March 13,2007 15:25

起造謙卑ê力量:寫ti 2007「春天開門.公義透光」二二八「文化論壇」頭前(下)


(接上篇)

二二八,謙卑ê力量

當「二二八」成為符號,koh訂作「假日」了後,真正ê「公義」soah一直無來,因為,伊猶原kan-ta° hông看作是某1ti̍t-beh老去êê悲傷,並台灣人「共同ê」集體記憶。無記持to̍h m̄án-choáⁿ袂記,無了解to̍h m̄án-choáⁿ原諒。總是,時間tio̍h-ài繼續sóa行,除加害者kap被害者明確定位,仝步ê khang-khòe mā tio̍h繼續向前。

tio̍h 228,除去族群、對立,koh hō·tio̍h sím-mi̍h?台灣ê sím-mi̍h

有濟濟堅強靭性ê查某人,刻苦存活,扶持in自細漢失去老父ê囡仔;有1 tīn勇敢ê青年無顧生死加入革命軍保護衛家園;有1群日本時代to̍h反抗ê「台灣文化協會」成員,ta̍k-ê lóngin「文化仔」,戰後繼續用柔性ê態度kap方法保守氣候;幾位良知ê「媒體人」,因為堅持報導「真相」soha無命,無法度傳承台灣人「土直」ê好品德;藝術家bat tī戲劇暗藏春雨ê殘酷、音樂中傳達真切soah tio̍h分離ê愛意;文學作品中偷渡無法度見光ê真實。Koh有愈濟愈濟ê「文化人」,in寫字ê筆、畫圖êlóng sńg斷去,等待咱重新接續描繪、重新起造發展走cheng ê美學kap圖像。


tio̍h 228,除去蔣介石、陳儀,koh hō·tio̍h siáng台灣ê siáng

敢會記中國來ê版畫家黃榮燦bat刻出導火線ê經典畫面〈恐怖的檢查〉?敢會記頭1位入選日本帝國美展ê陳澄波用彩筆畫出台灣chiâⁿ濟所在ê美麗?敢會記獨幕劇作家簡國賢、導演宋非我用《壁》演出事件進前,民不聊生與社會黑暗ê情形?敢會記小說家呂赫若〈冬夜〉內面siōngê槍聲,預言過tńgê天光時無法度天光?敢會記議員媒體人王添灯事件前1bat tī燈前寫出「為最大多數、謀最大幸福」ê志願?敢會記深愛台灣ê文化頭人林獻堂,án-chóaⁿ失望留lo̍h「危城不入,亂邦不居」êto̍hkoh tńg來、老死他鄉?敢會記少年ê隊長鍾逸人chhōa「二七部隊」埔里山區kap國軍21sioê意氣驍勇?敢會記愈濟愈濟想beh hō·台灣愈好、tio̍h直接ia̍h間接參與「政治」ê文化菁英,hiah-ê醫師、律師、文學家、畫家、教育家、政治家、企業家、報人,án-choáⁿ無緣無故、不明不白tio̍h斷送性命?

Tī hit-êtia̍p,斷送êtio̍h m̄-nā是性命--a長長ê暗暝,吞忍êphah-sńg ê,是無法度莩芛、大欉ê,「台灣新文化」。

總是,準是曾經悲情、曾經啞口,「二二八」會chiâⁿ1支鑰匙,hō·台灣人重頭認識台灣、認同家己ê土地。了解ê過程中,學tio̍h憐憫ê目屎kap疼惜,hō·前進ê勇氣;thang勇敢注目孔嘴,thang替猶原不公義ê社會起身關懷;hō·重建文化ê力量ke 1謙卑ê溫情,然後向真正ê「多元」。 

春天開門.公義透光(Chhun-thiⁿ khui-mn̂gKong-gī thàu-kng

台灣敢有「文化」?該問ê應當是,chit-ê有時間tehkiâⁿ、有獨特歷史發展ê空間,因為大力壓迫所扭曲形成ê文化,án-choáⁿ kā chhōa向光明正直,成作台灣人自信ê基礎:tio̍h有重重坎坷ê歷史kap濟濟斷裂ê,咱êtio̍h豐富精采、穩實khīa在。

存在主義大師Rollo May 《自由與命運》ni̍h,「tī kap命運khiú-lak ê時行慢慢tī beh lak-tio̍h自由ê中間,咱ê創造力kap文明to̍h tī hin生。」無法度脫離ê受殖運命,hō·1ê殘活者,chiâⁿ pháiⁿ安頓in存活lo̍h來所ài承受ê憂悶kapchit 1代,無直接ê驚惶,應當tio̍h-ài tī走找in ê憂悶kap疼了後,「性命中tio̍h經歷ê失落」內面,kā hiah-ê地獄ni̍h ê靈魂kap精神lóng牽引tńg來,重頭面對斷裂、重建chhē-lo̍h ê知識、重新創造、見證屬「咱」台灣人共同、感覺驕傲ê「文明」。

紀念事件ê 60週年,咱beh tùi「文化」ê角度重新認識「二二八」。「春天開門.公義透光」ê巡迴論壇訂三月,有事件延伸ê歷史意義。Ia̍h ùi文學、戲劇、美術、媒體、女性等等ê文化層次來走找kap反省,hō·「二二八」mài總是hō·政治舞弄kah變成空洞ê物件,會tàngtio̍h愈濟人文提昇,mā kap在地hâm教育層級有khah交流,穩實台灣文化ê型塑權kap詮釋權,成作植入新1代台灣人ê主體意識。

像前輩作家王昶雄寫ê詩歌:「阮若打開心內的門,就會看見五彩的春光」,蜘蛛絲纏kah烏暗紛亂ê心門,tng teh等咱勇敢phah開;Ia̍h光,kan-taⁿ微微仔透入來,公義kap和平,會台灣人lóng真正the̍h-tio̍h hit支號作「二二八」ê性命ê鎖匙以後,慢慢臨到。

Hit-chūn,咱lóng勇氣面對「失落ê原點」,咱ê「文化」thang真正重建,án-ne,形成展現優質民族性ê台灣,kan-taⁿsiosio、「淘空」、「緋聞」,可怕惡質ê青狂逐。Tio̍h60年前,中國左翼分子來台灣訪問ê感受:「台灣的民眾,在性格上具有熱帶人的熱情單純與忠厚。Hiah-ê吟苦耐勞kap儉樸ê印象,會ke1謙卑ê力量,hō·重新成作hō·世界熱愛感動ê,台灣人。

2007/02/27,嘉義。2007/03/01台譯,刊《台文罔報》,2007.02(看中文版)


 • 您可能有興趣:

  無仝階段,猶原堅定ê kún-chūn(海翁台語文學獎新詩正獎感言)
  bichhin 發表於樂多回應(2)引用(0)自由夢編輯本文
  樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:626

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/2847419

  回應文章
  美杜莎之力的效果是厉害,可是,若是不能将足够多美杜莎之力打进颜开体内,也达不到一击取胜的作用。
  www.365xiuba.com http://www.365xiuba.com
  | 檢舉 | Posted by www.365xiuba.com at June 20,2014 06:22
  信笺在楚修尘的指间化为了粉末飘然而下,迷了他的视线。
  www.ri8a.com http://www.ri8a.com
  | 檢舉 | Posted by www.ri8a.com at June 20,2014 06:22