November 10,2015

漢音台語文發想


漢字*是四角箍仔,拼音字*个設計*需要考慮版面上漢音字*之間*个互相交插*敢會對讀者*造成排斥*个感受。親像現在*汝所看--著个,句讀中*加入愛讀本調*个符號,有引起汝甚麼*感受?

...繼續閱讀

ksngthau發表於 樂多16:02回應(0)引用(0)創作 │標籤:母語新寫法

June 25,2015

收藏(二)

[書評] 翻轉歧路:評張輝誠、葉丙成的翻轉雙書及其實踐(全文)
http://blog.secret-reader.com/posts/280916-flipped-astray

ksngthau發表於 樂多11:27回應(0)引用(0)時事 │標籤:文化時事

收藏(一)

打開FB總是廢文充斥?22招讓FB把重要資訊送到你牆上!
http://www.storm.mg/lifestyle/54449
...繼續閱讀

ksngthau發表於 樂多10:00回應(0)引用(0)生活 │標籤:文化時事

June 23,2015

Cim-gieen· Tte it ciuñ 箴言第一章

Zú-iauúº kin-kií zuaan-biinº Taii-gí~Siíng-king.

Cim-gieenº ee Keé-tatt
...繼續閱讀

ksngthau發表於 樂多11:02回應(0)引用(0)創作

November 20,2014

SYiiPYen' ttee- xiIt PYni 詩篇第一篇

bBrr   kIna'   PhAElLag'  歹人 xXee   kkEebBoo  計謀 ,


bBrr   kyaa  足企 cuuejYin'  罪人 xXee   lloo   ,


bBrr   kkAp   BwUUbban'  侮慢 xXee   lLag'   SSnakkAp  相與 ccee   XiII   ,


ciIt   hhrr   lLag'   xuuu   hhOkkyIi  福氣 .


ksngthau發表於 樂多18:36回應(0)引用(0)靈修小品 │標籤:母語新寫法

August 19,2014

聲調完勝標記法(3)

閣來是上複雜个韻符。綱舉則目張,頭過身就過。咱只要把握下面个母音,將怹分做後面會當閣接鼻韻(m, n, ng)抑是袂使兩大類,就真好學習。 ...繼續閱讀

ksngthau發表於 樂多15:21回應(0)引用(0)創作 │標籤:母語新寫法

August 18,2014

聲調完勝標記法(2)

繼續紹介聲符。聲符區分做三組,第一組是後面無接(i, u)母音,第二組是後面接(i)母音,第三組是後面接(u)母音。
每一組配合聲調7個本調調型及1個中升變調,用雙字母大小寫表示。

第一組:
 注音白話字 第1聲 第2聲 第3聲 第4聲 第5聲 第7聲 第8聲  中升變調
 ㄅ p PPPp  Pp pp pP pp PP pP
 ㄆ ph PH Ph Ph ph pH ph PH pH
  b BB BbBb bb bB bb BB bB
 ㄇ m MM Mm Mm mm mM mm MM mM
 ㄉ t TT Tt Tt tt tT tt TT tT
 ㄊ th TH Th Th th tH tt TH tH
 ㄌ l LL Ll Ll ll lL ll LL lL
 ㄋ n NN Nn Nn nn nN nn NN nN
 ㄍ k KK Kk Kk kk kK kk KK kK
 ㄎ kh KH Kh Kh kh kH kh KH kH
  g GG Gg Gg gg gG gg GG gG
  ng GN Gn Gn gn gN gn GN gN
 ㄏ h HH Hh Hh hh hH hh HH hH
 ㄗ ch CC Cc Cc cc cC cc CC cC
 ㄘ chh CS Cs Cs cs cS cs CS cS
 ㄙ s SS Ss Ss ss sS ss SS sS
  j JJ Jj Jj jj jJ jj JJ jJ
  () XX Xx Xx xx xX xx XX xX
...繼續閱讀

ksngthau發表於 樂多15:57回應(0)引用(0)創作 │標籤:母語新寫法

聲調完勝標記法(1)

台語、閩南語、福建語因為是有聲調个語言,而且聲調閣會因為造詞、句讀語意來產生規律的个變化,所以傳統个標音方法就陷入標本調、標變調个二元論。 ...繼續閱讀

ksngthau發表於 樂多13:29回應(0)引用(0)創作 │標籤:母語新寫法

November 5,2013

Loxma'ji7 phuev Han'ji7 羅馬字配漢字

Zi'iauv  只要 lixiong  利用 ruby   Zi'ling7  指令 ziu   extangv  會凍 sitxhien  實現 Loxma'ji7  羅馬字 ting'thaau5  頂頭 zuv   Han'ji7  漢字


Zcinxzciunn  親像lie   hienxzai7  現在 khuannv3   ~tioh~eksngthau發表於 樂多00:27回應(0)引用(0)碎碎唸 │標籤:母語新寫法

