July 14,2010

Tâi-kang Hî-thiàu

Tâi-kang hî thiàu

Lîm Jū-khái(2010 Jul. 13)


Chhut-sì, siū-khó͘, Sí-bông
Saⁿ tiâu àm-chīⁿ ê khoe-lâu, lâu kah chia
pòaⁿ-kiâm-chiáⁿ ê só͘-chāi tio̍h sit-la̍t ah
Chúi-tiòng
chúi-khó
chiáⁿ tú kiâm bōe-khat-kun thun-lún
kiâm tú chiáⁿ sit-bī bô chùn-būn
Kài chāi in
Chiú tòa ki-thâu, hia chhiū pun oe,
chhiⁿ hio̍h kah n̂g-sim pe̍h-hoe,
iap-thiap ê só͘-chāi iap
ū chi̍t ê îⁿ-îⁿ ê ǹg-bāng.

Oe sī hûiⁿ-keh-ti̍t-chhah, kā lán
sī-sòaⁿ àm-chīⁿ tòng leh.
Chhiū-kha kha-sian kap pe̍h-khoe-sìn-á
Put-sî hiòng-thian hiòng-thian
Ìⁿ-á tīn thiⁿ-téng teh poe tńg-se̍h
Sī-kóng tài chhiò-ì ê ǹg-bāng
in mā tiám--1-ê tiám--1-ê
kan-taⁿ iàⁿ tùi khoe-sim,
chóng--sī bōe tiâu tóe,
bô tú-tú teh sîn che chho͘-chho͘ ê hō͘-chúi.
Thàu po̍h--khì ê o͘-chhim khoe-sim,
sit-la̍t ê bô-la̍t-chiá
iû-gôan am-hō͘ lán
sit-la̍t ê bô-la̍t-chiá
thái-thó thiàu lî
che kiâm-siam kap sng-siap saⁿ-kek ê só͘-chāi.
Kùn-kiông ná thang gōa-kú,
liáu-āu mā tio̍h koh po̍ah tò-tńg.
Tîm lo̍h-khì che put-sî o͘-chhim o͘-chhim,
chhiò-ì put-sî tài chēng-tîm sat-ì ê khoe-lâu.

jukhai發表於 樂多13:50回應(1)引用(0)現代詩 │標籤:台江,紅樹林,白鴒絲,kha-sian

January 28,2010

Lâm Tâi-oân Chhiu-hong Sí-sat (首都詩報 第二期) (2008/9/21~2009/11/19)

Chhiu-hun chìn-chêng
Ah-á thiaⁿ lûi ê kò͘-sū tī chia
Sin-lâi--ê chit-khut ah-bî-á tú
Oāⁿ-tiāu kui sin-khu iù-n̂g ê gín-á-thé
Phe-sí chhiúⁿ-chia̍h kan-ta pûi ê chhī-liāu
Chôan-jiân bô chhat-kak Chiong-kun-khoe koa-koa ê khoe-chúi
Lâu--kòe-khì
chhàu-hiàn o͘-tò͘-âng
Lâu kòe Ah-liâu piⁿ, lâu ū Lán kha-jiah ê só͘-chāi
Lán só͘ kî-thāi seng--kòe ê lāu-châng
Lán iok-sok ê ōe-gí
Puh bô pòaⁿ íⁿ, Lâu bô pòaⁿ si
Thiaⁿ
Thiaⁿ ut-būn ê sio-hong chhoe khí
Kiáu-lām khó͘-hiam ê làm-thô͘ bī
ún-sim- á jia-khàm
Sèng-tiān liâm-chîⁿ lāi bīn-chêng ê tah-sim-ōe
Thiaⁿ-ū--bô
Poàⁿ thiⁿ-téng
Nî-nî lî-khui ê ìⁿ-á thàu-lāu ê sim-siaⁿ
Kán-na bô-iáⁿ ê hong tī si̍p-jī lō͘-kháu
Lōng-iông chiù-chhâ àu-phú kiam sip-chhî bī

KHÒNG~gōng~gōng
Thiaⁿ
Tong-san ah-thâu pûi-chut-chut
O͘-tò͘-âng ê chiuⁿ-siûⁿ
Tiām chiuh-chiuh
Sio-sio lâu loe̍h Chiong-kun khoe-chúi
Lâu ǹg ji̍t-thâu beh-sí-nā-hāiⁿ
Tîm lo̍h khì tōa-hái ê só͘-chāi liáu-āu
Chhè-lûi KHÒNG~gōng~gōng

