grotesque分類文章 顯示方式:簡文 | 列表

May 6,2010

Gōng神

  無長mā無短,無kàu 1禮拜ê黃金週假過去ah。1日讀冊ê速度實在bē赴日本人佇2點鐘內對文ê理解。黃金週過suah,接續來ê是連日ê報告,今仔日報告了,無表現kài bái,總是1 sut-á成就感to無,感覺家己無法度有khah深ê思考,顛倒單是愈來愈僥疑家己ê能力,來日本1冬半,學講日語1冬半,順利完成日語學校,順利考tiâu博士班,到底是好ah是艱苦?

  Bat予1位老師刁講,你毋bat文學,但是毋是你日語ê問題。(雙重傷害。酸kah足想beh kā tsing)我無法度表達我ê想法,倒頭來講,我ê想法已經是連帶關係中,早就因為語言hông phah斷。戰後ê台灣人是按怎過ê?「思想受到禁錮」,這句話總算深深khàng入心內。想著bat去訪問胡民祥先生,伊bat講改換用台語創作ê時,1段時間頭殼因為語言受著擾亂,無thang順利。彼陣聽著,有法度理解,到taⁿ,我才有法度深刻感受。

  騎鐵馬tńg來厝ê路裡,我gōng神去,我ê思想空去。我ê思想毋知藏對叼位去ah。找無。

  著振作啊!!

bichhin 發表於 樂多23:28回應(5)引用(0)

November 1,2009

気分転換

除非是自細漢就佇多語ê環境生活,若無,青春已經過一半去ah,tsiah重新學1個新語言,其實真正是「艱苦代」。

雖bóng對日語毋是無趣味,iā抱著 1款想beh koh khah了解阿公阿媽彼代ê心情teh倚近tsit-ê語境,總是,頭殼不時會 tùn-teⁿ,定定想代誌會有相phah電ê症頭發生。(就是台語mā寫bē出來,中文mā會變做講bē好...)我學日語ê狀況koh是「半自發」ê,咱若去kā想「跨語」ê世代hiah-ê老台灣人,怹無願意,iā著受環境所逼來轉換頭殼內ê符號,行過怹後半生。自按呢,濟濟人心內ê聲音壓佇深深ê所在,家己mā掀袂起來。實在真可惜,泛勢有外濟美麗ê故事,家己愛叫家己放袂記。

我iā有tsit款心情。濟濟代誌愛叫家己先放袂記。來日本1冬ah,uì完全聽無、講無、寫無,到最近,總算tsiah tauh-tauh發現家己會用日語思考、寫日文ê時毋免逐時需要先用中文iah是台語先講1遍、寫1遍tsiah翻做日文,已經tauh-tauh會當用日語寫。雖然iáu是kài「àu」,頑張っています。

「気分転換」ê意思是,換心情。最近,創1個日文ê blog,kā家己平常ê文章貼起lih bóng分享。若有會曉日語ê台灣朋友,mā歡迎相kap討論,若有日本朋友看著,mā歡迎指正。「森は静まり返ってた」,有閒來坐。

bichhin 發表於 樂多21:37回應(0)引用(0)

May 7,2008

無話無句

你敢會有tsit款感覺?失落、憂悶,彼个因段是為著,你kap你曾經siōng好ê朋友,無話無句。

知影伊tsit陣過了真充實,甚至是比你所向望koh khah早一日入佇信仰ê環境,予你淡薄仔欣慕,suah是無tsiam然認同。可能是出佇伊彼篇替KMT候選人祈禱ê文章吧。

無法度接受、猶無法度接受無法度改變伊認同ê事實。拄tsiah kap朋友講起,過去濟濟台灣學生出去佇海外,tsiah知家己是台灣人,思想意識tsiâu改換ê例。時代變lah,濟濟台灣學生,出去佇海外,無彼當時ê政治氣氛,mā真致覺家己是台灣人,甚至koh有某一款"神聖"ê台灣認同佇內面,毋koh,無法度接受伊替一个無beh承認錯誤、猶koh用霸權ê殖民主心態teh統治台灣ê黨,祈禱伊會當"領導"台灣人。

但是,上帝應允伊ê祈禱。

敢是上帝毋是應允,是台灣人猶佇試煉kap懲罰ê階段?

