December 28,2007 11:45

Tâioân Ū Koân Kaji̍p Liânha̍p Kok Soangiân

Tâioân Ū Koân Kaji̍p Liânha̍p Kok Soangiân

[ Khehbûn Pánpún ]
[ Engbûn Pánpún ]
[ Sèkàibûn Pánpún ]

Kià hō͘ Liânha̍p Kok kok hoēoânkok tāipiáu, sèkài ài hôpêng ê kokka jînbîn, kap phó͘sè ê kàuhoē:

 Tī Liânha̍p Kok 59 nî chêng hoatpiáu “Jînkoân Soangiân” ê chiânse̍k, pún Tâioân Kitok Tiúⁿló Kàuhoē, kunkù iê 1977nî "Jînkoân Soangiân" kap 1985nî "Sìngióng Kòpe̍k" ê chengsîn, hoatpiáu ēbīn ê soangiân:

 Tùi 1945nî, Tē2 chhù Sèkài Tāichiàn kiatsok liáuāu, choânkiû hō͘ lâng koán ê si̍tbîntoē jînbîn, chiàu chūkoat ê kipún jînkoân, saⁿkèsio̍k chengchhú tio̍h choè to̍kli̍p kokka ê toēūi. To̍kto̍k Tâioân 2300bān jînbîn, itti̍t kàu kimji̍t in engkai ū ê kokchè jînkeh, iáu pī hutlio̍k, siū pâitû tī Liânha̍p Kok toāmn̂g goā. Che m̄nā hiánchhut Liânha̍p Kok "Sèkài Jînkoân Soangiân", iáu bô lo̍ksi̍t tī choânkiû ni̍h, siōngchhiáⁿ lō͘chhut Liânha̍p Kok tùi Tâioân jînbîn kipún jînkoân ê chhimhāi.

 Tâioân jînbîn suijiân tāitāi siū goālâi si̍tbîn thóngtī, khiok oētitthang ēng bô liûhiat ê bînchú thêngsū, tī 1996nî tēit pái kengiû jînbîn ti̍tsoán Tâioân ê chóngthóng. M̄nā kanta ánni, koh tī 2000nî, tī hôpêngtiong oânsêng chèngkoân ê īⁿchóan, chiūsī iû púnthó͘ chèngthoân “Bînchú Chìnpō͘ Tóng” chipchèng, lâi thèoāⁿ ēng kàigiâm si̍tbîn thóngtī sò͘cha̍p nî ê "Tiongkok Kokbîn Tóng". Taⁿ kináji̍t Tâioân jînbîn kiônglia̍t iàukiû ēng Tâioân ê miâgī kaji̍p Liânha̍p Kok.

 Chóngsī Tâioân saipêng ê kiôngkoân Tiongkok, ēng ahpà ê chokhong khòngchè kokchè siāhoē, itchài bújio̍k, táⁿap, koh ko͘li̍p Tâioân, tìkàu Tâioân ê kipún jînkoân siū thúnta̍h. Tùi ánni goán kámkak pisiong ê hùnkhài, nāsī goán iáukú khaksìn jînkoân sī Siōngtè só͘ sù, Tâioân ū koân kaji̍p Liânha̍p Kok, hō͘ Tâioân jînbîn ê chungiâm siū kokchè siāhoē, tit engkai ū ê chuntiōng.

 Inūi ánni goán kiōngkèng sêngkhún, koh giâmsiok toē hiòng Liânha̍p Kok kok hoēoânkok tāipiáu, sèkài ài konggī hôpêng ê kokka jînbîn, kap phó͘sè ê kàuhoē hō͘io̍k: Chhiáⁿ ióngkám ūi pī kūchoa̍t tī Liânha̍p Kok mn̂ggoā ê Tâioânlâng chúchhî chènggī, chichhî koh chhioksêng hō͘ Tâioân chiâⁿchoè Liânha̍p Kok ê hoēoânkok, kiōngtông lâi chhiokchìn konggī kap sèkài hôpêng.

 "Sèkanlâng ah, Siōng Chú bat chísī lí símmi̍h sī hó, I ài lí símmi̍h? To̍kto̍k ài lí kiâⁿ konggī, sim chûn lînbín, khiampi kap lí ê Siōngtè saⁿkap kiâⁿ." (Bíka 6:8)

 Goān Siōngtè chiokhok Liânha̍p Kok, sèkài kok kok jînbîn, kap phó͘sè ê kàuhoē. Amen.


Tâioân Kitok Tiúⁿló Kàuhoē Chónghoē

Gītiúⁿ: Phoaⁿ, Khèngchiong 潘慶彰 (signed)

Chóngkànsū: Tiuⁿ, Tekkhiam 張德謙 (signed)

2007nî 12goe̍h 7ji̍t


 • astroviolin 發表於樂多回應(0)引用(0)[nan] Bûnsú編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:931

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/4737537

   
   


   
  -
  贊助商廣告