Bô hō͘ ê khiā-chhiu
Hit khu chhân khó͘-hōaⁿ kian-ta
Goe̍h-niû léng-léng îⁿ-îⁿ
I îⁿ-îⁿ-îⁿ
I khioh-chhiò ê siaⁿ-sàu
Îⁿ-îⁿ-îⁿ ...繼續閱讀

January 27,2010

一暝ê雨 (2008,3)2010.1《台文戰線》第17號

一暝ê雨
M̄-nā驚醒我ê夢
Koh phah落kui宅á ê柚á花
M-koh,無要緊
白花葉 bōe 白白落塗
第一遍淹水
Chiah tú好
柚á已經有形
細á粒細á粒
無要緊無要緊
I mā有飽tīⁿ ê青
M̄驚
一暝ê雨
Liâm-mi tio̍h 露水真真
七彩ê 初陽

*Chit phiⁿ góa tī 2008 nî 3 go̍eh 22 hit àm siá ê
*2010.1《台文戰線》第17號

January 26,2010

Lâm-se Pe̍h-mûi(楠西 白梅)

Góa bat--lí, Pe̍h-mûi
Ná ē tī chia, chhìn-chhìn ê tang-bóe chhài-chhī-á
Keh-piah ū
Chhài-thâu chhat-âng kap gîn-liú saⁿ-kap
Tng-teh tián hong-chhái
Liân tiàm-chú ê siàu-liân thâu-ke-niû
Mā siang bīn âng-gê-á-âng-gê
Kek cheng-sîn
Góa khoàⁿ, Lí
Kah in hoáⁿ-hoáⁿ ê sek-tì bōe ha̍h
...繼續閱讀

January 14,2010

Chhàn-lān Ji̍t-thâu kha 燦爛日頭腳

Bān-tūn sio-lō ê ji̍t-thâu kha
Chhàn-lān kim-n̂g ná kiâⁿ khoaⁿ-khoaⁿ~sī
Chhiūⁿ n̂g-kim sî-tāi
Kàu chia lâi, téng-koe mā chhìn-chhī
Chit tiâu lāu koe-lō͘
Chín lóng hong-siaⁿ

Lí chai--bô?
Tio̍h he Gô͘-ho̍k-tiàm keh-piah saⁿ-kak-thang
Lóng lu hìⁿ-sak ah
Tē-ki-chú ū chhìn-chhái pài chi̍t jiah o͘-o͘ ...繼續閱讀

December 23,2009

The Waste Land(台文戰線) V. 雷公所講示

V. WHAT THE THUNDER SAIDAFTER the torchlight red on sweaty faces

V. 公所

火把映紅siap汗ê面頂之後

After the frosty silence in the gardens

冰霜冷靜靜tī園內之後

After the agony in stony places

極痛苦tī石礦地內之後

The shouting and the crying

Hoah-hiu kap哀叫                        325

Prison and palace and reverberation

監牢kap王宮迴響

Of thunder of spring over distant mountains

春雷來自遠方ê山區

He who was living is now dead

伊捌活過chit-má已經死--去a

We who were living are now dying

咱mā捌活過chit-má mā-tio̍h死

With a little patience

Koh帶tio̍h一點á耐性                     330

 

 

Here is no water but only rock

Chia無水只有石鼓

Rock and no water and the sandy road

石頭無水koh砂石á路

The road winding above among the mountains

Chit條蜿蜒ê路通去山頂

Which are mountains of rock without water

He lóng是石頭無水ê山區

If there were water we should stop and drink

Nā是有水咱應該停kha lim--kóa             335

Amongst the rock one cannot stop or think

Tī石頭內底無人ē-sái停kha lim水

...繼續閱讀

jukhai發表於 樂多22:55回應(0)引用(0)台語翻譯 │標籤:the waste land,T.S. Eliot

The Waste Land(台文戰線)IV 水邊ê死殤

IV. DEATH BY WATERPHLEBAS the Phoenician, a fortnight dead,

IV ê死殤


Phlebas Phoenician,二七之喪,

Forgot the cry of gulls, and the deep seas swell

Bōe記ê海鳥ê ka叫聲,kap深海ê湧動

And the profit and loss.

