戀愛夢分類文章 顯示方式:簡文 | 列表

April 30,2008

心湧

Phak佇桌頂,睏袂去。 舊舊e心情走來,m-koh,
已經袂有傷悲,袂酸,嘛袂疼ah。


===============
心湧

甘願你佇水邊,
毋bat行倚;
甘願你起落ê心湧,
無koh遷徏。

海,ùi彼爿溢來,
反起反倒;無聲
恬恬予三個人
著磨、tsē罣。

2008/04/30

bichhin 發表於 樂多13:02回應(0)引用(0)

March 19,2008

百合kap日頭花

有tang時á,感動ê心情毋是即刻ê,看著啥物人ê文字、曝佇啥物溫度ê運動埕。無張持tsiah去想著昨昏ê兩蕊日頭花,kap頂日ê百合。

細細兩蕊百合kap日頭花,猶koh惦惦挺佇hia。捧佇手裡ê會lian,開佇心內ê袂謝。

變良善ê人,好運會續來,ng望照ng望所行;明年ê日出作伙佇東京看。

bichhin 發表於 樂多0:21回應(1)引用(0)

August 30,2007

【秋天的囝仔】我已經無楓仔葉

逐個愛人仔,lóng是1個囡仔;逐個bat愛過ê愛人仔,lóng是1個死去ê囡仔。時間久久,mā會koh囥tī心肝底層、iáu有寡氣息仔tháu會出來ê所在;tī你無疑誤ê時手伸出來,用像beh討物食ê無辜表情,teh提醒tio̍h kā思念。

秋天又koh beh來,最近定定頭殼內teh唱1條歌:〈秋天的囝仔〉(收tī《秋天的孩子:思念卓奇》專輯,2005)。「狡獪」(káu-kuài)慣勢ê豬頭皮(朱約信)真少唱tsiah-ni̍h「深情」ê歌,為著紀念伊ê好朋友李坤城怹後生;傷心ê爸爸用歡喜ê心情,祝福伊ê囡仔飛去天頂變作天使,永遠kā怹看顧。甘願án-ne想起,有時楓仔葉是訊息,有時風聲是伊teh叫你。

伊beh離開ê時,我送伊1本絕版、真無簡單tsiah買著ê冊《我喜歡這樣想你》(胡 慧玲著),封面是鄭竹梅劃爸爸鄭南榕ê像。「Hō· góa án-ne siūⁿ lí.」我留tsit句話tī冊ni̍h予伊,伊問he什麼意思,我惦惦無話,tī心內kā伊應:「Hō· góa án-ne siūⁿ lí. 當作你mā已經死去,tī siōng美好ê時陣死去。」1個生命死去,就有1個天使出世tī另外1個世界看顧每1蕊暫時孤單、iáu茫茫渺渺ê靈魂。

Án-ne khah好,至少khah好;無koh tsē掛,無koh心疼(thiàⁿ)。Hiah-ê楓仔葉,我lóng有收tio̍h--à,收tio̍h to̍h好--à,我囥tī心內,án-ne tio̍h好--à!秋天的囝仔!我已經無楓仔葉;願你hiah-ni̍h良善。

秋天的囝仔 詞:李坤城,曲、唱:朱約信

...繼續閱讀

bichhin 發表於 樂多23:55回應(1)引用(0)

June 1,2007

【murmur】紅玫瑰kap白玫瑰

也許每一個男子全都有過這樣的兩個女人,至少兩個。娶了紅玫瑰,久而久之,紅的變了牆上的一抹蚊子血,白的還是『床前明月光』;娶了白玫瑰,白的便是衣服上沾的一粒飯黏子,紅的却是心口上一顆硃砂痣。--張愛玲〈紅玫瑰與白玫瑰〉

讀 大學e時siong愛讀張愛玲e小說,tsit-ma ti研究所讀e,khah少中國e物件,m-koh猶原感覺張愛玲是siong了解人性e東方作家,khau-se人性e黑暗kap現實,long用 tsiah-nih優雅e比喻thian開ti人e目前(bak-tsing),m-na比喻用kah tsiok「四適」(su-si),短短1篇,long hong感覺時間流轉竟然hiah緊、hiah無常,目1下睨,悲傷e、繁華e,long過去,an-ne深深過去;「洞悉」、「透徹」e感覺,傷心 tioh be留siunn久,kan-tann賰「惆悵」,khah be過頭遺憾。

