December 19,2010 13:24

La Verda Ombro

總算,tshuē著ah!《La Verda Ombro》。親像眠夢仝款。

是講,確實,連溫卿,你彼曰有出現佇我ê夢中。我直直想beh kap你講話,suah單是無遠mā無近,金金kā你相。你ê面容平凡,有1港氣,穩在、執著,koh有素樸。

《La Verda Ombro》,我iáu讀無你。規部雜誌,拼音文字thiap kah tīⁿ-tīⁿ,你ê思想、你ê行動,定著koh有你藏起來ê秘密,你用彼ê語言展現siōng真實ê家己,iā用彼ê語言掩嵌siōng真實ê家己。

我beh去tshuē你,koh beh去tshuē你。

記念12月8日,佇東京tshuē著《La Verda Ombro》。

 • 您可能有興趣:

  幸福ê滋味
  bichhin 發表於樂多回應(2)引用(0)青春夢編輯本文
  樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:1038

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/14734271

  回應文章

  Chio̍h Phok-guân ē-hiáu Esperanto, li ē-tàng khó-lū tshiánn i tàu-hoan-i̍k.
  | 檢舉 | Posted by Taokara at December 23,2010 11:14

  Guá tsit-má ta̍uh-ta̍uh teh o̍h ah o̍͘h.

  kî-si̍t tsu-liāu tsin tsē, bo̍k-tsîng mā bô su-iàu tsuân-pō͘ huan-i̍k, m̄-koh to-siā lí kā guá kóng tsit kiāⁿ tāi-tsì, guá nā û būn-tê thang kā tsíng-kàu.
  | 檢舉 | Posted by Bíchhin at December 23,2010 11:30