Kah利害kap損失。

A current under sea

海面下一股潮流                         315

Picked his bones in whispers. As he rose and fell

潺潺中khioh走伊ê骨頭。伊起來koh po̍ah倒

He passed the stages of his age and youth

An-ni̍h伊經歷伊ê年老kap青春

Entering the whirlpool.

進入大漩渦。

              Gentile or Jew

外邦人iah猶太人

O you who turn the wheel and look to windward,

O lín tǹg-旋舵輪koh看ǹg風頭,            320

Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you.

Ài紀念Phlebas,伊mā kah lín同款ian-tâu koh高大。

 

 

 


jukhai發表於 樂多22:54回應(0)引用(0)台語翻譯 │標籤:The Waste Land,T.S. Eliot

The Waste Land(台文戰線) III 火誡(火ê說教)

III. THE FIRE SERMONTHE river's tent is broken: the last fingers of leaf

III (ê)


河頂樹篷破去--a,葉á最後ê指頭á

Clutch and sink into the wet bank. The wind

Tīⁿ-ân沉入tâm-sip ê河岸。 風

Crosses the brown land, unheard. The nymphs are departed.

吹過臭ta ê土地,靜悄悄。nymphs lóng離開a。     175

Sweet Thames, run softly, till I end my song.

美好ê Thames河,請慢慢á流,聽我唱完一條歌。

The river bears no empty bottles, sandwich papers,

河底無空罐á,sandwich包裝紙,

Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends

絲手巾á,紙枋盒á,hun頭

Or other testimony of summer nights. The nymphs are departed.

Iah是其他夏天暗暝ê證詞。ńymphslong離開a。

And their friends, the loitering heirs of city directors;

In ê朋友,hiah e浪蕩少年,hiah ê領導城市ê繼承者;  180

Departed, have left no addresses.

離開a,lóng無留住址。(不告而別,無相辭)

By the waters of Leman I sat down and wept...

Óa Leman水邊我坐tī hia流目屎...

Sweet Thames, run softly till I end my song,

美好ê Thames,請慢慢á流,聽我唱完一條歌。

Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long.

美好ê Thames,請輕輕á流,我bōe講 siuⁿ吵iah siuⁿ久。

But at my back in a cold blast I hear

M-kú我聽tio̍h kha-chiah-phiaⁿ後一陣ê疾風            185

The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear.

骨頭發出khou-lou khou-lou聲,輕笑聲一耳傳一耳。

 

 

A rat crept softly through the vegetation

一隻野鼠輕輕nǹg過草á phō

Dragging its slimy belly on the bank

Tī河岸拖著伊塗siûⁿ滑溜ê腹肚

While I was fishing in the dull canal

Hit時我teh黯淡ê運河釣魚

On a winter evening round behind the gashouse

Tī冬暮Gas工廠後壁附近                          190

Musing upon the king my brother's wreck

沉思王上我兄弟ê駕崩

...繼續閱讀

jukhai發表於 樂多22:51回應(0)引用(0)台語翻譯 │標籤:the waste land,t. s. eliot

The Waste Land(台文戰線) II 棋一局

II. A GAME OF CHESS


THE Chair she sat in, like a burnished throne,

II 棋一局

CHIT teh椅-á伊坐leh,ná kng-chiⁿ (光晶)ê王座,

Glowed on the marble, where the glass

發金ê大理石,有一ê鏡

Held up by standards wrought with fruited vines

An-chhāi ê鏡臺雕有結實累累ê葡萄藤

From which a golden Cupidon peeped out

Cupidon按hia偷siam出來 看                 80

(Another hid his eyes behind his wing)

(另一ê用翅股掩tī伊ê目chiu )

Doubled the flames of sevenbranched candelabra

加倍七分支ê台蠋火光

Reflecting light upon the table as

反射ê光線照tī桌上to̍h像

The glitter of her jewels rose to meet it,

伊珍珠ê閃熾浮起kap伊sio-tú,

From satin cases poured in rich profusion;

按綢盒傾注膠chōe ê豐沛;                      85

In vials of ivory and coloured glass

Tī象牙kap彩色玻璃kan-á內底

Unstoppered, lurked her strange synthetic perfumes,

無khàm蓋,潛存伊生疏人造ê phang水

...繼續閱讀

jukhai發表於 樂多22:47回應(0)引用(0)台語翻譯 │標籤:the waste land,T. S. Eliot

The Waste Land(台文戰線) I. 死者埋葬式

The Waste Land
廢園
T.S. Eliot 1922
台譯:Lîm Jū-khái (2007 Nov.)