Mā泛勢我家己ke想,生命毋若án-ne niā-tiānn,佇彼个無話無句ê中間,kiám-tshái我猶未學著上帝beh予我ê啟示。

bichhin 發表於 樂多23:08回應(1)引用(0)

April 22,2008

毋知teh驚啥?

我ma毋知家己teh驚啥。

連知影可能受家己一个人坐捷運轉藍線,就 tsiok抗拒。
(平常慣習坐紅線,毋免換車、koh ai面對tsiok狹kheh生份e所在...)
像芭樂會驚蛇彼款驚。Tsiok討厭tsit款驚e感覺。

連tsit種小khua代誌tioh會凍驚?我koh會凍創啥?

Kho-ling si iau-bue sik-eng tsit e sinn-tshi, kho-ling si tsiok tu-lan hit-tsiong khuann tioh tsiok tse lang ti Taipak tshia-thau teh kheh, koh m-tsai si long beh kheh khi toh e kam-kak, hoo lang ak-tsak hoo lang siunn-tiann tsiok huan pah.

Beh an-tsuann克服? an-ne khi Jit-pun beh an-tsuann?...

bichhin 發表於 樂多0:24回應(2)引用(0)

March 2,2008

【grotesque】目針體質

總算擋袂tiâu,提針,ùi腫kah家己看mā會驚ê目針tuh落。驚痛毋敢tuh,慢慢ah「tam」,結果是目睫皮hiông-hiông出力,無小心對針顛倒tuh落,黃白黃白ê膿無張持suah tsut出來。Koh續是目睭仁反紅,目箍tsiâu澹。


自從幾個月前,因為目睭疼去看眼科,無偌久,就開始有生目針(針眼)ê症頭;前幾tàu lóng用進前醫生開ê目睭藥仔kā抹,過轉工差不多就消。Suah koh過一站仔,就koh生;koh抹就消,koh生就抹。

開始感覺身軀可能有淡薄仔變化;只是敏感反應ê所在無仝款。進前是胃會peh腹,tsit-tsūn是生目針。

想講,膿tuh破了後,消kah差不多,應該會使。昨昏,猶koh生出了,只有乖乖仔去看醫生。開3項食ê藥丸、2罐抹ê藥水kap藥膏;mā毋知偌久會好?

希望,除了健康愛注意以外,毋是beh提醒我啥?親像是目睭可能無看清楚就決定什麼代誌,等等,這類ê警告:)

2008/03/02

bichhin 發表於 樂多23:45回應(2)引用(0)

December 18,2007

【grotesque】繼續痟^^

面正經大kah足欠打、足m是款。M-koh,ma是真佮意tsit張相片,因為笑kah真自然!(真濟人感覺我無笑e時,真"機車",eh....這ma是事實啦!)雖然tsit張有"相親照"e嫌疑,不過,這thang證明1項代誌:查某囡仔,"生緣免生媠",哇哈哈^^.....家己褒khah袂臭tsho....^^。 嗯,變作"上班族"到tann,已經4個外月,其實不時tioh調適1寡心態:拄tioh袂爽、ak-tsak e代誌,ma是愛繼續保持歡喜、純真、平靜e心情,面對所有e一切;定定an-ne ka家己講,生活會khah自在、khah好過^^。新e一年koh beh來ah,liam-mih 30歲ah,希望40歲e我,ma koh有tsit種歡喜、樂觀、三不五時"痟痟"e款式。 ...繼續閱讀

bichhin 發表於 樂多0:29回應(2)引用(0)

October 25,2007

【grotesque】月餅面


這是風颱天(1006)hit日透早坐車ui台北去台中e中山醫學大學,ti研討會會場hip e,笑kah真自然(teh聽詩人陳明仁先生紹介我,伊講kah稍khua 「hàm」),m-koh因為是公共場合,be笑kah過頭「痟」,若無,平常時笑long無teh「節」(tsat) e。所以真kah意tsit張相片。(Bouchin hip e.)