August 13,2013

Ohuun sof/tuax~~lai e/kamho 烏雲~所帶~~來~个甘雨

Huun nax/ux/ho muafmuar, ziux/piar*l6q/tix/texziu*. (Thuaant6 11:3)
雲~若有雨~滿滿,就piar*l6q佇地上。(傳道11:3) ...繼續閱讀

ksngthau發表於 樂多14:41回應(0)引用(0)靈修小品 │標籤:母語新寫法

January 3,2013

Bo5 tien7si7-ciet4bok' e5 jit8ci' 無電視節目的日子

In1ui7 bo5 lap8 iu2suann3-taiv e5 hui3iongz, khi3 hong9 thing5 tiauz. Tu2-khai1si' kan1na1 u7 siann1im bo5 si7bins, liah8cun2 si7 tien7si7ki haiz --khi3. Tu2ho2 si7 sin1lik' cse1-it, kuann2 csut4mngv khi3 csit4thov, ciu7 an3haz put4kuan'. Kue` --nng7kang1a2 tng' --lai5, lien5 siann1im ma7 bov! Ce si7 hoo7 gua2 thuan3lien7 ka1kiz i3ci3-lik' e5 ho2 ki1huez.

ksngthau發表於 樂多23:41回應(0)引用(0)碎碎唸 │標籤:母語新寫法

October 24,2012

使用漢字來標示台語字

理想:[半形聲調符][半形聲母漢字◎][半形韻母漢字◎][半形聲調符號]
變通:[半形聲調符][全形聲母漢字◎][全形韻母漢字◎][半形聲調符號]
第一聲:*◎◎*
第二聲:*◎◎`
第三聲:#◎◎`
第四聲:^◎◎#
第五聲:#◎◎^
第六聲:第二聲仝*◎◎`,卜區別泉腔用`◎◎`
第七聲:#◎◎#
第八聲:^◎◎*
特別中昇聲調:^◎◎^

ksngthau發表於 樂多15:11回應(0)引用(0)碎碎唸 │標籤:母語新寫法

June 20,2012

Li'siorng2 ee Loxma'ji7(理想个羅馬字)

我有學習林繼雄先生\發展出\ee TMSS, 是以詞\做單位\來書寫。
不過\我一直有一個 gainnxgioh8 ee 所在,就是按變調規則\單獨寫詞組,但是佇句讀中\詞組尾\有時會愛變調,職時\猶原寫本調,維持詞組\ee形式不變。佇「親像一尾活龍」職句,「親像」寫做chinchviu(tshin-tshiūnn),「中平聲+中平聲」,但是「親像」佇句讀中實際是呼「中平聲+下降聲」。TMSS\並無按呢\寫做chinchviux,猶原寫chinchviu。所以讀者\愛家己判斷詞組\有變調~無。 ...繼續閱讀

ksngthau發表於 樂多23:29回應(0)引用(0)碎碎唸 │標籤:母語新寫法

July 4,2011

祈禱/Ki-to2

我有飼一隻巴西烏龜。
Gua' u; tshi; tsit; tsiah' Pa;-se;-oo;-ku1.
gua-u-tshi-tsit-tsiah-[pa-se-oo-KU].
Gua' u tshi tsit tsiah' Pa-se-oo-ku1.

...繼續閱讀

ksngthau發表於 樂多22:55回應(0)引用(0)靈修小品 │標籤:母語新寫法

January 7,2011

耶穌言行錄(1)

這 ssi'7 教會公報社 e5 出版品。CSUAN2uua'7 CSUe3 我家己 e5 台語書寫法。 ...繼續閱讀

ksngthau發表於 樂多14:45回應(0)引用(0)聖經故事 │標籤:母語新寫法

May 22,2010

提昇英語做通用語

我佇別位个回應, 這些特殊的翻譯 ...繼續閱讀

ksngthau發表於 樂多01:08回應(0)引用(0)時事 │標籤:文化時事

May 17,2010

同事嫁查某囝

csa5HNG KHI'3 [tai5pak lai'7oV] hoW CCIia, ssi'7 tong5su KE'3 csa1BO2-KIia.

昨天 KHI'3 台北內湖 hoW 請. ssi'7 同事 KE'3 查某囝. ...繼續閱讀

ksngthau發表於 樂多22:25回應(0)引用(1)生活 │標籤:母語新寫法

May 12,2010

全羅馬字个另一版

將本調(靜調)用視覺个方式表達. 詞組以及句讀个變調則結合視覺與傳統數字. 放棄句讀第一字母須大寫个慣例. ...繼續閱讀

ksngthau發表於 樂多21:33回應(0)引用(0)創作 │標籤:母語新寫法

January 12,2010

試翻譯天使的三個答案

Zefv six part 2. Iauf bex khaivkangfv.

這是part 2. 猶袂開工.

...繼續閱讀

ksngthau發表於 樂多00:09回應(0)引用(0)創作 │標籤:母語新寫法

January 10,2010

天使个三個答案

尼古拉耶維奇·托爾斯泰伯爵(俄語:Лев Николаевич Толстой) 个作品,台灣話个寫法。
...繼續閱讀

ksngthau發表於 樂多15:53回應(0)引用(0)創作 │標籤:母語新寫法
 
-
贊助商廣告