December 29,2009 20:54

若有彼日,beh按怎?

 因為準備申請學校ê關係,已經一段時間浸佇一款拼勢beh kā台語kap中文資料變作日文ê狀況內面。真正是tháim頭koh硬táu。Mā因為無閒,有1段時間無好好á看台灣ê新聞,總是,gmail ê信箱內面,差不多逐日iáu是有濟濟前輩kap朋友寄1寡台灣相關ê文章kap消息來,所以,bô真正生份去。

 是講,日本早就西化kài久,過ê是西曆年,所以,tsit幾日街仔路四界攏已經有「稀微」ê感覺,因為是東京,濟濟人beh結束khang-khuè、轉去故鄉,過年ê東京,空kah會驚倒人。總是,過年前,日本人mā會迎接聖誕節,有一位對我真照顧ê日本媽媽招我去參加1個聚會,鬧熱是鬧熱,總是講話ê中間,伊問我1項代誌,我suah gāng去。伊講,「我實在真煩惱,最近小沢kap鳩山ê動作lóng真奇怪,(這我是無感覺按怎啦。)實在真煩惱未來ê日本,毋知beh行tuì叼去。……」我恬恬聽,日本ê政治,咱實在歹勢插嘴,接續伊koh講:「我亦真煩惱台灣,照tsit款勢面落去,真有可能去予中國食去喔!……若有彼日,你打算按怎?有ê人是留佇日本……」

 實在講是無想過tsit款代誌,hiông-hiông予人按呢問,頭先是gāng去,總是,隨kā老實講:「啊,我mā毋知。真正毋知。」不過,koh想一下,iáu是koh補一句,「按怎講lóng是家己ê故鄉,應該會轉去吧!」

 • 您可能有興趣:

  請回歸學術專業的理性討論:談九年一貫課程大綱閩南語課程調整之必要
  bichhin 發表於樂多回應(2)引用(0)自由夢編輯本文
  樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:503

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/11222917

  回應文章

  你ē轉--來-ooh?話是你講--ê,m̄-thang無準算--ooh! :P
  | 檢舉 | Posted by Taokara at January 31,2010 12:04
  美麗島 khihhō͘ 中華民国統治,kám m̄ sī 早 to̍h 已經 khihhō͘ 中国食去 ah?M̄̄ chai ánne 講 sī 悲観 ahsī 正面思考。
  | 檢舉 | Posted by 暗生番 at February 22,2010 14:42