研究小說以來,一直想beh寫小說,大學e時,寫過2篇中篇小說(當然是華文,hit-tsun連什麼是台語文學long m知),1篇寫愛情、1篇寫家族(見誚kah,寫kah tsiok bai!)。最近,論文差不多beh進入siong尾階段,當然,koh有濟濟所在ai增加、修改,soah一直想beh寫小說,一直想beh寫。手 kai癢(tsiunn)。

想beh寫台語小說。我知影以我e時代、經歷,beh寫出像清文hiah-nih好e「庶民」小說(不只是風格,koh有關懷e視野),khah無可能。我ma真佮意王貞文e小說,hit-tsun看了e心情,tsit-ma koh真隨時tioh轉來,ma koh再1次印證「黑暗與良善」、「天使與惡魔」e寓言kap體會。想beh寫台語小說。有1種準備beh迎接「伊」來e感覺。

一定tsiann濟人kap我仝款,讀過〈紅玫瑰與白玫瑰〉(收ti《傾城之戀》) tioh會ka hit段經典e文字記tiau-tiau,「明月光」無法度kap「硃砂痣」共存,只好1項變作「蠓仔血」,iah無tioh 1項變作「飯粒仔」;聽起來無奈,m-koh無定tioh an-ne才是「處世之道」,換1個角度想,性命才會khah無驚惶、怨慼kap反悔。

希望有1日,我會tang有王貞文寫《天使》e勇敢kap美善、清文寫《虱目仔e滋味》e溫柔kap「khiang-kha」,寫出張愛玲hit款像khia ti某1個位、khia kah「在在」teh看世間、「傾城了也繼續愛戀」、「無畏無傷」e台語小說。

2007/06/01

bichhin 發表於 樂多2:49回應(0)引用(0)

March 11,2007

【無字ê情批】無定tioh阿媽bat字

Tse應該是黃乙玲ê歌其中我siōng kahê 1條,感覺1條簡單ê歌詞,背後有1段美麗ê故事,hūan勢會tàng寫出1齣劇本、1部小說、1首長長ê詩。最近teh1寡白話字詩歌,作者是1位老阿媽,號作卓緞1901-),百外歲--aiáu tòa tī花蓮,身體tsiânn勇健,囝孫lóng tī身邊陪伴。Bóngbóng1寡問題,耳孔邊soah lóng會無張持浮黃乙玲tsit條歌出來,「無字ê情批」。 

報紙lóng講卓阿媽m̄-bat字,竟然會曉寫詩唱歌、o-ló上帝,其實,阿媽是用教會白話字(POJ,台語羅馬字)寫詩,透過白話字書寫,真自然tio̍h kā伊心內ê歡喜、疼惜吟出來。 

Teh「無字ê情批ê時,總是會想講,無beh phah開情批ê阿媽,定tio̍h mā像卓緞阿媽仝款,m̄-bat漢字,m̄-kohbat白話字,bat真濟代誌、有真濟智慧;對萬項代誌看會透、無計較。 

有可能寫「無字ê情批ê阿公,是用白話字寫ê,只是阿媽看無。總是,阿媽ê感情hē tsiok深,無beh phah開情批是因為驚受傷、無beh接受任何ê可能;m̄-koh經過tsiânn濟年了後,tsiah有法度真正phahhit張情批。 

我家己iáu無像阿媽hiah「在」ê智慧,會tàng面對決定結束ê情義,不過,總算ta̍uh-ta̍uhtàng無去phah1寡物件,kan-tann tio̍h kā秘密iōng全部ê白話字寫另外1個所在。無定tio̍h真久以後,家己變作1個阿媽ê時,有人phahhiah-ê秘密,希望怹講「阿媽m̄-bat字」, 而且會講,hiah-ê秘密,hiah-ni̍h媠。

...繼續閱讀

bichhin 發表於 樂多20:56回應(2)引用(0)

