September 27,2017 15:49

登山街60巷

曲 愛爾蘭民謠︱詞 王昭華(2018.09.27修訂)

毋知何日何月啊遙遠的向時
怎樣來到 這他鄉的港墘
石坎山路 敢也有粉紅色的珊瑚藤
佇日頭跤 沿山路恬恬仔媠

有人離開 有人猶原等待
有人等待 有人哪無轉來
黃昏的故鄉 定著不時咧叫你
誰知啊 大湧的聲蓋過耳空邊

毋知偌久偌遠啊失落的過去
怎樣佇遮 這鬧熱的港都
石灰山窟 敢也有藏甲袂記的秘密
佇月光暝 彼山縫金金仔爍

有人流淚 有人猶原做夢
有人做夢 有人哪毋醒來
黃昏的故鄉 定著不時咧叫我
誰知啊 海風黏黏黏阮來靠岸

毋知誰兜誰人啊煮食芡芳味
怎樣踅神 這家常的街市
石壁咾咕 敢也有千萬年的螺仔殼
佇簾簷跤 綴歲月慢慢仔老

有人歸來 有人猶原流浪
有人流浪 有人揣著所愛
黃昏的故鄉 定著不時咧叫咱
誰知啊 路草迷亂躊躇在小巷 M̄-chai hô-ji̍t hô-goe̍h--ah iâu-oán ê hiàng-sî.
Chóaⁿ-iūⁿ lâi-kàu che thaⁿ-hiong ê káng-kîⁿ?
Chio̍h-khàm soaⁿ-lō͘, kám iā ū hún-âng-sek ê soan-ô͘-tîn?
Tī ji̍t-thâu-kha, iân soaⁿ-lō͘ tiām-tiām-á súi.

Ū lâng lî-khui, ū lâng iû-goân tán-thāi.
Ū lâng tán-thāi, ū lâng ná bô tńg--lâi?
Hông-hun ê kò͘-hiong tiāⁿ-tio̍h put-sî teh kiò--lí.
Siáng-chai--ah tōa-éng ê siaⁿ khàm-kòe hīⁿ-khang piⁿ.

M̄-chai gōa-kú gōa-hn̄g--ah sit-lo̍h ê kòe-khì.
Chóaⁿ-iūⁿ tī chia? che lāu-jia̍t ê káng-to͘.
Chio̍h-hoe-soaⁿ-khut, kám iā-ū chhàng kah bē-kì ê pì-bi̍t?
Tī goe̍h-kng-mî, he soaⁿ-phāng kim-kim-á sih.

Ū lâng lâu-lūi, ū lâng iû-goân chò-bāng.
Ū lâng chò-bāng, ū lâng m̄-kam chhíⁿ--lâi.
Hông-hun ê kò͘-hiong tiāⁿ-tio̍h put-sî teh kiò--góa.
Siáng-chai--ah hái-hong liâm-liâm liâm gún lâi khò-hōaⁿ.

M̄-chai siáng tau siáⁿ lâng--ah chú-chia̍h khiàn-phang bī.
Chóaⁿ-iūⁿ se̍h-sîn, che ka-siông ê ke-chhī.
Chio̍h-piah lo͘-kó͘, kám iā-ū chhian-bān-nî ê lê-á-khak?
Tī nî-chîⁿ-kha, tòe sòe-goa̍t bān-bān-á lāu.

Ū lâng kui-lâi, ū lâng iû-goân liû-lōng.
Ū lâng liû-lōng, ū lâng chhōe-tio̍h só͘-ài.
Hông-hun ê kò͘-hiong tiāⁿ-tio̍h put-sî the kiò--lán.
Siáng-chai--ah lō͘-chháu bê-loān tiû-tû chāi sió-hāng.


 

【 華語略譯 】

不知何日何月啊遙遠的昔時
怎麼來到 這他鄉的港墘
石階山路 可也有粉紅色的珊瑚藤
在太陽下 沿山路默默的美

有人離開 有人依然等待
有人等待 有人怎沒回來
黃昏的故鄉 一定不時在叫你
誰知啊 大浪的聲音蓋過耳邊

不知多久多遠啊失落的過去
怎麼在此 這熱鬧的港都
石灰山洞 可也有藏得忘記的秘密
在月光夜 那山縫亮亮的閃爍

有人流淚 有人依然做夢
有人做夢 有人捨不得醒來
黃昏的故鄉 一定不時在叫我
誰知啊 海風黏黏黏我來靠岸

不知誰家誰人啊煮食爆香味
怎麼恍神 這家常的街市
石壁咾咕 可也有千萬年的螺殼
在屋簷下 隨歲月慢慢老去

有人歸來 有人依然流浪
有人流浪 有人找到所愛
黃昏的故鄉一定不時在叫人
誰知啊 路況迷亂躊躇在小巷

 

 

愛爾蘭水手 穿越時空尋找原鄉

異鄉·家塚:打狗外國墓園的故事


 • cit_lui_hoe 發表於樂多回應(0)引用(0)歌仔冊編輯本文
  樂多分類:音樂切換閱讀版型

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/62184698

   
   


   
  -
  贊助商廣告