn-lìn, chhiō lâng iáⁿ,
Chhin-chhiūⁿ teh chiò-kiàⁿ.

Góa bih-chhùi kā khòng-gī, A-né mā kā góa phāu-put-pêng, kóng, “Koh kòe--2-3-tang-á tán lí nā thut-thâu chiah khoàⁿ siáng sī Bô-mo͘ Tarō.”luigoatho發表於 樂多08:25回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn

November 9,2007

Kin-á-jı̍t

Kin-á-jı̍t 11-goe̍h chhōe-8 tō sī goán-pá-a ê seⁿ-jı̍t, kah-tán-ê chhiat ke-nn̄g-ko hō͘ chiah, beh kā kóng seⁿ-jı̍t khòai-lo̍k.


luigoatho發表於 樂多10:04回應(1)引用(0)A-pà ê chhut-thâu

November 6,2007

Lí siōng kah-ì siáng?

Ēng-ài ché teh o̍h kóng-ōe ê sî, in lāu-pē Ricardo a-peh ū kā hùn-liān, sam--put-gō͘-sî-á tō mn̄g Ēng-ài ché kóng “Lí siōng kah-ì siáng?” Ka-tī mn̄g koh ka-tī ìn, “Pa-pa!” Chit-má lâi kan-taⁿ kā mn̄g “Lí siōng kah-ì siáng?” Ēng-ài ché tō ē chiap-chhùi ìn kóng “Pa-pa!” Bōe-su ká-ná ka-lēng leh. Ah Ricardo a-peh thiaⁿ-1-ê tō lo̍k-thiòng-á lo̍k-thiòng, khimochi supuleng giang.

Goán-pà-a ū-iūⁿ khoàⁿ-iūⁿ, taⁿ mā lâi kā góa hùn-liān. A-né kóng i hó--ê m̄ o̍h, o̍h chit-ho bô--ê, m̄-tō ài kà góa kóng pa-pa ma-ma lóng kah-ì chiah-tio̍h. Goàn-pà-a kóng, “Nā bô lí ēng Kheh-ōe kā kà. `Mak-ngìn ngì chui chung-i? À-mê!`”luigoatho發表於 樂多10:18回應(0)引用(0)A-pà ê chhut-thâu

October 31,2007

Góa-ê miâ

oshichya.jpg

Góa bōe chhut-sì chìn-chêng goán-pà-a it-tı̍t siàu-siūⁿ beh 1-ê cha-bó͘-kiáⁿ. Goán a-né-á tı̍t-tı̍t kā kóng i ū-kám sī cha-po͘--ê, m̄-thiaⁿ tō sī m̄-thiaⁿ, kiàn-siuⁿ mā sī cha-bó͘-gín-á miâ. A-né kóng goán sìⁿ Lûi hō͘ lâng kám-kak khah o͘-im, tō hō 1-ê khah kng-iàⁿ ê miâ baliansu chı̍t-ê. Ah nā goán-pà-a ê gú-kám Lûi sī giám-ngē koh iông-kong ê jī, nā beh baliansu tō khah un-jiû khah nńg-sńg ê jī chiah sī lō͘. It-lâi-jī-khì, koh kng-iàⁿ koh un-jiû ê, he m̄-tō goe̍h-niû loh. Chit-jī Goa̍t--jī ēng-tī cha-bó͘-gín-á miâ sī chin sù-phòe, chū-án-ne kā koat-teng.

Iáu-koh, siāng-bóe-jī goán-pà-a siūⁿ-lâi-siūⁿ-khì, siūⁿ-tio̍h 1-jī Chhiō--jī, tō-sī ǹg-bāng i-ê cha-bó͘-kiáⁿ chhin-chhiūⁿ goe̍h-niû chhiō-tio̍h sè-kan, iáⁿ-ba̍k chóng--sī bô chha̍k-ba̍k, siâⁿ-lâng chóng--sī bōe pek-lâng. Chin bô-chhái, 1-jı̍t khì pīⁿ-īⁿ kiám-cha, chhiau-im-pho chhiō-tio̍h 1-ki a-chiáu-á, chit-ê lē-táu ê miâ góa bô hit-ê miā thang eng, taⁿ tō lâu hō͘ goán sió-bōe loh.

Koh-lâi goán-pà-a sim-koaⁿ tōa-sè-pêng, chū-chiông i chai-iáⁿ góa sī cha-po͘--ê tō pîn-toāⁿ koh kā góa hō-miâ. A-né-á m̄-kam góa, 1-jı̍t tō bîn-bāng tio̍h ū sîn-sian lâi kā kóng, nā goán sió-bē kiò Goa̍t-chhiō, góa tō thèng-hó kiò-chò Èng-hái, goe̍h-niû chhiō-tī hái-bīn, koh hoán-chhiō 1-ê chúi-iáⁿ, án-ne nn̄g-ê miâ tú-hó phòe 1-tùi, chiâⁿ súi-khùi. Chóng--sī a-pà bô kah-ì, kóng nā kàu-sî cha-bó͘-kiáⁿ siⁿ bô, ko͘-ko͘ chhun 1-ê Èng-hài he sī beh iaⁿ siáⁿ.

Koh A-né hit-tang-chūn teh khoàⁿ Okano Reiko ōe-ê ang-á-chheh Onmyōji, chú-lâng-ong sī Jı̍t-pún Heian sî-tāi chhut-miâ ê Abe-no-Seimei, hàn-jī Tâi-gí tha̍k Chêng-bêng, mā sī kng-iàⁿ-iàⁿ ê miâ, hō͘ lâng siūⁿ-khí joa̍h--lâng khòng-khoah ê thiⁿ. Ah tō lán Hō-ló ū teh phiah sī-tōa ê miâ, Bêng--jī A-pà ēng--kòe ah, tō bô-hoat-tō͘.