到taN已經有2遍評論論文e經驗,tak遍評suah,long感覺淡薄後悔,雖然ma感覺家已應該是「不失幽默」,m-koh ma「不失機車」,有時仔koh tsiok「機車」。(評得太苛、太兇。)Bouchin幫我hip e另外幾張相片,我家己看long想beh ka相片內面e人「tsàm」。

頂一遍評論文是ti靜宜大學(6月),hit日ma是風颱天,沙鹿火車頭koh淹水。聲邦去ka我載e時,沙鹿e水tu退suah,土跤long是黃土色。Hit-tsun teh趕論文,聲邦一看tioh我就講,「喔!變瘦啊變瘦啊!m-koh面nah koh是肉餅面?哈!」(hit遍ma評kah tsiok「機車」...事後long驚發表人tsiok受傷...)

對啊!nah會按呢?面永遠tsiah大!正面像肉餅,側面像月餅:)

bichhin 發表於 樂多1:44回應(1)引用(0)

October 24,2007

【grotesque】瘋、歹勢。

這是今仔暗時,房間門鎖起來,聲音開盡磅,耳機掛leh,teh聽e歌。
〈瘋〉-阿弟仔 (現場版)

koh有另外一條, 〈歹勢〉(我無讀冊)-也是阿弟仔

這是我長那麼大,第一次很想抽菸。 2007/10/24

...繼續閱讀

bichhin 發表於 樂多21:05回應(0)引用(0)

September 28,2007

【grotesque】彰化九月天

這 是1張「劇組」相片。倒手爿ê查某囡仔是導演;我邊仔2個緣投仔桑ê頭鬃是我梳--e(第1遍做「造型師」,哈;9/21佇台中表演,tuà彰化,tú好 過轉工來看人拍片;順續插1跤^^);其他ê「劇照」有幾仔張囥佇tsia,huān勢有機會大家看會著tsit塊影片。

我真 佮意tsit張相,有3個人是舊時代ê穿插,其他ê人mā穿kah真tshìn-tshái(隨性);後壁ê圍牆仔tsiâⁿ有歷史感,he是彰化高中附 近ê老眷村,beh起來tsia著愛爬1段崎,四墘ê日日春(長春花)開kah真媠;起lih到位ê時,koh有看著1個「杯杯」揹(phāiⁿ)1個大 「kha-bang」(日式台語,袋子)beh落去,嘴底有話,是guán lóng聽無ê「鄉音」。

有1款變形、倒退、恬靜、美好ê時間感ùi相片內面勻勻仔流出來,講bē好勢,實在真佮意tsit張相片(就像碩一讀tio̍h「grotesque」tsit-ê單字仝款,hiah-nih佮意)。台版人間四月天,嘻嘻!(2007/09/22,彰化;攝影:容嘉)

2007/09/27


bichhin 發表於 樂多1:00回應(1)引用(0)

September 25,2007

【grotesque】《1188》

1188
聖經 最短的一章 詩篇117篇
聖經 最長的一章 詩篇119篇

詩篇118篇 位於聖經的中心

於詩篇118之前共有594章
於詩篇118之後也共有594章

將594加上594,你會得到1188……

歡迎笨蛋 我知道你天生浪漫 歡迎錯亂 我知道你偷偷把門打開了

Tse是阿弟仔《1188》 (2005)專輯文字中ê 1段話。進前一直無「慾望」想beh買tsit張(但是阿弟仔其他專輯我差不多tak張lóng有);代先是無錢,第2是想講可能lóng電音我聽無。拖 到tsit-má,買tioh了後,….....我無食菸mā無注嗎啡、吸大麻,m-koh真正有聽kah「中毒」ê感覺。

「概念」tsit層代誌真歹用文字iah是話語交代、完成。《1188》kā beh傳達ê「概念」出力拉(giú) kah極低(kē)、極高(kuân),tension無限;有1款hông kui-ê縛起來、koh作1伙thaú放ê快活,koh有「平靜」。

*延伸閱讀
一種對音樂中毒的態度──阿弟仔+DJ Point,乘二專輯發表巡迴 文/周郁文

bichhin 發表於 樂多13:49回應(0)引用(0)
 [1]  [2]  [最終頁]