 

twl
 
For Ezra Pound
il miglior fabbro

  
「我tī Cumis親目看tio̍h Sibylla」
 伊hông吊kôan, 按籠á內, ǹg過路人
頌讀伊ê詩篇,
Hiah gín-á問伊:「Sibylla, 你beh-ài siáⁿ?」
伊ìn講:「Góa siūⁿ-beh死。」

  呈hō͘ Ezra Pound
伊是khah好ê藝匠

...繼續閱讀

jukhai發表於 樂多22:16回應(0)引用(0)台語翻譯 │標籤:The Waste Land,T.S. Eliot

台譯 To His Coy Mistress (Siá hō͘ In Pì-sù ê Sió-chiá)

Had we but world enough, and time,
This coyness, lady, were no crime.
We would sit down and think which way
To walk, and pass our long love's day;
Thou by the Indian Ganges' side

只要lán ê世界有夠大,時間有夠chöe,
小姐,Pì-sù就bô算chöe -koà。
Lán ë-sái坐leh想toh 位
去散步,度過Lán慢慢愛情天。
你t„印度恆河邊
...繼續閱讀

December 22,2009

[台語譯]Ode To A Nightingale 夜鶯頌歌 (John Keats, 1795-1821)
My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethe-wards had sunk:
'Tis not through envy of thy happy lot,
But being too happy in thine happiness,--
That thou, light-winged Dryad of the trees
In some melodious plot
Of beechen green, and shadows numberless,
Singest of summer in full-throated ease.

我心肝thàng-thiàⁿ,一款困頓麻痺痛苦
我ê感官,ná-sêng lim過毒汁,
koh ná tú吞鴉片,
一分鐘過去,tō已經沉落忘川:
無為òan-tò͘你快樂ê運命,
是你ê幸福hō͘ 我大歡喜,
你,深林內底薄翅ê Dryad精,
Tī hia有旋律hit tah,
山毛櫸青翠, 蔭影無盡下底,
嚨喉大開teh唱jo̍ah-thiⁿ ê歌聲。
...繼續閱讀

December 15,2009

Ji̍t-thâu Beh lo̍h hái(2009-04-16~Dec.20)

Àm-âng Àm-âng ê ji̍t-thâu chhiâ-sai
Tit-beh tit-beh lo̍h hái--ah
Bān-tūn bān-tūn
Tī hông-hun āu-piah chip-áu chong-hông
Chit keng chá-tio̍h lāu-hòa to̍k-it ê thian-pông
Kan-kan m̄-gōan
Che it-chhè ...繼續閱讀

Sèng-tiān ê ah-nn̄g-chio̍hAh-nn̄g-chio̍h1 âng--ê, chhiⁿ--ê, o͘--ê lóng-ū
Kiô-sek, n̂g-sek, siōng-chōe phú-sek--ê
Phah-choh Sèng-tiān pōe-kéng

Tī chia
Îⁿ-sin î-sin kó͘-chui kó͘-chui ê ah-nn̄g-chio̍h
Hán-tit ū-lâng thêng-kha àⁿ-thâu
Khoàⁿ--tio̍h
Thai-soán--chhoài
Tōa-lia̍p iah sòe-lia̍p, ū hoe bô hoe
Khah kheng-hun mā m̄-chiâⁿ mi̍h
Iā tī sèng-tiān chng-tha̍h ê lō͘ siang-pêng
Sèng-tiān ui-giâm chiam-thah tú thiⁿ

鴨卵石 紅--ê, 青--ê, 烏--ê lóng有
茄色, 黃色, siōng-chōe phú色--ê
Phah作聖殿背景

Tī chia
圓身圓身古椎古椎 ê 鴨卵石
罕得有人停kha àⁿ頭
看--tio̍h
篩選--chhoài
大粒iah細粒lia̍p, 有花無花
Khah kheng-hun mā m̄-chiâⁿ mi̍h
Iā tī聖殿chng-tha̍h ê路雙pêng
聖殿威嚴尖塔tú天
...繼續閱讀

台譯So, we'll go no more a roving

So, we'll go no more a roving An-ni̍h, Lán m̄-thang koh liû-liân
So late into the night, Kàu hiah chhim e àm-mî,
Though the heart be still as loving, Sui sī sim kāng-khóan teh ài,
And the moon be still as bright. Go̍eh kāng-khóan teh kng.