November 20,2006

【Koibito】愛kap意志

Chū-án-ne, góa piàn-chò chi̍t-ê am-khàm chin chē pì-bi̍t(秘密) ê lâng. Chi̍t-hāng goân-in sī té chin chē lâng ê pì-bi̍t, put-chì sī sin-piⁿ ê pêng-iú, koh ū chē-chē iáu bô ki-hōe hông khoàⁿ-tio̍h ê bûn-jī, kó·-chá-lâng ê pì-bi̍t; koh-nā sin-piⁿ ê lâng, khah chē sī chi̍t-kóa sīu-siong ê sim-chêng, sīu-tio̍h só·-ūi “Chèng-gī”(正義) ê lâng siong-hāi ê sim-chêng, hiah-ê kì-tì tī in chit-sì-lâng lóng hú-bē-tiāu, tī góa mā sī. Tio̍h chhiūⁿ sè-hàn lâu-lo̍h ê to-hûn(刀痕), bē-thiànⁿ, ū chi̍t-ji̍t, kì-tì gîa khí-lâi, ná chhiūⁿ ū sî-kan ê hoe̍h tiām-tiām teh lâu.  

Chêng chi̍t-chām khòaⁿ Rollo May ê “The Courage to Creat” (創造的勇氣),  che-sī ū chi̍t-piàn khì Lâm-chng (南庄) chhōe chi̍t-ê gē-sut-ka Sèng Chèng-tek (盛正德), i ū sía-kòe chi̍t-pún chheh, hō·-chò以畫療傷:一位藝術家的憂鬱之旅 , góa chin pòe-ho̍k i ê ióng-khì kap i chin iù-lō· (細膩) ê sim-kéng. Hit-ji̍t tī in chhù khoàⁿ Eleni Karaindrou(安哲羅普洛斯) ê “Eternity and a Day” (Éng-oán ê chi̍t-kang; 永遠的一天) , tú-hó Sèng lāu-su kóng khí Rollo May(羅洛‧梅) chit-ê sim-lí tī-liâu-su (心理治療師), tio̍h-sī án-ne, góa chiah-ē khì khoàⁿ Rollo May e chheh. Liáu-aū góa koh khì khòaⁿ Sèng lāu-su sàng góa ê oē-chheh (畫冊) , lāi-bīn ū i ín-iōng Rollo May ê ōe : 「有創造力的人最特別的地方,是他們能與焦慮一起生活,他們甚至願意付出很高的代價,如身陷不安全感、過度敏感與無招架之力的困境,只是為了獲得『神性的瘋狂』這項禮物。他們看到『非有』時,不會跑開,反而要上前遭遇它,與它搏鬥,強迫它產生出『有』。」góa mā kā chit-kù-oē sàng hō·Thiⁿ-sài(天使).  

Chòe-kīn mā lóng teh khòaⁿ i ê chheh, chin-chhiūⁿ sī “Power and Innocence : a search for the source of violence”(權力與無知). kî-tiong siōng kah-ì ê sī “Love and Will” (愛與意志i ùi chi̍t-khóan o·-àm kap kong-bêng tang-tiong, iōng chin lí-sèng koh kám-sèng ê chhiú-hoat khí ké-soeh lâng ê jio̍k-tiám án-choáⁿ sán-seng, hō· lí ke chin liáu-kái ka-kī, hō· lán ê Aì kap Ì-chì bē in-ūi sî-tāi ê hun-liat soah thiah-lī, hō· lâng tī tiông-sin jīn-sek Aì kap Ì-chì ê tiong-kan, chìn-chi̍t-pō· koh chhòng-chō chhut lēng-gōa chi̍t khóan sin koh chiàⁿ-bīn, liāu-sióng bē kàu, chin tōa ê le̍k-liōng.

Lâng pún-lâi tio̍h ū o·-àm ê chi̍t-bīn, ū chin chē pì-bi̍t, éng-éng sī m̄-káⁿ bīn-tùi khah chē. In-ūi sèⁿ-mīa éng-éng tio̍h(必須) / tio̍h-sī(就是) chiah-nih bí-hó, in-ūi iáu koh siūⁿ beh kái-piàn, in-ūi kài-chío koh khak-tēng ka-kī ê sèⁿ-mīa iáu-ū ióng-khì, jia̍t-chêng iáu-bōe sio liáu, koh ū khùi-lat tùi hi-bāng ê hong-hiòng kiâⁿ khì, chai-iáⁿ chiām-sî bô hoat-tō· kái-piàn, mō·-tio̍h tūi-lo̍h ê gûi-hiám, chū-án-ne, ka-kī mā piàn-chò chiok chē pì-bit, tû-khì tī pì-bit tiong koh khah jīn-sek ka-kī, mā teh ha̍k-si̍p kā pì-bi̍t lâu-tī sim-koaⁿ lāi.