Kàu góa chha-put-to beh chhut-sì ah, goán-pà-a ke-nn̄g tàn kòe khe, khoàⁿ-phòa, cha-po͘--ê tō cha-po͘--ê, miâ mā sī ài hō. Siūⁿ kóng lâi hō 1-ê thâu-jī tē-8-siaⁿ, bóe-jī tē-7-siaⁿ ê, kap goán sió-bē ê miâ kâng siaⁿ-tiāu, sǹg sī chio-bē ê ì-sù. Tō kā Lâu Kiat-ga̍k sensei chéng-lí ê Hàn-jī/Pe̍h-ōe-jī tùi-chiàu-pió the̍h--lâi, kéng hit-hō tē-8-siaⁿ kap tē-7-siaⁿ ê jī lâi khoàⁿ. Khoàⁿ-lâi-khoàⁿ-khì, tē-8-siaⁿ ê jī ia̍h-sī Goa̍t siōng-kài hó, ah tē-7-siaⁿ--ê khì khoàⁿ-tio̍h 1-jī Hō--jī, ē-tit phòe hit-jī Goa̍t. Sui-bóng bô Goa̍t-chhiō hia súi-khùi, ēng tī cha-po͘-gín-á miâ sī iáu bē-bái.

Taⁿ oàⁿ goán-né bô kah-ì ah. Tē-it, chit-2-jī Kheh-ōe pháiⁿ ho͘, nā bô chhâ jī-tián bô lâng chai-iáⁿ Hō tha̍k-chò Hau. Tē-jī, i kiaⁿ Goa̍t sī chài-chhī-á miâ, siuⁿ-chōe-lâng ēng. Tō pài-chhiáⁿ Google ông-kong lâi mn̄g khoàⁿ ū jōa-chōe lâng ho-chò Goa̍t-hō. Chit-ê chhiau-chhōe, soah chhōe-tio̍h Tn̂g-soaⁿ Hàn-o̍h-á ê kó͘-chheh Si-keng ū chit-pha:

Goa̍t chhut hō hê, káu-jîn liû hê, su iu siū hê, lô-sim so hê.
Goa̍t chhut chhiō hê, káu-jîn liâu hê, su iáu siāu hê, lô-sim chhám hê.
Che sī teh kóng cha-po͘-lâng tui-kiû súi-ko͘-niû lóng sit-pāi, chin kan-khó͘, ēng hiān-chú-sî ê sî-kiâⁿ-ōe lâi kóng tō sī Shineshinedan ê ai-koa. Goán 2-hiaⁿ-bē ê miâ lóng jı̍p--khì ah, cha-bó͘-miâ sī bōe-iàu-kín, ē-tàng kóng sī beh chhiūⁿ hit-ê siâⁿ-lâng ê sió-chiá hia-nih súi, ah nā cha-po͘-miâ m̄-tō 1-sì-lâng lô͘-hàn-kha ê phài-kiat-tiāu loh? A-né tō chin giám chit-ê miâ, chóng--sī goán-pà-a thih-khí, kóng he kúi-á-chheng-nî chêng ê si, tòe lán sî-tāi bōe-tio̍h, m̄-bián chhap--i.

Chū án-ne lâi koat-tēng góa-ê miâ, ah goán-pà-a mā ū chiūⁿ-bang mn̄g i pêng-iú ê ì-kiàn, ta̍k-ke lóng bô tha̍k-chheh ê khoán, lóng kā kóng hó. Pà-a, āu-jı̍t góa nā chhōa bô bó͘ khoàⁿ lí beh án-choáⁿ hù-chek-jīm.


 


luigoatho發表於 樂多10:24回應(0)引用(0)Góa-ê

October 30,2007

Chı̍t-mî kàu thiⁿ-kng

  

Bilu

10 goe̍h 15 hit-kang, góa 1-mî kàu thiⁿ-kng, poàⁿ-mî bô khí-lâi chhá chia̍h-leng. Goán pē-bú khui bilu khèng-chiok.

In hoaⁿ-hí liáu siuⁿ-chá, keh-tńg-kang góa iû-goân chiàu-khí-kang 2-tiám-cheng chia̍h 1-pái.

 


luigoatho發表於 樂多14:51回應(0)引用(0)1-mî tōa 1-chhùn

October 29,2007

Góa--lah

Góa

Góa A-hō-á, Lûi Goa̍t-hō lah, chhut-sì kàu taⁿ khah liám 2-koh-goe̍h, tng tú-tio̍h Web 2.0 ê sî-tāi, bōe-chêng ē-hiáu siá-jī phah-tiān-náu, tō seng pài-thok goán-pà-a kā góa blog.

Ah goán-tāu tō pêⁿ-po͘ hoan-á-tóe, bat-jī bô chōe, sī chit-nn̄g-tang-á goán-pà-a khì kap lâng o̍h chit-hō Tâi-oân-jī, m̄-chiah ū-thang ngó͘-chhiú siá ngó͘-khió. Tán góa nā khah tōa-hàn leh, tek-khak tō lâi kap goán-pà-a o̍h nn̄g-pō͘-á, bô-beh koh chò chhiⁿ-mî-gû.

Lia̍t-ūi chek-á peh-á î-á nā ū kiâⁿ-kha kàu-chia, put-heng iáu m̄-bat-jī--ê, goán-pà-a ū kau-tài, pò lín khì ē-kha ê bāng-chām se̍h-se̍h-leh.
Holopedia soat-bêng-su
Tiān-náu chhú-lí Tâi-bûnluigoatho發表於 樂多06:31回應(0)引用(0)Ta̍h-ōe-thâu