January 11,2008 09:50

Thòivân Yû Khièn Kângi̍p Liènha̍p Koet Siênngièn

Thòivân Yû Khièn Kângi̍p Liènha̍p Koet Siênngièn


[ Thòivùn Pánpún ]
[ Yînvùn Pánpún ]
[ Sṳkievùn Pánpún ]

Chṳ Liènha̍p Koet kok fiyèn koet thoipéu, sṳkie oihau kûngngi fòphìn ke koetkâ ngìnmìn lâu phùsṳ kaufi,

 Chhai Liènha̍p Koet fatpéu "Sṳkie ngìnkhièn siênngièn" mân 59 ngièn ke chhiènsit, Thòivân Kitok Chóngló Kaufi kînkí 1977ngièn "Ngìnkhièn Siênngièn" lâu 1985ngièn "Thòivân Kitok Chóngló Kaufi Sinngióng Kopha̍k" ke chînsṳ̀n, fatpéu yìha siênngièn,

 Tui 1945 ngièn Thi2 chhṳ Sṳkie Thaichan kietsuk heu, sṳkie kok chhṳ̍tmìnthi ke ngìnmìn, fûnfûn hàngsṳ́ chhṳkiet ke kîpún ngìnkhièn, chhítet thu̍kli̍p thivi. Vìthu̍k Thòivân 2300van ngìnmìn, chhṳ̍tto kîmngi̍t kì yinyû ke koetchi ngìnkiet hàn mò su chhungsṳ, phi phàichhṳt chhai Liènha̍p Koet thaimùn ngoi. Liá m̀tânchhiang thu̍thiénchhut Liènha̍p Koet "Sṳkie Ngìnkhièn Siênngièn" hànmàng chhai chhiòn sṳkie lo̍ksṳ̍t, kenhe tui Thòivân ngìnmìn kîpún ngìnkhièn ke chhîmhoi.

 Thòivân ngìnmìn sûiyèn putton su ngoilòi chṳnkhièn ke chhṳ̍tmìn thúngchhṳ, khiok nèn kînyù put liùhiet ke mìnchú chhàngsi, chhai 1996ngièn thiyit pái yù ngìnmìn chhṳ̍tsién Thòivân ke chúngthúng. Ken chhai 2000ngièn chhai fòphìn chûng vànsṳ̀n chṳnkhièn chónyì, yù Thòivân púnthú chṳnkhièn "Mìnchú Chinphu Tóng" chṳpchṳn, thoivon yung kiengiàm chhṳ̍tmìn thúngchhṳ Thòivân kísṳ̍p ngièn ke" Chûngkoet Koetmìn Tóng", kîmngi̍t Thòivân ngìnmìn khiònglie̍t yêukhiù yung Thòivân ke miàngngi kângi̍p Liènha̍p Koet.

 Chúnghe, Thòivân sîphién ke khiòngkhièn Chûngkoet yung pakhièn yiánghióng koetchi safi, yitchai vûyiu̍k, táap pin chṳpyi kûli̍p Thòivân, chṳsṳ́ Thòivân ngìnmìn ke kîpún ngìnkhièn su chhientha̍p. Sóyî, ngàitêu kámkok tó pîfun, putko hàn khoksin ngìnkhièn he Songchú sósu. Thòivân yû khièn kângi̍p Liènha̍p Koet, pûn Thòivân ngìnmìn ke chûnngièm sutò koetchi safi yinyû ke chûnchhung.

 Sóyî, ngàitêu chhin sṳ̀nkhén lòi hiong Liènha̍p Koet kok fiyèn koet thoipéu, sṳkie oihau kûngngi fòphìn ke koetkâ ngìnmìn lâu phùsṳ kaufi fûyiu̍k, chhiáng yúngkám thìnsṳ̂n vi su phàichhṳt chhai Liènha̍p Koet mùnngoi ke Thòivân ngìnmìn chúchhṳ̀ chṳnngi, chṳ̂chhṳ̀ pin chhuksṳ̀n Thòivân sàngcho Liènha̍p Koet ke fiyèn koet, khiungthùng chhukchin kûngngi lâu sṳkie fòphìn.

 "Sṳngìn nâ, Songchú yíkîn chṳ́sṳ ngì máke he san, Kì tui ngì sóoi ke he máke ne? Chṳtoi ngì hàng kûngngi, hau lìnmén, chhùn khiâmpî ke sîm, lâu ngì ke Songchú thùnghàng." (Nìkâ Sû, 6:8)

 Ngien Songchú sufuk Liènha̍p Koet, sṳkie kok koet ngìnmìn lâu phùsṳ kaufi. Âmén!


Thòivân Kituk Chóngló Kaufi Chúngfi

Ngichóng: Phàn, Khinchông 潘慶彰 (signed)

Chúngkonsṳ: Chông, Tetkhiâm 張德謙 (signed)

2007ngièn 12ngie̍t 7ngi̍t


 • astroviolin 發表於樂多回應(2)引用(0)[hak] Vùnsṳ́編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:503

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/4961401

  回應文章
  Oa(我)使用教會羅馬字POJ(白話字)
  Li sia e TaiGiBun(台語文)
  哇koaN(看)攏無 :((
  | 檢舉 | Posted by bahio at February 14,2009 16:52

  那是因為那是客語羅馬字啊 哈哈 樓上很可愛
  | 檢舉 | Posted by Asvaghosa at July 12,2009 13:30