June 12,2010 00:01

開釋道義練講 2010 年 6 月 11 日

講綱 :
求道是為了了生死大事.
人活著快樂, 兩個要件 :
1. 身體健康
四念處,  觀身不淨. 迦葉尊者的頭陀苦行.
此身如聚沫, 不能久處.
2. 心念清淨
擁有大於慾望, 能有滿足.
慾望大於擁有, 貪瞋痴三毒所從生

清靜經 :
人神好清,而心擾之;人心好靜,而慾牽之。.........眾生所以不得真道者,為有妄心。既有妄心,即驚其神。既驚其神,即著萬物。既著萬物,即生貪求。既生貪求,即是煩惱。煩惱妄想,憂苦身心,便遭濁辱,流浪生死,常沉苦海,永失真道。

這些都是六識所能體認的快樂. 身會回歸六塵, 心念所執之阿賴耶識即入六道輪迴, 善念即生善道, 惡念即生惡道. 皆在八識田中流轉不能出脫
俗話說身心靈. 靈才是來自天上的真我. 不來不去不垢不淨不增不減. 去了六識的執著, 本性現前, 直了成佛, 六祖壇經講的就是這個
人有生死, 只因看到分段生死.
求道以後, 出脫六道, 回歸自性來處. 即使再入輪迴, 也是乘願而來.
圓覺經 : 眾生原本是佛, 只因妄認四大為自身相, 六塵緣影為自心相....
 華嚴經 : 心佛眾生三無差別.


錄音

  • cm1212 發表於樂多講稿編輯本文
    樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:6 │累計人次:4592
    贊助商廣告