May 6,2010 23:28

Gōng神

 無長mā無短,無kàu 1禮拜ê黃金週假過去ah。1日讀冊ê速度實在bē赴日本人佇2點鐘內對文ê理解。黃金週過suah,接續來ê是連日ê報告,今仔日報告了,無表現kài bái,總是1 sut-á成就感to無,感覺家己無法度有khah深ê思考,顛倒單是愈來愈僥疑家己ê能力,來日本1冬半,學講日語1冬半,順利完成日語學校,順利考tiâu博士班,到底是好ah是艱苦?

 Bat予1位老師刁講,你毋bat文學,但是毋是你日語ê問題。(雙重傷害。酸kah足想beh kā tsing)我無法度表達我ê想法,倒頭來講,我ê想法已經是連帶關係中,早就因為語言hông phah斷。戰後ê台灣人是按怎過ê?「思想受到禁錮」,這句話總算深深khàng入心內。想著bat去訪問胡民祥先生,伊bat講改換用台語創作ê時,1段時間頭殼因為語言受著擾亂,無thang順利。彼陣聽著,有法度理解,到taⁿ,我才有法度深刻感受。

 騎鐵馬tńg來厝ê路裡,我gōng神去,我ê思想空去。我ê思想毋知藏對叼位去ah。找無。

 著振作啊!!

 • bichhin 發表於樂多回應(5)引用(0)grotesque編輯本文
  樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:611

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/12321125

  回應文章

  有影著振作!雖罔有 hiah-ê 歹聽話 ná 火 teh 燒,m̄-koh,你 ài 做1隻鳳凰,uì 火--裡重頭生!
  | 檢舉 | Posted by Taokara at May 9,2010 14:09

  to-siā, guá to tsai-iáⁿ tī tsia saiⁿ-nai 1 eh,
  lí tio̍h ē lâi kā guá kó͘-lē ah, haha:)
  | 檢舉 | Posted by Bíchhin at May 9,2010 15:12

  Bítshin ka-iû neh !!

  í-king kàu ài tshuân lūn-bûn ê sî-kan ,guá mā-sī thâu-khak mo͘h leh sio......khang-khuè kui tui,Tâi-uân ê bī-lâi hō͘ lâng huân-ló, sim tsīng bē loh--lai....tsóng--sī kha-pō͘ bē-tàng thîng, iû-guân ài kè-sio̍k kiâⁿ...
  | 檢舉 | Posted by Honghūi at May 19,2010 12:05

  辛苦囉~~美親妹妹~~啥時回台灣,都沒聯絡一下吼~~miss you 喲~~快回來聚聚吧~~
  | 檢舉 | Posted by 詹小敏 at June 4,2010 16:35

  A-huī,

  lí mā ka-iû o̍͘h. ū ê khang-khuè sing pàng leh, pàng bē lo̍h, mā sī ài tsiām-sî pàng...

  Lâi Ji̍t-pún liáu-āu, tsiah tsia-iáⁿ ka-kī ū guā put-tsiok. Si̍t-tsāi iáu ū tsin tsē tsìn-pō͘ ê khong-kan...

  tsò-hué ka-iû.

  阿敏!我有寫批予你啊喔!yahoo ê信箱。^_^
  | 檢舉 | Posted by Bíchhin at June 15,2010 13:03