For the sword outwears its sheath, Kiàm bôa-ui ka-kī ê kiàm-siù,
And the soul wears out the breast, Lêng-hûn mā ui-thàng heng-khám
And the heart must pause to breathe, Sim tio̍h-ài chiām-hioh lâi chhóan-khùi,
And Love itself have rest. Ah Ài I-ka-kī ah ū thêng-hioh.

Though the night was made for loving, Sui-bóng mî sī ūi ài só͘ siat,
And the day returns too soon, Ji̍t--sî koh hôe-tńg tit kòe-kín,
Yet we'll go no more a roving Lán iah-sī m̄-thang koh liû-liân
By the light of the moon. Chiò-tio̍h go̍eh-kng
,

jukhai發表於 樂多12:39回應(0)引用(0)台語翻譯 │標籤:George Gordon,Lord Byron

Dover Beach(台譯)

Dover海kîⁿ
by Matthew Arnold Lîm Jū-khái 台語翻譯2007/6/15

The sea is calm to-night. Eng-àm 海是深靜
The tide is full, the moon lies fair滿流ê潮期,月娘公平掛tī
Upon the straits; -on the French coast the light 海峽天頂; French chit-pêng海岸燈火
Gleams and is gone; the cliffs of England stand, 暗淡而且chit-má 花去啊; England 海邊koân崖削壁,
Glimmering and vast, out in the tranquil bay. 微微暗又龐大,thóng出tī安寧海灣。
Come to the window, sweet is the night air! 飄來窗邊,今夜ê空氣甜甜! ...繼續閱讀

jukhai發表於 樂多12:35回應(0)引用(0)台語翻譯 │標籤:Matthew Arnold,Dover Beach

December 14,2009

Unconsciousness at Perihelion (2009/Dec/13~25)

Āu-hiān-tāi bô-lâng ū pá-ak
Koàn-sì sio-jo̍ah ê tang-bóe thiⁿ
Chit-ji̍t tû-liáu Capricorn mā bô-lâng tì-kak
Tē-kiû siōng-kín ê tōng-thāi ...繼續閱讀

December 12,2009

Kòe-hun ê hiok-ji̍t 過分ê 旭日(12/20siu)

Kòe-hun ê hiok-ji̍t thau-thau-á
Chhut chhiú thâu-thâu-á so góa ê kha-chhng
Hit tia̍p
Hiông-hiông sin-bûn-chóa pūi-siaⁿ
Ū-kàu chhá, chiah cheng-sîn

Chi̍t chat lāu-lō͘
Chi̍t poe Formosa Cappuccino
Chi̍t pún Tiong-bûn Mállarme
Hérodiade sim thiàⁿ ê John
Chú-ji̍t hōan-chōe ê kò͘-sū
Sio-jia̍t bōe-thòe ...繼續閱讀

December 11,2009

Bōe sio-jia̍t ê sio-jo̍ah thiⁿ (2009/Dec/18)

Peng-léng o͘-àm
Beh án-choáⁿ chhek-tō͘
Khiàmk-khoeh Siōng-tè chin-lí
Lán beh án-choáⁿ seng-o̍ah ...繼續閱讀

December 10,2009

Môa-tāu Ha̍k-īⁿ

Lîm Jū-khái(2009/12/10)
Tò-hong-lâi-hái gōa-kháu
Kam-âng-sek Ji̍t-chhiu-á
Khin-khín-á sùn-thàn kiâm hong
Iā tī iú-á-hio̍h
Le̍k-pho bû-chīn ê kū Bé-thâu
Kháu khí Âng-mn̂g ê kiâm-sng-khùi


Tò-hong-lāi-hái gōa-kháu
Kam-âng-sek ê Ji̍t-thâu-chhiu-á
Khin-khín-á sùn-thàn kiâm sng hái-hong
Iā tī iú-á-hio̍h
Chhùi-chhiⁿ kún-tōng chīn-thâu ê kū Bé-thâu
Kháu khí Âng-mn̂g ê kiâm-sng-khùi ...繼續閱讀