May 19,2008 00:29

一段林茂生ê譯文

下底tsit段話,是佇1933年4月ê《台灣教會公報》(第577期,頁10)看著。彼篇散文是林茂生所寫,〈數念過去ê人〉。伊uì伊ê米國朋友Walter A. Taylor,寫予怹過往ê細囝ê文翻譯作台語,講「ài予凡若流目屎猶未ta ê人,看了受安慰。

看著這幾句話,koh有彼人所寫ê,感覺心情不止平靜。定著咱自少年就會tàng看生死ê事khah輕,就若受著磨,亦袂hiah-nih艱苦。

貼彼个原文kap林茂生ê台譯,kap大家分享:

It is not meet for us to judge God’s way.
And if he calls a child it is because He needs him.
Some live long and never learn.
Some are called early, because they have finished their training.
There is work to do beyond the sky, work that the Architect of Space wants done by children.
That’s why he asks them to come early, that may fit themselves for higher work.

人欲判斷上帝所行ê事,是無合宜。伊若是有召囡仔轉去伊兜,是因為伊有欠用伊。
有人食長歲壽,也攏無學半項。有人khah早受召,是因為伊已經受訓練清楚。
佇天裡彼爿猶原有工thang做。彼个工是即个宇宙建築ê大師傅,ài囡仔去鬥做。
因為按呢,伊chiah召囡仔khah早轉去;ài予in備辦來合彼个khah高尚ê工程。
ps.林茂生佇頭前講:

真湊巧(chhàu-khiáu),就是tng我佇美國接著我厝裡ê囡仔過身ê歹消息ê時,伊是頭一人走來安慰我ê心ê人。無拍算,taⁿ不幸輪著我著寫批kā in安慰。

 • 您可能有興趣:

  若有彼日,beh按怎?
  bichhin 發表於樂多回應(0)引用(0)自由夢編輯本文
  樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:482

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/6047999