April 18,2006

Firefox幫助汝將pháng見的密碼chhē倒轉來

常在(chhiâng-chāi)有咧上網的儂,hoān-sè攏有拄着即款的困擾:想卜登入一个真久真久無去行踏的網站,iah 呣佫 liâm-tong-sî soah bē記得 密碼是啥貨。有時仔 真正 想kah 頭殼 煏破(piak--phòa),嘛猶佫想無。即个時陣,請逐个呣免緊張,儂講「緊事寬辦」(kín-sū khoaⁿ-pān),只卜咱進前捌用Firefox登入過即个網站,安呢,咱着 有法度 順藤chhiû瓜,chhē着pháng見的密碼。

〖Chhē密碼的撇步〗:

頭一步:啟動Firefox瀏覽器。

第二步:ji̍h 「工具列」(菜单栏)的「工具(T)」,bok出 「下級表單」(下拉式菜单),像 下底 圖(1)看着的 安呢。


圖(1)


第三步:ji̍h「選項(O)...」,會bok出圖(2)即个 對話窗。

ffbb2
圖(2)


第三步:佇圖(2)對話窗 裡底,相連sòa ji̍h 「個人隱私」、「密碼」、「檢視已存密碼(V」即三个標簽。了後,會自動bok出 佮圖(3)頂半部分 共款的對話窗。

ffbb3
圖(3)


第四步:繼續 佫 ji̍h「顯示密碼」即个標簽,會bok出 圖(3)下半部分 hit-ê 對話窗(你確定要顯示密碼嗎?)。繼續 ji̍h 「是(Y」,bok出 圖(4)對話窗,像安呢:

ffbb4
圖(4)


圖(4)對話窗 裡底,汝 着 會當 chhē着 進前 pháng見 的 密碼。

着是chiah簡單!安呢niâ,無啊。

limkianhui發表於 樂多18:37回應(3)引用(0)技能技巧