bichhin 發表於 樂多20:44回應(4)引用(0)

November 11,2006

【Courage】Iáu無離開傷悲ê勇氣

Koa̍t-tēng 1 hāng tāi-chì su-iàu chin tōa ê ióng-khì. Chit-chām-á lóng tī tiû-tû ê chōng-hóng lāi-bīn. Hit-khóan chêng-hêng tia̍t-pia̍t tī 1 ê lâng ê sî-chūn koh jú chām-gâm (more than嚴重). Ū tang-sî, ná chhiūⁿ teh siūⁿ sím-mi̍̍h, soah koh thâu-khak bē tín bē tāng. Tùi 1 ê kāu bîn-bāng, put-sî ài iōng su-khó chèng-bêng chûn-chāi ê lâng lâi kóng, khang-khang ê kám-kak khó-pí sī sí, ū-hûn bô thé. Tiû-tû ē hāi sí chit-ê lâng, chhíu-tōaⁿhō· i bô-hoat-tō· su-sióng.

Tú thak tio̍h 1 pún Hui-chiu ê sío-soat, Ben Okri sía ê The Famished Road (飢餓之路) ,(王維東譯序) lāi-bīn 1 kù ōe chiok chhim-khek: Ài pí sí khah oh tit. (愛比死更難) Hit-kù ōe chhut tùi chú-kak ê papa ê chhùi-ni̍h. In-ūi tĪ hit-ê kok-tō·, chha-put-to “Sàn-chhiah”(貧窮) sī sìⁿ-mīa ê choân-pō·, beh “Sí” chin kán-tan, beh kiù chit-ê kāu-pēⁿ ê gín-á tio̍h ài ū chin tōa ê “Ài”, in-ūi  “Ài” kà lâng tio̍h iōng-chīn khùi-lat hù-chhut i̍t-chheh, bô-lūn tāi-kè, si̍t-chāi khùn-lân.

Che kap góa ê chōng-hóng ū sím-mi̍h khan-liân? Ū, in-ūi kám-kak ka-kī bô “Ióng-khì” thoat-lī siong-pi, kìⁿ-chāi i teh “chìu”(腐蝕) ka-kī ê jia̍t-chêng kap su-khó.

Ài pí sí khah oh tit. Sàn-chhiah ê lâng bô hoat-tō· soán-tek in ê chhú-kéng, in tio̍h-bôa ê kan-taⁿ sī sin-khu, ia̍h lán leh? Ū lâng kóng, “Siōng tōa ê Sàn-chhiah sī Tham”(貪婪是最大的貧窮), tio̍h-bôa ê nā m̄-sī sin-khu, mā pí sí khah oh kòe.

The Famished Road chit khai-sí án-ne sía: 一開始有條河。後來河變成了路,路再向整個世界四處延伸。因為曾經是河的緣故,路老是餓著肚子。Chiok súi. Che sī chit pún Mô·-hoān sía-si̍t (Magic realism) ê Hui-chiu sió-soat, iōng sîn-kòai ê sía-hoat khau-sé (irony) Si̍t-bîn, sía chhut hit-tè O·-sek thó·-tē ê Kim-sek hi-bāng ê sío-soat. Chin si-ì (詩意), mā in-ūi su-liām ê iân-kò·, chin chē bûn-jī thak-khí-lâi lóng chhiūⁿ teh thak À-chêng sío-soat ê sim-chiâⁿ.

Ū 1-ji̍t hām ti-ti kóng tio̍h ma-ma, ōe-kù tang-tiong, hoat-hian ka-kī kong chhut chit-kù-ōe: góa kám-kak ma-ma sit-khì “ài lâng” ê lêng-lek. Kóng soah, góa tī sim-lāi chhiak 1 tîo, nah ē án-ne? ná ē án-ne? góa mā chiok kiaⁿ ū 1 ji̍t ka-kī mā piàn án-ne. Aū-lâi, koh iōng chit-khóan siūⁿ-hoat sòe-hok ka-kī: Chí-sī iáu-bô lī-khui siong-pi ê “Ióng-khì”. (猶無離開傷悲的勇氣


bichhin 發表於 樂多16:47回應(0)引用(0)
 [1]